Cloud en online zijn onderdeel van iedere technische en maatschappelijke ontwikkeling

De Online Trust Coalitie ziet dat cloud- en onlinediensten (in het vervolg clouddiensten) deel uitmaken van vrijwel alle digitale innovaties. Artificial Intelligence (AI) en het Internet of Things (IoT) nemen juist nu een grote vlucht omdat opslag, rekenkracht en slimme algoritmen in de cloud beschikbaar zijn. Clouddiensten zijn essentieel om de huidige maatschappelijke uitdagingen op te lossen. Clouddiensten zijn dan ook een fundament van de in de Nederlandse Digitaliserings Strategie geformuleerde ambities.

De Online Trust Coalitie constateert dat het bijzonder moeilijk is voor de afnemer en andere belanghebbenden (denk aan consumenten, burgers, financiers, aandeelhouders, auditors maar ook toezichthouders) om zekerheid te krijgen over de betrouwbaarheid van clouddiensten, op basis van de verantwoordingsinformatie die aanbieders geven. De moeilijkheid voor aanbieders van clouddiensten is dat belanghebbenden vaak verschillende bewijzen vragen om aan te tonen dat aan alle wettelijke- en betrouwbaarheidseisen wordt voldaan.

Dat gebrek aan zekerheid werpt drempels op voor het gebruik van clouddiensten en remt daarmee innovatie. Het zorgt ook voor een ongelijk speelveld: voor kleinere Europese aanbieders en innovatieve nieuwkomers is het moeilijk om hun betrouwbaarheid aan te tonen en zij kunnen daarom soms minder goed concurreren met grote, gevestigde partijen.

Overheid, bedrijfsleven en wetenschap werken samen in de Online Trust Coalitie om hierin verandering te brengen. De urgentie om samen te werken wordt versterkt door de Europese ontwikkelingen. In februari 2020 is door de Europese Commissie een strategie voor data en AI aangekondigd. Daarin hebben clouddiensten een centrale rol toebedeeld gekregen. Gezien de Nederlandse ambitie om koploper te zijn in Europa op het gebied van digitalisering, en gegeven het feit dat Nederland een sterke positie heeft op dit gebied, ligt een proactieve en intensieve betrokkenheid bij de invulling van deze Europese strategie voor de hand.

De Online Trust Coalitie is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het publiek-private samenwerkingsproject Online Trust Coalitie.

De Online Trust Coalitie is een coalitie waarbij ruim twintig organisaties afkomstig uit overheid, bedrijfsleven en wetenschap zich hebben verenigd.

 • aanbieders van clouddiensten;
 • brancheorganisaties uit ICT en veiligheid;
 • Europese partners;
 • het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
 • het ministerie van Veiligheid en Justitie;
 • de onderwijssector;
 • toezichthouders;
 • auditors;
 • aanbieders van geschikte keurmerken, certificaten, gedragscodes;
 • wetenschap:
 • Secure Software Alliance.

DOEL

Het doel van de Online Trust Coalitie is het beschikbaar maken van een eenduidige, efficiënte methode waarmee leveranciers van clouddiensten kunnen aantonen dat hun diensten betrouwbaar en veilig zijn. En die helpt bij het invulling geven aan de relevante wet- en regelgeving.

Veiligheid, beschikbaarheid en privacy zijn daarbij belangrijke aandachtspunten, maar niet de enige. Ook zaken als het snel weer kunnen opstarten van een dienst na een incident en transparante toedeling van verantwoordelijkheden wanneer meerdere aanbieders betrokken zijn bij een dienst, spelen een rol.

Niet alleen de afnemer, maar ook andere belanghebbenden hebben zekerheid nodig over de betrouwbaarheid van een clouddienst. Denk aan consumenten, financiers, aandeelhouders, auditors, maar ook toezichthouders. Denk bij toezichthouders aan partijen als Agentschap Telecom, ACM, AFM, Belastingdienst, De Nederlandsche Bank enz.

MISSIE

De missie van Online Trust Coalitie is om door publiek-private samenwerking de benodigde harmonisatie en uniformiteit te bewerkstelligen die nodig is om de doelen te bereiken en om de “Nederlandse” oplossingsrichtingen die het resultaat zijn van deze multi-stakeholder aanpak, te verankeren in het Europees beleid.

