NL Internet Governance Forum

Het Netherlands Internet Governance Forum (NL IGF) is een consortium bestaande uit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, SIDN, en ECP | Platform voor de InformatieSamenleving.

Het NL IGF zet zich in voor één open, vrij en veilig internet.

Het NL IGF zorgt voor verbinding, leert van internationale inzichten en brengt de Nederlandse visies en best practices rond Internet Governance in het IGF. Tevens draagt het NL IGF bij aan de nationale standpuntbepaling met betrekking tot mondiale internet-gerelateerde vraagstukken.

Logo NL IGF met onder logo ECP, SIDN, en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Wat is Internet Governance?  

In 2019 bestond het internet 50 jaar. Aanvankelijk kon het internet alleen worden gebruikt door overheden en wetenschappers. In 1993 is het internet opengesteld voor het algemene publiek. Vervolgens is uitgegroeid tot een integraal onderdeel van onze maatschappij en ons dagelijks leven. Naarmate het belang van het internet is toegenomen, is ook de vraag hoe wij het internet moeten besturen en reguleren steeds relevanter geworden. Deze vraag is uitermate gecompliceerd: als iedereen waar ook ter wereld informatie beschikbaar kan stellen aan en ontvangen van de hele wereldbevolking, welk recht is dan van toepassing? Wie kan op deze informatie invloed uitoefenen? 

Al sinds de opkomst van het internet woedt een discussie over de noodzaak, mogelijkheid en wenselijkheid van Internet Governance en regulering (zie ook Serrano, 2006). Vroege tegenstanders van internetregulering zagen het internet als een vrije wereld zonder regels. Zij waren van mening dat het internet een ongekende vrije uitwisseling van informatie op globale schaal zou moeten bewerkstelligen. Internetregulering zou deze vrijheid van informatie onnodig beperken. Voorstanders van regulering betwisten deze opvatting. Zij beschouwen het internet als een ruimte voor menselijke interactie waar evengoed als in de fysieke wereld normen en waarden gelden die, waar noodzakelijk, door middel van wet‐ en regelgeving moeten worden afgedwongen.  

Een complex geheel van actoren en belanghebbenden is betrokken bij Internet Governance. Ondanks hun traditionele dominantie op het gebied van vrede en veiligheid, vormen overheden slechts één van de drie belangrijkste stakeholders in Internet Governance. Civil society-actoren, waaronder de technische gemeenschap, spelen een belangrijke rol in het beheer en de normering van het internet. De private sector neemt het voortouw op het gebied van technologische ontwikkelingen en beheert op haar beurt de kabels, software, producten en diensten waaruit het internet is opgebouwd. Het internet wordt dus bestuurd door een complex systeem van stakeholders met eigen regels, normen, standaarden en processen.

De meeste westerse landen zijn daarom aanhanger van het multistakeholdermodel voor Internet Governance: het model waarbij regulering van nieuwe technologie op basis van afspraken tussen publieke, private en maatschappelijke partijen plaatsvindt. In het multistakholder-denken speelt ook mee dat wanneer de controle over het internet volledig bij overheden wordt gelegd, dit mogelijk een gevaar oplevert voor mensenrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van nieuwsgaring en het recht op privacy.  

Wat is het IGF?  

Het Internet Governance Forum (IGF) is een jaarlijks terugkerend mondiaal multistakeholder-platform voor discussie en afstemming omtrent diverse zaken op het gebied van Internet Governance. Het is in het leven geroepen in 2006 en valt onder de verantwoordelijkheid van de VN. Binnen het IGF bespreken deelnemers verschillende beleidskwesties, om de duurzaamheid, veiligheid, stabiliteit en ontwikkeling van het internet te bevorderen. Het IGF besteedt ook aandacht aan nieuwe opkomende kwesties, risico’s en uitdagingen. De essentiële en ook de meer controversiële elementen van Internet Governance worden tijdens het IGF besproken.

Alle relevante partijen van over de hele wereld kunnen tijdens het forum hun inbreng geven over de toekomst van het internet, zoals overheidsfunctionarissen, wetenschappers, non-profitorganisaties, het bedrijfsleven, journalisten en jongeren. Het is een open forum waar geen bindende beslissingen worden genomen. Verschillende stakeholders delen hun ervaringen en best practices, waarbij ideeën en onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd en bediscussieerd. Meer informatie is beschikbaar op de website van het IGF.

Hoe is het NL IGF ontstaan? 

De diverse vraagstukken omtrent Internet Governance hebben ook gevolgen op nationaal niveau, bijvoorbeeld op het gebied van wetgeving. Andersom zijn er ook ontwikkelingen die in Nederland spelen, maar die ook mondiaal relevant zijn. Sinds 2006 organiseert ECP | Platform voor de InformatieSamenleving jaarlijks een bijeenkomst ter voorbereiding op het Internet Governance Forum. In 2011 is het NL IGF opgericht om de bekendheid van het IGF in Nederland te vergroten en de vraagstukken rond het internet hoger op de nationale, en zeker ook op de politieke agenda te krijgen, waarbij ook de toekomst van het internet een belangrijke plek inneemt. Het NL IGF is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de beheerder van het .nl-domein SIDN en ECP | Platform voor de Informatiesamenleving. 

Wat doen wij en wat levert het op? 

