PERSBERICHT: Internet vooral privé-vraagbaak

Internet vooral privé-vraagbaak Internet speelt vooral een rol in de privésfeer: voor het vinden van informatie (driekwart van de Nederlanders). Direct daarop volgen gebruik van e-mail voor werk (43%) en vrijwilligerswerk (31%). Een kwart van de Nederlanders maakt gebruik van sociale netwerken in de privésfeer, voor het onderhouden van vriendschappen en relaties. In het werkdomein…

Persbericht – Sociale vaardigheden jongeren aanzienlijk afgenomen

Ongeveer veertig procent van de leraren is van oordeel dat de sociale vaardigheden van jongeren de laatste jaren zijn afgenomen, zo blijkt uit een verkenning onder docenten in het primair en voortgezet onderwijs door EPN | Platform voor de informatiesamenleving. Eén op de vier wijst daarvoor de computer en het internetgebruik als boosdoener aan. Ruim…

PERSBERICHT: Ontwikkeling ambient intelligence vraagt om nieuw privacydenken

Leidschendam, 2 juni 2008 –  De snelle ICT-ontwikkelingen vragen om een vernieuwd privacydenken. Hoewel op dit moment een aanpassing van het juridisch kader voor de bescherming van persoonsgegevens voorbarig is, zijn in de toekomst aanvullende technologische, juridische en organisatorische mechanismen nodig om de privacy en het vertrouwen van de consument te garanderen. Dit stelt ECP.NL,…

Persbericht – Nederlandse werknemers willen flexibiliteit

Leidschendam, 6 mei 2008 – Veertig procent van de werknemers werkt flexibel. Ook is inmiddels 75% van de beroepsbevolking buiten de reguliere werktijden bereikbaar per telefoon of e-mail. Vermenging van werk en privé is in Nederland een gegeven. Dit blijkt uit een enquête van EPN | Platform voor de informatiesamenleving onder 2400 Nederlanders. De technische belemmeringen…

PERSBERICHT: Terughoudendheid gewenst bij regulering games

Leidschendam, 15 april 2008 – De actuele discussie rond het fenomeen gaming gaat voornamelijk over de maatschappelijke gevolgen ervan. Echter, een duidelijk en eenduidig beeld over de effecten van gaming op het individu en de maatschappij ontbreekt. Ook wordt vaak voorbij gegaan aan de positieve effecten op het individu en de economie. ECP.NL doet daarom…

PERSBERICHT: Kennisinstellingen: Inzet ICT levert 10% energiebesparing in huishoudens, kantoren en handel

 Kennisinstellingen: Inzet ICT levert 10% energiebesparing in huishoudens, kantoren en handel Kostenbesparing één miljard euro, CO2-doelstelling Kyoto-protocol haalbaar Volgens TNO, Telematica Instituut, ICTRegie en EPN | Platform voor de informatiesamenleving is het mogelijk in huishoudens, kantoren en handel minstens 10 % van het energiegebruik te besparen door de inzet van slimme informatie- en communicatietechnologie. De…

PERSBERICHT: Commercie geen probleem in Second Life

Slechts een enkele bewoner van Second Life heeft moeite met de aanwezigheid van bedrijven in deze virtuele wereld en hun commerciële acties. Ook is een proces van ´democratisering´ gaande. Had eerder vooral een creatieve voorhoede belangstelling voor deze online wereld, het afgelopen jaar heeft de doelgroep zich uitgebreid, wat onder meer volgt uit het gemiddeld…

PERSBERICHT: Burgers willen gemeentelijke documenten aanvragen via internet

Burgers willen gemeentelijke documenten aanvragen via internet Ongeveer zestig procent van de burgers vindt het belangrijk gemeentelijke documenten (zoals een rijbewijs, paspoort of een bewijs van goed gedrag) via internet te kunnen aanvragen. Toch gaat nog slechts een op de tien aanvragen via internet. Dit blijkt uit het onderzoek ‘De digitale ambtenaar 2.0. Het burgerperspectief…

PERSBERICHT: Website platform virtuele werelden PVW online

Den Haag, 27 september 2007 Website platform virtuele werelden PVW online Vanaf vandaag is de website van het Platform Virtuele Werelden online (www.platformvirtuelewerelden.nl). Dit platform wil de kennis en kennisverspreiding (richting media, bedrijfsleven, overheid, brede publiek) bevorderen over de ontwikkeling en toepassing van virtuele werelden en driedimensionale interfaces. In dit platform, een initiatief van vier…