Wilt u contact of meer informatie? Ga naar www.onlinetrustcoalitie.nl

Timeline

2020
11/09/2020

Lancering OTC

Lancering OTC

Stel, je bent voor je bedrijf op zoek naar een betrouwbare clouddienst voor de opslag van je bedrijfsgegevens. Leveranciers staan te trappelen om jou die dienst te leveren. Maar welke zekerheid heb je over de betrouwbaarheid? En hoe kunnen de aanbieders die zekerheid geven? Vandaag maakt de Online Trust Coalitie in een manifest bekend samen...

14/07/2020

Scheme for Cloud Services Ad Hoc working group

Eric Vetillard, de Enisa ad hoc working group Chair heeft op 1 juli een presentatie gegeven over ‘Scheme for Cloud Services’. Onderstaand de presentatie.

16/06/2020

De IT-Auditor over Assuranceontwikkelingen: een visie

Op 16 juni is een artikel in de IT-Auditor verschenen over de visie over huidige, en vooral ook de toekomstige assurancedienstverlening. Het artikel gaat in op een aantal ontwikkelingen op het gebied van risico’s en de behoefte aan assurance die kansen betekenen voor de IT-auditor. Tegelijk wordt ook een aantal uitdagingen uit de praktijk benoemd die voor...

11/06/2020

Ervaringen NCSC met (public) cloud gebruik

Het NCSC heeft op 11 juni haar ervaringen en gemaakte (of nog te maken) aanpassingen aan hun technische landschap, processen en security architectuur gedeeld. Ze geven hun belangrijkste leerervaring weer, dat cloud adoptie majeure gevolgen heeft voor de wijze waarop het NCSC hun informatievoorziening organiseert. Verder gaat zij in op zaken als risico’s en voordelen...

10/06/2020

Werkgroep White Paper van start

Het schrijven van een White Paper is voor dit jaar een belangrijke mijlpaal. Dit document zal uitgebreid ingaan op de problematiek rondom het gefundeerd aantonen van de betrouwbaarheid van cloud- en online diensten en de oplossingsrichtingen. Het White Paper beschrijft de keuzes die de OTC voorstaat om dit op een voor alle belanghebbenden op een...

03/06/2020

Michiel Steltman in iBestuur over vertrouwen in de cloud essentieel voor florerende economische toekomst

Michiel Steltman gaat in iBestuur in op de door Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gestuurde brief naar de Tweede Kamer over datacenters in Nederland. Steltman concludeert dat clouddiensten aan de basis staan van vrijwel alle digitale innovaties. De EU, ENISA, en de Online Trust Coalitie delen de visie dat vertrouwen in cloud, geborgd...

26/05/2020

Round table webinar over GAIA-X

Op 26 mei 2020 organiseerde DINL in samenwerking met TNO, ISPConnect en DHPA een round table webinar over GAIA-X. GAIA-X heeft de ambitie om door technische innovaties een Europees datainfrastructuurindustrie vooruit te helpen. De online sessie van 26 mei was de aftrap die leidt naar de vorming van een Nederlandse Cloud Infrastructure Coalitie onder leiding van TNO,...

22/04/2020

Adviesgroep Europa van start

Doelstelling van de OTC Adviesgroep Europa is het bewerkstelligen van een uniforme en afgestemde Nederlandse inbreng in het te vormen EU cybersecuritybeleid. Zowel vanuit de Online Trust Coalitie als vanuit de Nederlandse overheid en private organisaties wordt in verschillende gremia geparticipeerd in de implementatie van de nieuwe Europese cybersecuritywet (CSA). Te denken valt hierbij aan...

11/02/2020

Online Trust Coalitie in wording

Op 11 februari zijn ruim 20 partijen afkomstig uit overheid, bedrijfsleven en wetenschap bij elkaar gekomen. Tijdens de bijeenkomst hebben alle aanwezigen partijen hun committent uitgesproken om de Online Trust Coalitie te gaan vormen. Hiermee wordt een stap gezet in het gezamenlijk werken aan de harmonisering van eisen, keurmerken en certificering van cloud- en online...

