Verslag: Sociaal-economische impact van generatieve AI

Belangrijkste conclusies

  1. Net zoals alle andere technologische revoluties zal er met de komst van Generatieve AI werk verdwijnen, maar ook weer nieuw werk erbij komen wat nieuwe vaardigheden vraagt.
  2. Het is belangrijk bij het gebruik van Generatieve AI dat dit op een zorgvuldige manier wordt geïmplementeerd en naar de ongewenste effecten hierbij in kaart worden gebracht en dit in te perken.
  3. Het gebruik van Generatieve AI kan zorgen voor innovatie, zoals nieuwe business modellen, producten en dienstverlening.

Samenvatting

De Commissie Digitale Transitie van de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft een paneldiscussie gehouden over de sociaal-economische impact van Generatieve AI. Bij de SER gaan vertegenwoordigers van de werkgevers en werknemers in gesprek met onafhankelijke experts en kroonleden. De panelsessie geeft een inkijk op de manier waarop een gesprek bij de commissie wordt gevoerd. De panelleden hebben gediscussieerd over vragen zoals: waarom is Generatieve AI een relevante thema voor de SER, wat de kansen van AI zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven of wat zijn de gevolgen van het toepassen van Generatieve AI op de arbeidsmarkt.

Discussie

De komst van Generatieve AI brengt nieuwe businessmodellen, producten en dienstverlening met zich mee. Volgens Stijn Butstelaar van VNO-NCW/MKB Nederland is het belangrijk in de bedrijfsvoering te kijken naar de huidige bedrijvigheid te kijken en te kijken waar Generatieve AI kan helpen om de efficiëntie en productiviteit van medewerkers te vergroten. Bij de implementatie van de technologie is het belangrijk dat dit op een zorgvuldige manier gebeurd, zoals scholing en het versterken van vaardigheden.

“Met Generatieve AI is de adoptie voor degene die het gebruiken is heel belangrijk. Bedrijven moeten opletten dat het op een zorgvuldige manier plaatsvindt.” – Stijn van Butselaar, beleidsadviseur VNO-NCW/MKB-Nederland

Met behulp van Mentimeter is aan de zaal gevraagd op welke manier zij generatieve AI gebruiken in hun dagelijkse werkzaamheden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door de komst van Generatieve AI en AI verdwijnt er werk, maar daarvoor komt ook nieuw werk in de plaats. Met AI en Generatieve AI worden niet routinematige taken ook gevoelig voor automatisering volgens Linda Kool van het Rathenau Instituut. Dit gebeurt bij elke technologische revolutie die zich in het verleden heeft plaatsgevonden.

“Wat je in voorgaande technologische revoluties steeds zag, is dat routinematige taken gevoelig zijn voor eerst mechanisering  automatisering en robotisering, zoals administratieve taken. Nu is het met AI en generatieve AI zie je dat niet routinematige taken gevoelig zijn voor automatisering.” – Linda Kool, thema coördinator Digitalisering, Rathenau Instituut

Figuur 2: Met behulp van Mentimeter is aan de zaal gevraagd op wat volgens hen de meest invloedrijkste technologie is op de manier van werken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens Amerik Klapwijk van het VCP kan Generatieve AI een manier zijn om het structureel tekort in de arbeidsmarkt te verkleinen als onze werkzaamheden drastisch gaan veranderen. Hierbij moet wel goed naar de ongewenste effecten in kaart worden gebracht. Generatieve AI gaat veel onzekerheid oproepen voor werknemers en die hebben zekerheid en wendbaarheid nodig.

“Het tekort van de arbeidsmarkt is een structureel probleem tenzij we onze werkzaamheden drastisch gaan veranderen. Generatieve AI kan een manier zijn om dat te doen, maar let ook op de ongewenste effecten.” – Amerik Klapwijk, beleidsadviseur Vakcentrale voor Professionals (VCP)

Verder betoogd Francisca Wals van het ministerie BZK dat de overheid bezig op verschillende fronten om in te spelen op de kansen van Generatieve AI, maar zich ook in te dekken voor de ongewenste effecten. De ambitie van de overheid is om hier zo dicht mogelijk op de ontwikkelingen van Generatieve AI te staan. Daarom is de overheid bezig om een brede visie op Generatieve AI te ontwikkelen.

“Generatieve AI biedt heel veel kansen, zoals in productiviteit en het kwaliteit van werken,  maar ook risico’s met zich mee zoals privacy en gegevensbescherming en gevoeligheid aan publieke waarden.” – Francisca Wals, sr. Beleidsmedewerker min. BZK

Presentatie

Sociaal-economische impact van generatieve AI – Powerpoint in PDF