15-04-2008

PERSBERICHT: Terughoudendheid gewenst bij regulering games

Leidschendam, 15 april 2008 – De actuele discussie rond het fenomeen gaming gaat voornamelijk over de maatschappelijke gevolgen ervan. Echter, een duidelijk en eenduidig beeld over de effecten van gaming op het individu en de maatschappij ontbreekt. Ook wordt vaak voorbij gegaan aan de positieve effecten op het individu en de economie. ECP.NL doet daarom in haar nieuwe rapport ‘Gaming: meer dan een spelletje’ de aanbeveling terughoudend te zijn in de regulering van gaming.

 

Cijfers omtrent de gamecultuur en demografie zijn slechts beperkt beschikbaar en daarnaast beperkt houdbaar vanwege het tempo waarmee het fenomeen gaming zich ontwikkelt. Empirische gegevens en theorieën over gameverslaving en de relatie tussen games en geweld bieden geen eenduidig beeld over de effecten van gaming op het individu en maatschappij. Tijdens het Nationaal Gaming Debat (11 februari 2008) dat eerder dit jaar plaatsvond, waren experts, gamers, game-industrie, opvoeders en hulpverleners het erover eens dat het verbieden van games niet de oplossing is. Het zijn niet de games die verslaving of geweld veroorzaken, maar andere factoren die dichter bij het individu liggen. ECP.NL adviseert de overheid daarom terughoudend te zijn bij regulering van negatieve effecten van gaming zoals geweld en verslaving.

 

Online werelden
ECP.NL raadt ook af wet- en regelgeving in het leven te roepen die specifiek gericht is op het reguleren van online werelden. Online werelden zijn geen volledig op zichzelf staande werelden met een eigen juridische realiteit. De virtuele werkelijkheid en de fysieke werkelijkheid versmelten in toenemende mate. Daardoor kan aangesloten worden bij bestaande wet- en regelgeving. Wel dient er meer duidelijkheid te komen over specifieke juridische vraagstukken, zoals de juridische status van virtuele goederen en de rechtspositie van spelers. Er moet dan ook onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden om de rechtspositie van de consument in online werelden te verstevigen.

 

Impact game-industrie voor Nederland
De markt voor gaming in Nederland is sterk gegroeid en die groei zet zich naar alle waarschijnlijkheid door in de toekomst. De gezamenlijk omzet voor de game-industrie in 2008 wordt geschat op één miljard euro. Harde cijfers ontbreken nog. Deze cijfers zijn wel noodzakelijk om het belang van de sector voor de Nederlandse economie beter te kunnen duiden en sturing te geven aan het beleid op het gebied van gaming. ECP.NL doet de aanbeveling deze cijfers in kaart te brengen en daarnaast ook te zoeken naar oplossingen om mogelijke struikelblokken voor de verdere ontwikkeling van de game-industrie (als bewustzijn en imago, krapte op de arbeidsmarkt en moeilijke toetreding) weg te nemen.

 

Het rapport ‘Gaming: meer dan een spelletje’ is opgesteld door ECP.NL, platform voor eNederland, in samenwerking met diverse andere partijen (experts, belanghebbenden, overheid). Dit rapport is een verkenning van het fenomeen gaming in Nederland. Maatschappelijke, juridische en economische aspecten worden besproken. Trends, kansen en ook mogelijke bedreigingen zijn hierin meegenomen. Het rapport vormt een aanzet tot verder onderzoek en een bredere maatschappelijke discussie.

 

Het rapport is hier te downloaden.