De Digitale Agenda

Hoe maken we De Digitale Agenda van toenmalig Eurocommissaris Kroes operationeel voor Nederland? ECP wil vanuit haar neutrale positie, samen met haar netwerkpartners invulling geven aan de maatschappelijke doorvertaling van de agenda in Nederland.

Digitale Agenda vanuit de EU

In 2010 presenteerde Eurocommissaris Kroes het Europees beleid op het gebied van ICT & Telecom: de Digital Agenda (DA). Het beleidsplan benoemt randvoorwaarden voor slimme en duurzame groei. Het Nederlandse Kabinet heeft deze DA in 2011 doorvertaald naar de Digitale Agenda.nl. In de jaren erna zijn hier de Roadmap ICT (Topsectorenbeleid) en de Doorbraakprojecten met ICT bijgekomen.
ECP arrangeert al jaren publiekprivate samenwerking en kennisuitwisseling binnen de speerpunten die in deze beleidsstukken benoemd zijn. Vanuit haar neutrale positie en platformfunctie organiseert en ondersteunt ECP, samen met haar netwerkpartners, de maatschappelijke doorvertaling van het beleid in Nederland en het formuleren van een Nederlands standpunt.

De Europese en Nederlandse Digitale Agenda’s

Beide agenda’s zijn in 2012 in een fase van implementatie. Een deel van de onderwerpen in het Nederlandse beleid heeft een grote Europese component, bijvoorbeeld wat betreft relevante regelgeving. Het Nederlandse beleid richt zich in hoofdlijnen op ondernemersondersteuning, infrastructuur, veiligheid en kennisontwikkeling. Deze hoofdstukken en de achterliggende deelonderwerpen tonen een sterke relatie met het Europese beleid. Er zijn parallellen in de keuzes van onderwerpen en ook gaat er een relevante werking uit van de Europese voortgang op de ontwikkeling van de onderwerpen in Nederland. Voorbeelden daarvan zijn de ontwikkeling van een Europese digitale markt met een eenduidig auteursrechtenkader, normen voor elektronische facturen en cloud-ontwikkelingen.

Doorvertaling van de Europese Agenda in Nederland

De achterliggende doelstellingen van beide digitale agenda’s overlappen met de missie van ECP als platform voor overheid, bedrijfsleven, intermediaire organisaties, kennisinstellingen en de politiek. ECP heeft daardoor veel kennis, kunde en een relevant netwerk om samen met haar participanten de nodige meningen en kennis te vergaren die een evenwichtige operationalisering van deze agenda in Nederland mogelijk maken. ECP kan vanuit een neutrale positie mede invulling geven aan de maatschappelijke doorvertaling van de Europese agenda in Nederland. Door de platformfunctie kan inbreng worden geleverd aan het verantwoordelijke departement (EZ) en/of de Europese Commissie.

Activiteiten ECP voor De Digitale Agenda

2015

In 2015 organiseerde ECP meerdere bijeenkomsten:

  • De eerste bijeenkomst stond in het teken van het thema Digitale Economie Europa en vond plaats op 11 juni bij Societeit De Witte. De bijeenkomst was zeer succesvol en er moest zelfs een stop op de aanmeldingen komen. Doel van de bijeenkomst was om perspectieven van marktpartijen en andere stakeholders te inventariseren op het gebied van de digitale economie in Europa. Wat is hun input ten behoeve van Europees beleid: wat moet/kan Europa doen aanvullend op nationaal beleid? De plannen van de Commissie-Juncker op dit gebied worden binnenkort vastgesteld en gepresenteerd. Het Ministerie van EZ had een inventarisatie van onderwerpen gemaakt die spelen en en ging hierover met de genodigden in gesprek. 
  • Op donderdag 10 december 2015 kwam in de foyer van het Ministerie van Economische Zaken een groep belangstellenden samen voor voorlichting over de implementatie van de Europese verordening over het grensoverschrijdend gebruik van elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten. 

2014

In 2014 gaat de Europese Digitale Agenda het vijfde jaar in. Daarnaast komen de Nederlandse ICT-Doorbraakprojecten dan op stoom. Daarom organiseert ECP ook in 2014 in een viertal bijeenkomsten opnieuw de informatieoverdracht en –uitwisseling naar Nederlandse belanghebbenden over thema's uit de Digitale Agenda vanuit een Europees perspectief, om zo:

- Europese ontwikkelingen en de te verwachten effecten op het Nederlandse bedrijfsleven te duiden voor de betreffende belanghebbenden;

- hen te informeren over het standpunt dat Nederland inneemt in eventuele onderhandelingen in Brussel;

- de belanghebbenden te vragen naar hun standpunten: hun belangen, ervaringen, wensen, de barrières die zij momenteel nog ervaren, de mogelijkheden die zij zien voor verbetering van voorgesteld beleid e.d.;

- de Doorbraakteams helpen met het presenteren van tussentijdse resultaten aan de een bredere kring van stakeholders en geïnteresseerden en hierop input en/of draagvlak voor te verkrijgen.

2013

- Dag van Europa 7 mei. Deze dag stond dat jaar in het teken van de kansen en barrières die ondernemers ervaren in de interneteconomie, zowel in Nederland als in Europa. Ook is aan deze jonge innovatieve ICT-gerelateerde ondernemers input gevraagd over de gewenste inzet van Nederland op de diverse thema's. Deze Dag van Europa werd georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken, VNO-NCW/MKB-Nederland en ECP.

- In de Digitale Agenda.nl is de actielijn Digital Gateway to Europe opgenomen. Het doel is het kwantitatief en kwalitatief versterken van de Nederlandse ICT-sector door het aantrekken van buitenlandse ICT-bedrijven en het behouden en uitbouwen van buitenlandse bedrijvigheid in Nederland. ECP organiseerde een sessie met het ministerie van Economische Zaken, het Netherlands Foreign Investment Agency en 16 vertegenwoordigers van het Nederlandse ICT bedrijfsleven en de wetenschap, om te komen tot de unique selling points van Nederland en ICT-thema's en clusters waar de strategische acquisitie zich op zou moeten richten. 

2012

In 2012 heeft ECP de informatieoverdracht naar bedrijven, intermediairs en andere relevante partijen over de digitale agenda in Europees perspectief georganiseerd. Concreet betekent dit dat ECP jaarlijks, in samenwerking met EZ en de Europese Commissie een update geeft van de voortgang van de implementatie van de digitale agenda voor wat betreft ‘Europese’ onderwerpen, een en ander in lijn met de bestaande Going Local-sessies van de Commissie. Ook zijn expertsessies op thema georganiseerd. Ook ondersteunde ECP het ministerie van Economische Zaken door reacties vanuit het bedrijfsleven te verzamelen op verschillende beleidsinitiatieven uit de Nederlandse en Europese Digitale Agenda's.

2011

ECP heeft in 2011 door een aantal workshops met haar achterban bijgedragen aan de Nederlandse inbreng bij de totstandkoming van de Digitale Agenda vanuit de EU en later ook bij de opstelling van de Digitale Agenda.nl. Eind 2011 is een implementatieagenda verschenen die aangeeft hoe de in deze agenda aangekondigde beleidslijnen worden uitgewerkt.

Meer informatie over de Digitale Agenda

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Rachel Peeters via info@ecp.nl of telefonisch via 070-419 03 09.

Deel deze pagina