Hoe meer mensen meedenken en meepraten, des te groter de kans op een breed gedragen en evenwichtig beleid. Wanneer we internet-gerelateerde thema’s vanuit verschillende perspectieven benaderen, brengen we een evenwichtig debat tot stand. Het NL IGF organiseert jaarlijks een multistakeholder-bijeenkomst, het NL IGF Event. Dit valt vaak samen met het ECP Jaarfestival, vanwege de grote overlap aan thematiek. Daarnaast worden verschillende themabijeenkomsten georganiseerd op nationaal niveau over diverse onderwerpen. Het NL IGF houdt het netwerk op de hoogte van ontwikkelingen rondom EuroDIG en het IGF.  

Voor wie is het NL IGF? 

Iedereen kan zich aansluiten bij het NL IGF. Het NL IGF is er voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan de beleidsvorming rondom de ontwikkeling van het internet – bedrijven, beleidsmakers, jongeren, politici, maatschappelijke organisaties, de technische gemeenschap en de academische wereld. Deelnemers bepalen zelf de agenda van het NL IGF. Sterker nog: zij vormen het forum. Interesse om betrokken te raken bij het NL IGF? Neem contact met ons op per mail nligf[@]ecp.nl. 

Young NL IGF  

De stem van jongeren mag uiteraard niet ontbreken in het nationale en mondiale internetdebat. Het merendeel van de mensen die nu beslissen over de besturing, regulering, en de toekomst van het internet is zonder dit medium opgegroeid. Maar er is ook een generatie die niet beter weet dan dat het internet bestaat. Vanuit het NL IGF gaan we graag met jongeren in gesprek. We leren van deze generatie die soms anders tegen problemen aankijkt en verfrissende oplossingen kan aandragen. Uitkomsten nemen we mee naar het mondiale IGF. En als het even kan, nemen we ook graag jongerenvertegenwoordigers mee in de Nederlandse afvaardiging.  

Nationale en regionale initiatieven (NRI) 

Wereldwijd is er een netwerk ontstaan van meer dan 130 nationale en regionale Internet Governance initiatieven, waaronder NL IGF en EuroDIG: de NRI community. De coördinatoren vinden elkaar in een online community, die bijzonder actief is. Informatie wordt gedeeld en gezamenlijk wordt ingezet op het belang van de nationale en regionale open multistakeholder dialogen. Nederland is een bijzonder sterk nationaal initiatief, dat al bestaat sinds het eerste IGF in 2006. In de NRI community delen wij graag best practices.

Meer informatie over NRIs is beschikbaar op de website van het mondiaal IGFLees ook de Nederlandstalige brochure over NRIs.

Wat is EuroDIG? 

Naast het mondiale Internet Governance Forum wordt er ook op Europees niveau gesproken over belangrijke beleidskwesties en verschillende zienswijzen omtrent het Internet en de Governance (beheersing, besturing en regulering) daarvan. Het is een dialoog die gedurende het hele jaar plaatsvindt, met als hoogtepunt een jaarlijks evenement dat elk jaar in een ander Europees land georganiseerd wordt. EuroDIG is net als NL IGF een vraaggestuurd platform en wordt ‘bottom up’ georganiseerd. Dit betekent dat iedereen zijn mening kan inbrengen bij de vormgeving van de agenda en de onderwerpen die tijdens de conferentie worden besproken. Alle geïnteresseerden zijn welkom om aan de discussie deel te nemen en input te leveren. De conferentie is voor iedereen toegankelijk en gratis, maar inschrijven is wel een vereiste. De registratie voor de conferentie gaat meestal 4 maanden van tevoren open. Meer informatie is beschikbaar op de website van EuroDIG.

YOUthDIG 

De Youth Dialogue on Internet Governance (YOUthDIG) is een programma voor jongeren tussen de 18 en de 30 jaar voorafgaand aan de EuroDIG conferentie. Gedurende drie dagen worden jongeren voorbereid op de conferentie en gaan zij met diverse experts in gesprek over onderwerpen gerelateerd aan Internet Governance. Meer informatie is beschikbaar op de website van EuroDIG.

Rol ECP

Vanuit haar rol als mede-initiatiefnemer en coördinator zorgt ECP voor de bekendheid van het IGF in Nederland, o.a. door middel van (thema)bijeenkomsten, een jaarlijks NL IGF Evenement, nieuwsbrieven, en social media. Verder zet NL IGF zich in om de betrokkenheid van diverse stakeholders te stimuleren, waaronder ook betrokkenheid vanuit politici.

Meer lezen over Internet Governance? 

Ten Oever, Niels. (2020). Wired Norms: Inscription, resistance, and subversion in the governance of the Internet infrastructure. Ph.D thesis, University of Amsterdam 

Geuns, Suzanne van en Corinne Cath-Speth (2020), “How hate speech reveals the invisible politics of internet infrastructure”, Brookings Institution

Kurbalija, Dr Jovan (2016), An Introduction to Internet Governance, DiploFoundation (7th edition) 

Segura‐Serrano, Antonio (2006), “Internet Regulation and the Role of International Law”, Max Planck Yearbook of United Nations Law, Volume 10, 2006.

En bekijk ook deze pagina van de European Summer School on Internet Governance (EuroSSIG) voor meer leessuggesties rondom Internet Governance.

Betrokken ECP'ers

Dorijn Boogaard

Marjolijn Bonthuis-Krijger

Betrokken Deelnemers