Cloud en online zijn onderdeel van iedere technische en maatschappelijke ontwikkeling

De Online Trust Coalitie is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het voormalige publiek-private samenwerkingsproject Partnering Trust. Het Partnering Trust Project is in september 2020 onderdeel geworden van de Online Trust Coalitie.

De Online Trust Coalitie (OTC) ziet dat cloud- en onlinediensten (in het vervolg clouddiensten) deel uitmaken van vrijwel alle digitale innovaties. Artificial Intelligence (AI) en het Internet of Things (IoT) nemen juist nu een grote vlucht omdat opslag, rekenkracht en slimme algoritmen in de cloud beschikbaar zijn. Clouddiensten zijn essentieel om de huidige maatschappelijke uitdagingen op te lossen. Clouddiensten zijn dan ook een fundament van de in de Nederlandse Digitaliserings Strategie geformuleerde ambities.

De Online Trust Coalitie constateert dat het bijzonder moeilijk is voor de afnemer en andere belanghebbenden (denk aan consumenten, burgers, financiers, aandeelhouders, auditors maar ook toezichthouders) om zekerheid te krijgen over de betrouwbaarheid van clouddiensten, op basis van de verantwoordingsinformatie die aanbieders geven. De moeilijkheid voor aanbieders van clouddiensten is dat belanghebbenden vaak verschillende bewijzen vragen om aan te tonen dat aan alle wettelijke- en betrouwbaarheidseisen wordt voldaan.

Dat gebrek aan zekerheid werpt drempels op voor het gebruik van clouddiensten en remt daarmee innovatie. Het zorgt ook voor een ongelijk speelveld: voor kleinere Europese aanbieders en innovatieve nieuwkomers is het moeilijk om hun betrouwbaarheid aan te tonen en zij kunnen daarom soms minder goed concurreren met grote, gevestigde partijen.

Overheid, bedrijfsleven en wetenschap werken samen in de Online Trust Coalitie om hierin verandering te brengen. De urgentie om samen te werken wordt versterkt door de Europese ontwikkelingen. In februari 2020 is door de Europese Commissie een strategie voor data en AI aangekondigd. Daarin hebben clouddiensten een centrale rol toebedeeld gekregen. Gezien de Nederlandse ambitie om koploper te zijn in Europa op het gebied van digitalisering, en gegeven het feit dat Nederland een sterke positie heeft op dit gebied, ligt een proactieve en intensieve betrokkenheid bij de invulling van deze Europese strategie voor de hand.

Doel

Het doel van de Online Trust Coalitie is het beschikbaar maken van een eenduidige, efficiënte methode waarmee leveranciers van clouddiensten kunnen aantonen dat hun diensten betrouwbaar en veilig zijn. En die helpt bij het invulling geven aan de relevante wet- en regelgeving.

Veiligheid, beschikbaarheid en privacy zijn daarbij belangrijke aandachtspunten, maar niet de enige. Ook zaken als het snel weer kunnen opstarten van een dienst na een incident en transparante toedeling van verantwoordelijkheden wanneer meerdere aanbieders betrokken zijn bij een dienst, spelen een rol.

Niet alleen de afnemer, maar ook andere belanghebbenden hebben zekerheid nodig over de betrouwbaarheid van een clouddienst. Denk aan consumenten, financiers, aandeelhouders, auditors, maar ook toezichthouders. Denk bij toezichthouders aan partijen als Agentschap Telecom, ACM, AFM, Belastingdienst, De Nederlandsche Bank enz.

Missie

De missie van Online Trust Coalitie is om door publiek-private samenwerking de benodigde harmonisatie en uniformiteit te bewerkstelligen die nodig is om de doelen te bereiken en om de “Nederlandse” oplossingsrichtingen die het resultaat zijn van deze multi-stakeholder aanpak, te verankeren in het Europees beleid.

Rol ECP

ECP is samen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat initiatiefnemer van de OTC. ECP faciliteert de samenwerking tussen de verschillende partijen binnen de coalitie en verzorgt het secretariaat.

Wilt u contact of meer informatie? Ga naar www.onlinetrustcoalitie.nl

 

Betrokken ECP'ers

Lisanne van Helten

Michiel Steltman

Esther Van den Neste

Jelle Attema

Betrokken Deelnemers