Maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken

De maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken streeft naar een gelijkwaardige informatierelatie tussen burgers en overheid. Een relatie waarin burgers mede-eigenaar zijn van informatie en zodoende bijdragen aan een sterke democratie. 

De maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken bestaat uit maatschappelijke organisaties, bedrijven, kennisinstellingen en overheidsorganisaties. We willen ons voluit inzetten voor een (digitale) samenleving waarin de burger centraal staat. Dat doen we door het signaleren, agenderen en aanjagen en door mensen – en dus kennis – bij elkaar te brengen en het debat op gang te brengen en te houden. We sluiten ook aan bij de ontwikkelingen in de Europese Unie, en bouwen daarop voort. Ook in Europa zijn er initiatieven om de menselijke maat en de publieke waarde centraal te zetten.

Informatie is van levensbelang

In onze huidige digitale samenleving draait vrijwel alles om informatie. De afgelopen decennia is er een disbalans ontstaan in de toegang tot informatie: tussen overheden en bedrijven enerzijds en burgers anderzijds. Dit kwam tot uitdrukking in menselijke drama’s, zoals bij de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Het gevolg is een groeiend wantrouwen tussen overheid, bedrijven en burgers.

Om het vertrouwen tussen burger, overheid en bedrijfsleven te herstellen, willen we ons gezamenlijk ervoor inzetten dat de onderlinge informatievoorziening duurzaam toegankelijk en open wordt en de menselijke maat leidend wordt. 

Informatierelatie versterken

De maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken heeft als ambitie om de informatierelatie tussen overheid, markt en burger te herstellen en te versterken. Informatie moet niet alleen beschikbaar, betrouwbaar en begrijpelijk zijn, maar ook vindbaar en toegankelijk. Voor iedereen die daar recht op heeft. De basis voor een goede informatievoorziening is de informatiehuishouding. Daarvoor zijn nieuwe afspraken nodig: wat mogen overheden, organisaties en burgers van elkaar verwachten en hoe kunnen we beter samenwerken? Hoe stellen we de menselijke maat centraal in het werken aan de informatiehuishouding? Wij zien dit als een gedeelde verantwoordelijkheid en willen op deze manier bijdragen aan het herstellen van het vertrouwen.

Manifest Over Informatie Gesproken

In ons manifest zijn de belangrijkste problemen geïdentificeerd en worden oplossingen aangedragen. Onze leden onderschrijven dit manifest en werken in overeenstemming met de uitgangspunten en doelen van de coalitie. 

De Argumentenfabriek heeft met de coalitie verschillende denkstappen doorlopen om de relevante trends en factoren in kaart te brengen die de informatierelatie tussen overheid en burgers nu en in de nabije toekomst beïnvloeden. En om onze doelen en acties te formuleren. De uitkomsten van dit proces zijn vastgelegd in een boekje dat de basis vormt van het manifest.

Beide publicaties zijn uitdrukkelijk een startpunt, op weg naar een betere informatierelatie tussen burgers en overheid.

De maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken: 

  • vormt het collectieve geheugen van maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers voor een overheid die deels gestuurd wordt door hypes, ambities blijft stapelen en waarin de doorstroming onder politici en ambtenaren groot is;
  • is een luis in de pels van een verkokerde overheid die een eigen interne dynamiek kent en niet altijd voldoende in staat is zichzelf te corrigeren;
  • biedt een realiteitscheck op de plannen van de systeemwereld en de wijze waarop deze plannen uitpakken in de leefwereld van burgers;
  • reikt jaarlijks de Transparantieprijs uit waarbij aantoonbaar goede initiatieven worden beloond voor hun bijdrage aan de betere informatierelatie tussen overheid en burger.

Rol ECP

De coalitie is ondergebracht bij ECP | Platform voor de InformatieSamenleving. ECP heeft een faciliterende en coördinerende rol en verzorgt de communicatie. De coalitie kent een dagelijks bestuur met een voorzitter/secretaris, een kernteam, coalitieleden en -vrienden en een ambassadeur. Bekijk het actuele overzicht.

Maatschappij & digitalisering

Het thema digitalisering in onze maatschappij is relevanter dan ooit. Digitaal leven betekent een levenslijn voor velen. De publiek-private samenwerkingen, de verbindingen, de kennis en onderzoek waar ECP samen met deelnemers e... + Meer over Maatschappij & digitalisering

Betrokken ECP'ers

Frank van Ierssel

Daniël Frijters