Bestuur en organisatie

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving is een onafhankelijk en neutraal platform. ECP brengt overheid, wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties samen om kennis uit te wisselen en zo te werken aan een betrouwbare, kansrijke en veerkrachtige digitale samenleving. Diverse projecten, onderzoeken en debatten verbinden partijen en zetten de maatschappelijke betekenis van ICT op de agenda van politiek, overheid en bedrijfsleven. Vanuit deze rol ondersteunt ECP diverse programma’s en coalities.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting ECP is statutair het eindverantwoordelijke orgaan van de stichting en momenteel als volgt samengesteld:

Eppo van Nispen tot Sevenaer

Thomas Grosfeld

Tineke Netelenbos

Mark Esseboom

Jos Huigen

Frans van Paassen

Zsolt Szabó

Ronald Verbeek

Raad van Advies

Stichting ECP heeft een Raad van Advies die gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan het Bestuur van de stichting. De leden van de Raad van Advies zijn:

Annemarie Costeris

Johan Heij

Ingrid Thijssen

Jeannine Peek

Sandra van Heukelom-Verhage

Ineke Bussemaker

Erik Huizer

Dimitri de Vreeze

Daniel Ropers

Ben Woldring

Roger van Boxtel

Désirée van Gorp

Directie en management

De directie van ECP bestaat uit Arie van Bellen (directeur) en René Montenarie (plaatsvervangend directeur). De directie heeft ter ondersteuning van haar verantwoordelijkheden binnen de organisatie een management team, dat de coördinatie van een aantal specifieke activiteiten doet. Dit management team bestaat uit de volgende personen en portefeuilles:

Organisatie

Het bestuur van ECP heeft ervoor gekozen zelf geen personeel in dienst te nemen en bureaufaciliteiten uit te besteden aan LunaVia, een onderneming die zich richt op het verzorgen van de bedrijfsvoering en bemensing van stichtingen. De uitbesteding en governance maatregelen staan uitgebreider toegelicht op deze pagina.