ECP | Platform voor de InformatieSamenleving is een onafhankelijk en neutraal platform waar overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samenwerken en kennis uitwisselen over de impact op en verantwoorde toepassing van nieuwe technologieën in de Nederlandse samenleving. Diverse activiteiten verbinden partijen en helpen de maatschappelijke en economische betekenis van ICT vorm te geven voor overheid politiek en bedrijfsleven. Zo realiseert het platform doorbraken en creëert het de juiste randvoorwaarden voor een sterke Nederlandse informatiesamenleving.

“Digitalisering zorgt voor een enorme dynamiek in onze economie en samenleving. Technologische ontwikkelingen als Internet of Things, Big Data en Blockchain winnen terrein en zetten bestaande business modellen en bedrijfsstrategieën op zijn kop. ECP bundelt de denkkracht van partijen om traditionele drempels weg te nemen en innovatie te stimuleren. Daarbij staat de positie van de mens voor ons altijd centraal.”
Arie van Bellen, directeur van ECP

Hoe het begon…
ECP is in 1997 opgericht door VNO-NCW en het ministerie van Economische Zaken vanuit de behoefte aan een nationale denktank en de overtuiging dat publiek-private samenwerking essentieel was om te komen tot afspraken en technische standaarden voor elektronisch zakendoen. Elektronisch zakendoen moest zakendoen worden, waarbij de integratie van ICT in het bedrijfsproces volledig gerealiseerd is. Dat doel is bereikt. Maar daarmee zijn we er nog niet: De informatiesamenleving kenmerkt zich door voortdurende nieuwe uitdagingen en issues. Al snel is de functie van ECP verbreed en is het een platform voor de informatiesamenleving geworden dat in brede publiek-private samenwerking de Nederlandse economie en samenleving helpt de voordelen te plukken van de ICT-innovaties en om te gaan met allerlei nieuwe issues en uitdagingen.

Onze visie: nu en de toekomst
De informatiesamenleving wordt het nieuwe normaal, maar normaal is het nog niet. Nieuw daarentegen zeker nog wel. Maatschappelijke problemen vinden steeds vaker digitale oplossingen. Tegelijkertijd brengen verdergaande digitalisering en technologische ontwikkeling ook ethische dilemma’s met zich mee. Vragen over de gevolgen voor privacy, de omgang met big data, aansprakelijkheid etc. nemen hand over hand toe. Veiligheid, comfort en privacy worden vaak gezien als tegenstrijdigheden. De balans tussen kansen en bedreigingen in het debat over technologische ontwikkelingen slaat te vaak door naar een negatief sentiment. Dialoog en debat tussen overheid, bedrijfsleven en consumenten over ethische aspecten van digitalisering zijn nodig om deze schijntegenstelling op te lossen en het vertrouwen in technologie te herstellen. Zodoende kunnen nieuwe mogelijkheden en duurzame oplossingen voor maatschappelijke problemen optimaal benut worden.

ECP wil altijd vooruitlopen waar het gaat om de mogelijke impact van ICT-ontwikkelingen op ons als individu en op onze samenleving. We vinden het onze taak om iedereen – overheid, bedrijfsleven, ondernemers, burgers, patiënten, etc. – mee te nemen in de vaart van deze ontwikkeling. Voor veel van onze ruim 130 deelnemers is dat uitgangspunt een belangrijke reden om te participeren in het platform. Onze neutrale positie en ons verbindend vermogen zorgen ervoor dat we het maatschappelijke en ethische debat kunnen aanjagen, (nieuwe) samenwerkingsverbanden kunnen organiseren en activiteiten kunnen ontplooien om problemen aan te pakken. Zo wordt het maatschappelijk draagvlak voor digitalisering gewaarborgd voor de toekomst.

Onze prioriteiten

ICT voor een stevige Nederlandse economie
De verregaande digitalisering en verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties (het ‘internet of things’) heeft een enorme impact op de ontwikkeling van de Nederlandse economie. Er ontstaan nieuwe manieren van produceren, nieuwe business modellen en zelfs nieuwe sectoren. Een betrouwbaar internet en de inzet van technologie in bedrijfs- en productieprocessen zijn essentieel voor de toekomst van de Nederlandse economie. ECP werkt aan deze fundamenten samen met andere partijen en ondersteunt bijvoorbeeld Team ICT (onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken) in de uitvoering van de Kennis- en Innovatie Agenda ICT 2016-2019.

