03-07-2008

Persbericht - Sociale vaardigheden jongeren aanzienlijk afgenomen

Ongeveer veertig procent van de leraren is van oordeel dat de sociale vaardigheden van jongeren de laatste jaren zijn afgenomen, zo blijkt uit een verkenning onder docenten in het primair en voortgezet onderwijs door EPN | Platform voor de informatiesamenleving. Eén op de vier wijst daarvoor de computer en het internetgebruik als boosdoener aan. Ruim de helft van de respondenten in deze studie meent dat de face-to-face communicatie van kinderen is  erminderd en zij wijten dit aan de pc en computergames.

 

EPN onderzoekt en publiceert over de betekenis van ICT voor de samenleving. Aanleiding voor dit onderzoek waren geluiden in het onderwijs dat kinderen minder dan voorheen emoties in gezichtsuitdrukkingen zouden herkennen en dat is voor een goede communicatie nadelig. In  eze steekproef geeft één op de vijf leraren aan dat dit inderdaad zo is. De veronderstelling is  dat kinderen doordat zij minder tijd kijken naar gezichten en meer naar een beeldscherm, emoties minder leren herkennen. Ook wordt in de enquête door de respondenten overigens gewezen op verminderde sociale vaardigheden van ouders meer algemeen.

 

In de enquête is ook gevraagd naar de invloed van gewelddadige computerspelen op agressiviteit bij kinderen. Zeventig procent meent dat daar sprake van is (ongeveer de helft enigszins, eenvijfde sterk).
Eén op de drie is van oordeel dat games die met verschillende kinderen tegelijk worden gespeeld, sociale vaardigheden bevorderen. Maar ongeveer de helft vindt dat niet.
Op de vraag ‘Zitten er naar uw oordeel in uw klas leerlingen die u verslaafd zou willen noemen aan activiteiten als MSN en computergames ?’, antwoordde ongeveer de helft met ‘ja’.

 

De enquête is gehouden onder een steekproef van ruim vierhonderd leraren (scoringspercentage circa 50%), samengesteld uit diverse databases en gespreid over de verschillende schooltypen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, vmbo, havo, vwo).