2019
23/12/2019

AG Connect artikel: Tijd voor een digitale jaarrekening

In december is het artikel “Tijd voor een digitale jaarrekening – Keurmerken voor cloud moeten beter” van Michiel Steltman verschenen in de AG Connect https://www.agconnect.nl/blog/tijd-voor-een-digitale-jaarrekening

18/12/2019

De IT auditor: themanummer assurance

De IT-auditor van NOREA heeft in december het themanummer over assurance uitgebracht. https://www.deitauditor.nl/business-en-it/themanummer-assurance/  

26/11/2019

Michiel Steltman te gast bij BNR Radio Digitaal

Op woensdag 31 oktober was Michiel Steltman te gast bij BNR Radio Digitaal. Steltman is directeur en spreekbuis van de stichting DINL, de koepelorganisatie van de Nederlandse aanbieders van digitale infrastructuur, en project lead van het project Partnering Trust. Hij sprak op de radio over cloud assurance, de overheid en cloud. Aanleiding: Microsoft won het Joint...

21/11/2019

Tom Vreeburg: ‘Integreer AVG en Cybersecurity Act’

Tom Vreeburg, IT Risk Assurance-professional en participant van Partnering Trust, pleit in het online iBestuur om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Cybersecurity Act te integreren. Hij stelt dat de Cybersecurity Act een kans biedt voor de EU om zaken met betrekking tot certificering te harmoniseren en te integreren. ‘Integreer AVG en Cybersecurity Act’

21/10/2019

Michiel Steltman interview in bijlage FD: Nederland is een Cloudland

Dit interview verscheen op 18 oktober 2019 in ‘Analyse – Digitalisering’. De bijlage werd mogelijk gemaakt door European Media Partner Nederland B.V. en gedistribueerd met het FD. Nederland is een Cloudland

03/10/2019

Keurmerk Zeker-OnLine voor Exact

In oktober heeft Exact het keurmerk Zeker-OnLine uitgereikt gekregen. Met deze stap kan Exact ook deelnemen aan het pilotproject van de Belastingdienst. Exact is één van de marktleiders in de sector en was vanaf het begin nauw betrokken bij het ontwikkelen van het certificeringsschema. Klik HIER voor een link naar de webpagina van Exact over...

01/10/2019

Partnering Trust aanwezig bij achtste Cloud Stakeholders meeting in Warschau

Tijdens de achtste Cloud Stakeholders meeting in Warschau, Polen op 30 september is er gesproken over het digitaal potentieel van de Poolse Econome. De conferentie, georganiseerd door het Ministerie van Digitale Zaken samen met Directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie van de Europese Commissie, bracht de volgende vragen naar voren: Hoe kunnen ondernemers en openbare besturen...

18/06/2019

Europees Keurmerk voor veilige Clouddiensten

In de zomer van 2019 heeft de CSP-Cert (Cloud Service Provider Certification )-werkgroep haar aanbevelingen gepresenteerd aan ENISA (Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging) en de Europese Commissie inzake een cloudsecurity-certificatieschema. Publieke en private afgevaardigden uit diverse landen hebben zich een half jaar lang gebogen over hoe het schema eruit moet komen te zien. Tom Vreeburg, Bianca Smit en Bert Tuinsma zijn actief...

18/06/2019

Europees keurmerk voor veilige clouddiensten

De Nederlandse Rijksoverheidsdienst kondigt een Europees keurmerk voor veilige clouddiensten aan. Dit keurmerk is onderdeel van bredere Europese wetgeving voor cybersecuritycertificering van ict-producten en -diensten. Europees keurmerk voor veilige clouddiensten

12/06/2019

DSM Cloud Stakeholderbijeenkomst boekt mijlpaal

De Cloud Service Provider Certification Working Group (CSPCert) heeft de werkzaamheden afgerond voor een voorstel met aanbevelingen aan ENISA voor het opstellen van een eerste certificeringsschema onder de nieuwe Cybersecurity act. CSPCert, waar Partnering Trust en Zeker-OnLine in participeren, werd eind 2017 door de Europese Commissie gelanceerd als expertgroep.   DSM Cloud Stakeholderbijeenkomst boekt mijlpaal

20/05/2019

EU Cybersecurity act – een realiteit

De Europese Cybersecurity Act is nu officieel erkend. Niet alleen door het Europees parlement, maar ook door de Raad van de Europese Unie. Deze twee instituten besluiten gezamenlijk over wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie. EU Cybersecurity act – een realiteit

Betrokken ECP'ers

Iris Koster

Michiel Steltman

Mieke van Ulden

Esther Van den Neste

Jelle Attema

Joyce Martina-Roel

Betrokken Deelnemers