Publiek-private samenwerking online content moderatie

In een tijd waarin het digitale landschap steeds complexer wordt, is de aanpak van illegale online content cruciaal. Het beschermen van burgers op het internet vereist gezamenlijke inspanningen vanuit zowel de overheid als de internetsector om het probleem van online illegale content effectief aan te pakken. De publiek-private samenwerking online content moderatie brengt daarom verschillende partijen bijeen om gezamenlijk de verspreiding van online illegale content tegen te gaan.

Achtergrond

De EU heeft met de invoering van de wet inzake digitale diensten (Digital Services Act/DSA), een wettelijke kader vastgelegd dat van toepassing is in de hele EU. Een doelstelling van de DSA is het tegengaan van de verspreiding van illegale online inhoud via tussenhandeldiensten. Illegale inhoud is alle informatie die op zichzelf of in verband met een activiteit indruist tegen het Unierecht of het nationale recht. Om de DSA goed uit te voeren, werken Nederlandse internetbedrijven en de overheid samen op basis van onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid, vooral als het gaat om het melden van illegale inhoud volgens het notice-and-action mechanisme in de wet.

Doel

De PPS Online Content Moderatie heeft als hoofddoelstelling een helder systeem te creëren voor de evaluatie van online inhoud en, indien noodzakelijk, de ontoegankelijkheid of verwijdering van illegale content te bewerkstelligen. Dit initiatief is gericht op het versterken van rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en fundamentele grondrechten van burgers, terwijl de cruciale waarde van vrijheid van meningsuiting wordt gerespecteerd. In dit streven faciliteert de PPS voortdurende dialogen tussen intermediaire diensten, hostingproviders, online platformen en overheidsinstanties om gezamenlijke uitdagingen met betrekking tot de moderatie van online content aan te pakken, waarbij elke betrokken partij een stem heeft.

Een essentieel aspect van de inspanningen van de PPS is het definiëren van duidelijke rollen en verantwoordelijkheden voor zowel verschillende betrokken partijen als de overheid met betrekking tot online content moderatie, met als doel een gestroomlijnde uitvoering in de praktijk te verwezenlijken. De ambitie is om tot een uniforme toepassing van NTD/NTA-systemen binnen de internetgemeenschap te komen.
De PPS handelt op een transparante, betrouwbare en voorspelbare wijze en erkent dat de effecten van nieuwe wetgeving pas na verloop van tijd zichtbaar worden. De wettelijke principes en vereisten vormen de leidraad voor besluitvorming. Tot slot streeft de PPS naar het behoud van een hoge kwaliteit en doeltreffendheid in online content moderatie door het collectieve kennisniveau te verhogen en duidelijke afspraken te maken om deze doelstellingen te bereiken.

Missie

De publiek-private samenwerking online content moderatie creëert een overlegstructuur waarbinnen de verschillende deelnemers ervaringen kunnen uitwisselen, afspraken kunnen maken en ‘best practices’ kunnen definiëren; dit alles om de samenwerking te optimaliseren binnen ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

Samen met de betrokken partijen zijn de onderstaande uitgangspunten voor samenwerking geformuleerd. Dit document geeft duiding over de achtergrond van de publiek-private samenwerking online content moderatie en gaat verder in op de ambities, reikwijdte en werkwijze. Ook deelname en de bijbehorende verantwoordelijkheden worden verder toegelicht.

Lees hier het document: Uitgangspunten voor Samenwerking PPS Online Content Moderatie.

Rol ECP

Het doel van de PPS is om als overheid en bedrijfsleven op een gelijkwaardige basis deel te nemen. ECP is onderdeel van het kernteam van de publiek-private samenwerking, faciliteert de samenwerking tussen de verschillende partijen en verzorgt het secretariaat.

Wilt u contact of meer informatie? Neem dan vooral contact op via ppsonlinecontentmoderatie@ecp.nl.

Digitaal Veilig

Veiligheid van onze samenleving vraagt meer dan politie op straat en dijken om het water buiten te houden. De Nederlandse maatschappij en economie zijn inmiddels volledig afhankelijk geworden van digitale middelen. Aanvallen op di... + Meer over Digitaal Veilig

Betrokken ECP'ers

Dorijn Boogaard

Michiel Steltman

Esther Mieremet

Marjolijn Durinck

Marjolijn Bonthuis-Krijger