07-10-2007

PERSBERICHT: Burgers willen gemeentelijke documenten aanvragen via internet

Burgers willen gemeentelijke documenten aanvragen via internet

Ongeveer zestig procent van de burgers vindt het belangrijk gemeentelijke documenten (zoals een rijbewijs, paspoort of een bewijs van goed gedrag) via internet te kunnen aanvragen. Toch gaat nog slechts een op de tien aanvragen via internet. Dit blijkt uit het onderzoek ‘De digitale ambtenaar 2.0. Het burgerperspectief bij de digitalisering van
lokale overheden’ van EPN naar gemeentelijke dienstverlening en de rol die internet daarbij kan spelen. Burgemeester Wim Deetman van Den Haag (tevens VNG-voorzitter) nam vanmorgen het onderzoeksrapport in ontvangst.

Ook wil ongeveer de helft van de respondenten graag via internet inzage in de klachten die door anderen zijn ingediend en weten welke vergunningen zijn aangevraagd en toegewezen. Communicatie via internet met andere burgers, door de gemeente gefaciliteerd, vindt eenderde van de ondervraagden belangrijk. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze enquête (uitgevoerd door CentERdata in Tilburg onder 2.500 personen representatief voor de Nederlandse bevolking), bepleit EPN dat gemeenten via internet inzage bieden in welke klachten, vergunningsaanvragen en bezwaren door burgers worden ingediend.

De gemeente zou het mogelijk moeten maken dat burgers (via een daarvoor opgezette website) met elkaar in contact kunnen komen over klachten, vergunningsaanvragen en bezwaren. Door informatie daarover toegankelijk te maken, mobiliseert de gemeente de burgers om verbanden te kunnen zien (in termen van Web 2.0: ‘wisdom of the crowds’). Gebrekkige regelgeving, inconsistenties in de uitvoering van beleid en noodzaak van politiek ingrijpen worden zo sneller duidelijk. Omdat het dan ook makkelijker is beslissingen te nemen die consistent zijn met eerdere en verantwoording voor deze beslissingen af te leggen, heeft de ambtenarij eveneens belang bij dergelijke inzichten.

Het onderzoek vond plaats in het kader van het EPN-project ‘Digitalisering lokale overheden’. Dit stelt de problematiek aan de orde stelt dat gemeenten nu veel investeren in informatievoorziening, maar in de (nabije) toekomst alleen tegen hoge kosten nieuwe taken, nieuwe manieren van werken en nieuwe wensen van burgers kunnen realiseren. Het ontbreken van duidelijke en dwingende eisen aan die informatievoorziening werkt de huidige werkwijze in de hand.