Conferentie Waardengedreven Dialogen – Digitale identiteit

Op maandag 25 september van 12.30 tot 17.00 uur vindt de Conferentie Waardengedreven Dialogen: Digitale identiteit plaats in de Koninklijke Schouwburg op het Korte Voorhout 3, Den Haag. Tijdens deze conferentie delen we de resultaten met u van de gevoerde dialogen rondom dit thema. De dialogen hebben plaatsgevonden in het kader van de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tijdens de conferentie gaan we in breder verband de dialoog hierover aan. U kunt zich hier aanmelden.

Het afgelopen kwartaal zijn in het kader van de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren vier dialogen gevoerd aan de hand van de Aanpak Begeleidingsethiek (ECP) over de ontwikkeling van id-wallets en het mogelijke gebruik hiervan in de praktijk. De dialogen zijn gevoerd met o.a. beleidsmedewerkers, ontwikkelaars, managers en met mensen die er in de toekomst mee te maken kunnen krijgen vanuit verschillende hoedanigheden, zoals burgers en professionals.

Over het thema: digitale identiteit

Grip hebben op het digitale leven is één van de vijf kernpunten uit de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren. Daarom wordt er samen met wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties gewerkt aan een veilige introductie van een betrouwbaar Europees digitaal identiteitssysteem; een door de overheid erkende id-wallet. Met de id-wallet kunnen gebruikers persoons- en bedrijfsgegevens opslaan en delen. Vanuit de overheid vraagt dit om maatregelen om belangrijke publieke waarden te borgen, zoals onder andere dataminimalisatie, veiligheid en privacy.

Omdat de verordening voor Europese digitale identiteit nog in ontwikkeling is en er nu nog geen door de overheid erkende id-wallets bestaan, zijn er tijdens de dialogen vier verschillende bestaande wallet-concepten verkend. Deze zijn verkend binnen vier contexten: leeftijdsverificatie bij de (online) verkoop van alcohol, het aanmaken van een account op een gameconsole en aanschaf van games voor 18+ vanuit de omgeving op de console en toegang tot sociale media. Ook is gekeken naar de uitgifte en controle van het digitale rijbewijs.

Programma

12.30 – 13.00 uur Inloop
13.00 uur Opening en welkom
13.05 uur Introductie Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren

Ron Roozendaal, Directeur Digitale Samenleving en tevens plaatsvervangend directeur-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

13.10 uur Digitale identiteit in context

Tim Speelman, beleidsmedewerker Digitale Identiteit Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

13.20 uur Waardengedreven dialogen: de Aanpak Begeleidingsethiek

Daniël Tijink, ontwikkelaar Aanpak Begeleidingsethiek, MT-lid Strategie en Ethiek, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving

13.50 uur Betrokkenen aan het woord: toelichtingen casussen – contexten van de technologie
14.20 uur Doe de doe-dialoog
14.50 uur Pauze
15.00 uur De resultaten van de casussen: effecten, waarden en handelingsopties

Aldert de Jongste, moderator Aanpak Begeleidingsethiek, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving

15.25 uur Panelgesprek en breder dialoog
15.55 uur Afsluiting
16.00-17.00 uur Netwerkborrel

 

25-09-2023 12:30 - 17:00 Koninklijke Schouwburg, Den Haag aanmelden

Digitalisering en ethiek

Technologische ontwikkelingen vinden steeds meer hun plaats in de maatschappij, waardoor we de (soms verstrekkende) gevolgen aan den lijve ondervinden. Dat roept bij veel mensen vragen en zelfs angstbeelden op. Is de mens de machi... + Meer over Digitalisering en ethiek
  • Aanpak begeleidingsethiek

    Digitalisering en nieuwe technologieën zoals big data, artificial intelligence, robotica en cloud computing roepen ethische vragen op. Waarvoor mag je data gebruiken? Wat betekent het werken met een robot voor mensen? Kunnen we o... + Meer over Aanpak begeleidingsethiek