NCDD-bijeenkomst: Perspectieven op de milieu-impact van het digitaal systeem

Please scroll down for the English version

Op 29 september van 13:00 tot 17:30 uur nodigen wij u van harte uit voor de bijeenkomst ‘Perspectieven op de milieu-impact van het digitaal systeem’ bij ABN AMRO in Amsterdam. ABN AMRO fungeert als een vooraanstaand voorbeeld van een duurzaamheidsstrategie voor haar IT-omgeving. Dit evenement wordt georganiseerd door ECP in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken & Klimaat en de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering.

Thema’s bijeenkomst

Digitalisering heeft vanuit verduurzamingsperspectief twee gezichten. Enerzijds leidt de inzet van digitale technieken tot emissie van broeikasgassen. Door de snelle groei van de digitale sector neemt de bijdrage aan emissies vanuit deze sector in de toekomst mogelijk toe. Anderzijds kan digitalisering juist bijdragen aan emissiereductie. Digitalisering biedt diverse mogelijkheden voor (onder andere) efficiënter gebruik van energie, minder grondstoffengebruik in productieketens, efficiënter energieverbruik van apparatuur en gebouwen, beter management van de levenscyclus van een product én betere monitoring van de staat van de natuur.

Programma

Tijdens de bijeenkomst zijn er plenaire openingssessies waarin sprekers vanuit verschillende achtergronden inzichten met u delen. We bespreken onder andere de resultaten die voortvloeien uit het onderzoek van de onderzoeksbureau’s SEO en Dialogic in opdracht van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, evenals de huidige stand van zaken met betrekking tot de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering. Ook zijn er break-out sessies gepland waarin specifieke onderwerpen zoals de ontwikkelingen van de cloud en sustainability, RePlanIT en de digitale duurzaamheidsstrategie van ABNAMRO aan bod komen. Daarnaast willen we graag de dialoog met u aangaan. We zijn benieuwd naar uw visie op verduurzaming en welke kennis en blinde vlekken er zijn vanuit de werkvloer. We streven ernaar om een inspirerende en interactieve bijeenkomst te organiseren waarin kennisdeling en dialoog centraal staan.

13:00 – 13:30 uur Inloop
13:30 – 13:40 uur Opening en welkom

Karen van der Zanden

13:40 – 13:50 uur Welkomstwoord ABN AMRO
Mel Jacobs 
13:50 – 14:00 uur NCDD: Uitleg duurzaamheid in IT
Daniël Frijters
14:00 – 14:30 uur Keynote research

Nils Verheuvel – SEO
Tommy van der Vorst – Dialogic

14:30 – 14:55 uur Dialoog
Karen van der Zanden
14:55 – 15:15 uur Pauze
15:20 – 16:05 uur Break-out sessies

Break-out 1 (Nederlands) : Re-plan IT
Menno van Dijk – AMS Institute

Break-out 2 (Nederlands): Duurzame rekenkracht voor generatieve AI
Audrie van Veen – Escher Cloud

Breakout 3 (English): How to Kick-start Your Transformation Towards Sustainable IT?
Vincent van Vliet – ABN AMRO

16:15 – 16:45 uur Wrap up en afsluiting
16:45 uur Netwerkborrel
17:30 uur Einde bijeenkomst

Aanmelden

Heeft u interesse in deze bijeenkomst op 29 september? Meld u dan aan via deze link. We kijken ernaar uit om u te verwelkomen bij ABN AMRO in Amsterdam op 29 september, waar we samen kunnen werken aan duurzame digitale oplossingen. De voertaal van deze bijeenkomst is overwegend Engels met uitzondering van twee break out sessies die in het Nederlands plaatsvinden.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

‘Perspectives on the environmental impact of the digital system’

On 29 September from 1 to 5.30 PM we cordially invite you to the meeting ‘Perspectives on the environmental impact of the digital system’ at ABN AMRO in Amsterdam. ABN AMRO serves as a leading example of a sustainability strategy for its IT environment. This event is organized by ECP in collaboration with the Ministry of Economic Affairs & Climate and the National Coalition for Sustainable Digitisation.

Theme meeting

Digital infrastructures handle huge amounts of data, but increasing data consumption due to high bandwidths, low-cost data plans, cloud migrations, and the growing popularity of streaming services brings challenges. Although the energy efficiency of computer hardware and the user-friendliness of software have improved, this does not seem to be enough to keep up with the growing demand. This report explains very nicely which buttons you can easily turn to make a positive impact.

With the Netherlands as a central European data hub, concentrated in a relatively small geographical area, the growing energy demand of ICT plays an important role here. Ever-expanding data centers are becoming increasingly difficult to fit into our energy and spatial system. The research carried out by the LEAP coalition illustrates four scenarios that can inspire us and give us direction in this complex matter.

Program

During the meeting there will be plenary opening sessions in which speakers from different backgrounds share insights. Among other things, we discuss the research results from the research agency SEO, commissioned by the Ministry of Economic Affairs & Climate, as well as the current state of affairs with regard to the National Coalition for Sustainable Digitisation. Break-out sessions are also planned in which specific topics such as the developments of the cloud and sustainability, RePlanIT and the IT procurement process are discussed. In addition, we would like to enter into a dialogue with you. We are curious about your vision on sustainability and what knowledge and blind spots there are from the workplace. The final programme will be determined in the coming weeks and we will share it with you. We strive to organize an inspiring and interactive meeting in which knowledge sharing and dialogue are central.

1:00 – 1:30 PM Registration
1:30 – 1:40 PM Opening and Welcome
Karen van der Zanden
1:40 – 1:50 PM Welcome by ABN AMRO
Mel Jacobs
2:00 – 2:30 PM NCDD: Explanation of Sustainability in IT
Daniël Frijters
2:00 – 2:30 PM Keynote Research
Nils Verheuvel – SEO
Tommy van der Vorst – Dialogic
2:30 – 2:55 PM Dialogue
Karen van der Zanden
2:55 – 3:15 PM Break
3:20 – 4:05 PM Breakout Sessions

Breakout 1 (Dutch): Re-plan IT
Menno van Dijk – AMS Institute

Breakout 2 (Dutch): Sustainable Computing Power for Generative AI
Audrie van Veen – Escher Cloud

Breakout 3 (English): How to Kick-start Your Transformation Towards Sustainable IT?
Vincent van Vliet – ABN AMRO

4:15 – 4:45 PM Wrap-up and Closing Remarks
4:45 PM Networking Reception
5.30 PM End of the Event

Sign up

If you are interested in attending this event on September 29th, please registervia this link. We look forward to welcoming you to ABN AMRO in Amsterdam on 29 September, where we can work together on sustainable digital solutions.The main language of this meeting is English with the exception of one or two break out sessions that take place in Dutch.

29-09-2023 13:00 - 17:30 ABN-AMRO, Amsterdam aanmelden
  • Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering

    De Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering (NCDD) is de nationale coalitie waar wordt samengewerkt door overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en mens... + Meer over Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering