Team dutch digital delta heeft als missie het bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen te helpen innovaties met ICT te realiseren en de internationale positie van Nederland als land om te investeren in en met ICT-innovatie te verstevigen. Dat gebeurt via samenwerking, kennisdeling en het aanbieden van financieringroutes op specifieke thema’s.

Wereldtop digitale economieën

Nederland behoort wereldwijd tot één van de sterkste digitale economieën. Nederlandse huishoudens zijn bijna allemaal in het bezit van één of meerdere computers, tablets én smartphones. Ons mobiele netwerk behoort tot één van de snelste en best dekkende ter wereld. Via dit mobiele netwerk en het vaste netwerk is een groot deel van onze bevolking verbonden met het internet en elkaar. Dit geeft Nederland een unieke uitgangspositie voor ICT innovatie. ICT en internet zijn in toenemende mate motoren voor innovatieve producten, diensten, werkgelegenheid en economische groei.

Het is onze ambitie om Nederland een digitale koploper te maken in de wereld, enerzijds door excellente kennis en kunde rondom de sleutelgebieden, anderzijds door de toepassing van die kennis in maatschappelijke vraagstukken. Wij bundelen krachten, delen kennis en creëren kansen. We zijn het nationale platform voor het bedrijfsleven, overheid en de wetenschap, met als doel connect and create.

Geen sector kan nog zonder ICT

Van de landbouw en de gezondheidszorg tot het onderwijs, logistiek en de wetenschap: geen sector kan nog zonder ICT. Elke (top)sector kent zijn eigen ICT-uitdagingen, maar er zijn ook veel dwarsverbanden. Een succesvolle toepassing van een ICT-oplossing in de ene sector, kan bijvoorbeeld ook toegepast worden in een andere sector.

Dwarsverbanden omzetten in kansen

Het doel van dutch digital delta is om die dwarsverbanden om te zetten in kansen. Als deze beter benut worden, kunnen we de innovaties in de ICT ook in de toekomst optimaal verzilveren en daarmee de economische groei in Nederland bevorderen. Team dutch digital delta stimuleert en initieert innovaties in de ICT voor de verschillende (top)sectoren.

Communities rond sleuteltechnologieën

Om innovaties te ondersteunen en stimuleren heeft het Ministerie van Economische Zaken de website dutch digital delta in het leven geroepen. Onderdeel hiervan zijn verschillende programma’s die zich richten op de belangrijkste onderzoeksgebieden. Deze programma’s zijn de Dutch Blockchain Coalition, Commit2Data, de Human Capital Agenda en de Nederlandse AI Coalitie.

Programmateam Team ddd

Het programmateam Team ddd bestaat uit alle kwartiermakers van de verschillende maatschappelijke uitdagingen, programma-, en coalitiemanagers en secretarissen. Het programmateam komt circa acht keer per jaar bijeen om alle lopende zaken en activiteiten op ICT-gebied te bespreken vanuit de maatschappelijke uitdagingen, alsook om relevante updates vanuit de coalities te delen. Het doel van het overleg is dwarsverbanden tussen maatschappelijke uitdagingen en coalities te signaleren en om te zetten in concrete acties.

Publiek-private samenwerking

Binnen programma’s en initiatieven van Team dutch digital delta wordt gewerkt in publiek-private samenwerking met organisaties binnen de Topsectoren, Universiteiten, Kennisinstituten – zoals TNO, NWO, CWI, NLeSc-center –, meerdere Ministeries, brancheorganisaties – zoals Nederland ICT, CIO Platform ICT, FME, VNO-NCW, private organisaties en MKB-partijen.

Rol ECP

ECP ondersteunt Team ddd en subgroepen vanuit een programmabureau in de secretaris- en coördinatierol, voert het speerpunt Branding op ICT-innovatie van Team ddd (en haar onderliggende programma’s en activiteiten) uit en levert projectondersteuning, communicatie- en coördinerende werkzaamheden in samenwerking met het programmateam.

Betrokken ECP'ers

Tessa Weber

Kirsten Overboom

Maurice van der Vliet

Coen Wesselman

Daniël Frijters

René Montenarie

Arie van Bellen

Jelle Attema