Digitale veiligheid & vertrouwen
Digitale veiligheid en vertrouwen zijn belangrijke – zo niet de belangrijkste – randvoorwaarden voor het optimaal benutten van ICT. Het gaat om de veiligheid van gebruikte ICT-infrastructuur, de veiligheid van ICT-producten en diensten en om privacy. Wanneer het gevoel van digitale onmacht toeneemt, neemt het vertrouwen in de digitale wereld af. En dit heeft een stagnerend effect voor de ontwikkeling van een sterk digitaal Nederland. ECP zet zich daarom in om burgers, overheid en bedrijfsleven – met speciale aandacht het (klein) MKB en ZZPers –  meer bewust te maken van het belang van digitale veiligheid en richt zich op het stimuleren van publiek-private samenwerking om deze veiligheid te verbeteren. Het vergroten van de digitale veiligheid behoudt het vertrouwen in ICT en daarmee de groei en innovatie binnen de informatiesamenleving.

Iedereen in Nederland digitaal vaardig
De digitale samenleving is een feit en vraagt dus ook om een digitaal vaardige burger. Door krachten te bundelen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen de digitale vaardigheden beschikken die passen die nodig zijn in de informatiemaatschappij. Dat geldt voor kinderen en jongeren binnen en buiten school, voor de huidige beroepsbevolking die waar dan ook werken, voor de ICT-professionals (hebben we er genoeg, kunnen ze het goede?) en voor senioren. Daarom zet ECP zich in om met vele partners in een publiek-private samenwerking iedereen in Nederland digitaal vaardig te krijgen: all-up!

De zorgzame informatiesamenleving
De komst van de informatiesamenleving biedt ongekende mogelijkheden én uitdagingen in de zorgsector. Dat draait om vragen om randvoorwaarden: hoe staat het met de digitale vaardigheden van verpleegkundigen en patiënten, kan de privacy discussie in de zorg zodanig gevoerd worden dat recht wordt gedaan aan de zorgwensen als de privacy? Maar het draait ook om het gebruik van nieuwe ICT-toepassingen. Er zijn er genoeg, maar brede toepassing is moeilijk. Moeten we een betere visie ontwikkelen, zijn er andere financieringsmogelijkheden nodig, hoe is samenwerking te organiseren tussen zorginstellingen, gemeentes, verzekeraars. En last, but not least, hoe krijgen de wensen van de patiënten en mantelzorgers een stem in de ontwikkeling en opschaling van ehealth.

Impact van nieuwe technologieën voor mens en maatschappij
De brede achterban van ECP doet op allerlei gebieden in de samenleving waardevolle kennis en ervaring op. Van de overheid en het bedrijfsleven tot privépersonen. Vanuit die brede achterban ziet ECP issues en uitdagingen ontstaan die vragen om (maatschappelijk) debat aan een intelligente en neutrale tafel. ECP biedt die tafel en wil een bijdrage leveren aan het vergroten van het algemeen bewustzijn over het belang van digitalisering en de doorvertaling daarvan naar maatschappelijke domeinen en vraagstukken. De kracht van het platform is daarbij onafhankelijkheid en neutraliteit, alsmede de brede betrokkenheid vanuit de maatschappij.

Werkwijze
ECP verbindt. Het is niet alleen een zelfstandig, onafhankelijk platform, maar creëert ook platforms voor overheden en marktpartijen met een gemeenschappelijk doel. ECP wordt hiervoor gevraagd en neemt ook zelf het initiatief. Ze fungeert als intelligente, neutrale tafel/spreekbuis voor onderwerpen die van belang zijn voor de ontwikkeling van de informatiesamenleving en waarbij behoefte is om publiek-privaat op te trekken. Zo komen kennis en ervaring van onschatbare waarde samen om – aangevuld met beschikbaar onderzoek  en inzichten in trends en ontwikkelingen – onafhankelijke visie te ontwikkelen en noodzakelijke stappen te zetten. Bijvoorbeeld op het gebied van het creëren van awareness en voorlichting. We leren samen de informatiesamenleving beter begrijpen om actie te kunnen ondernemen om met de risico’s om te gaan, maar vooral om letterlijk en figuurlijk de ongekende mogelijkheden te benutten.

Terug naar over ecp