Team dutch digital delta heeft als missie het bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen te helpen innovaties met ICT te realiseren en de internationale positie van Nederland als land om te investeren in en met ICT-innovatie te verstevigen. Dat gebeurt via samenwerking, kennisdeling en het aanbieden van financieringroutes op specifieke thema’s.

Wereldtop digitale economieën

Nederland behoort tot de absolute wereldtop van digitale economieën. Veel huishoudens hebben een pc, tablet én smartphone en ons mobiele netwerk is erg goed ontwikkeld. Bijna alle Nederlandse bedrijven werken online en onze internetservers zijn de veiligste ter wereld. Onze uitgangspositie is dus goed. ICT en internet zijn in toenemende mate motoren voor innovatieve producten en diensten en daarmee voor economische groei.

Geen sector kan nog zonder ICT

Van de landbouw en de gezondheidszorg tot het onderwijs, logistiek en de wetenschap: geen sector kan nog zonder ICT. Elke (top)sector kent zijn eigen ICT-uitdagingen, maar er zijn ook veel dwarsverbanden. Een succesvolle toepassing van een ICT-oplossing in de ene sector, kan bijvoorbeeld ook toegepast worden in een andere sector.

Dwarsverbanden omzetten in kansen

Het doel van dutch digital delta is om die dwarsverbanden om te zetten in kansen. Als deze beter benut worden, kunnen we de innovaties in de ICT ook in de toekomst optimaal verzilveren en daarmee de economische groei in Nederland bevorderen. Team dutch digital delta stimuleert en initieert innovaties in de ICT voor de verschillende (top)sectoren.

Communities

Om innovaties te ondersteunen en stimuleren heeft het Ministerie van Economische Zaken de website dutch digital delta in het leven geroepen. Onderdeel hiervan zijn verschillende programma’s die zich richten op de belangrijkste onderzoeksgebieden. Deze programma’s zijn de Dutch Blockchain Coalition, Commit2Data, de Human Capital Agenda en de Nederlandse AI Coalitie.

Programmateam Team ddd

Het programmateam Team ddd bestaat uit alle kwartiermakers van de verschillende maatschappelijke uitdagingen, programma-, en coalitiemanagers en secretarissen. Het programmateam komt circa acht keer per jaar bijeen om alle lopende zaken en activiteiten op ICT-gebied te bespreken vanuit de maatschappelijke uitdagingen, alsook om relevante updates vanuit de coalities te delen. Het doel van het overleg is dwarsverbanden tussen maatschappelijke uitdagingen en coalities te signaleren en om te zetten in concrete acties.

Publiek-private samenwerking

Binnen programma’s en initiatieven van Team dutch digital delta wordt gewerkt in publiek-private samenwerking met organisaties binnen de Topsectoren, Universiteiten, Kennisinstituten – zoals TNO, NWO, CWI, NLeSc-center –, meerdere Ministeries, brancheorganisaties – zoals Nederland ICT, CIO Platform ICT, FME, VNO-NCW-, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, private organisaties en MKB-partijen.

Betrokken ECP'ers

Kirsten Overboom

Maurice van der Vliet

Coen Wesselman

Daniël Frijters

René Montenarie

Arie van Bellen

Jelle Attema