Topsector ICT identificeert, prioriteert en organiseert ICT-onderzoek en innovatie door publieke en private partijen bijeen te brengen met focus op ICT-sleuteltechnologieën en maatschappelijke uitdagingen. Hierbij bestrijkt Topsector ICT het traject van fundamenteel onderzoek tot en met valorisatie. Het opleiden van nieuw talent, om- en bijscholing, kennis-disseminatie, het breed betrekken van MKB én internationale samenwerking vormen belangrijke onderdelen van de missie.    

Wereldtop digitale economieën

Nederland behoort tot de absolute wereldtop van digitale economieën. Veel huishoudens hebben een pc, tablet én smartphone en het vaste en mobiele netwerk zijn erg goed ontwikkeld. Vrijwel alle Nederlandse bedrijven werken online en de landelijke internetservers behoren tot de veiligste ter wereld. Onze uitgangspositie is dus goed.

Ook wordt ICT steeds belangrijker voor de Nederlandse economie. De ICT-sector groeit razendsnel en digitalisering is een belangrijke aanjager van economische groei. Daarnaast speelt digitale innovatie een belangrijke rol bij het oplossen van belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Niet voor niets is ICT één van de tien Topsectoren in Nederland.

Team dutch digital delta ondersteunt Topsector ICT door innovaties in de ICT te initiëren en stimuleren voor de verschillende (top)sectoren en dwarsverbanden helpen om te zetten in kansen. Zo behouden we samen de internationale positie van Nederland als het gaat om digitale innovatie en verbeteren we het maatschappelijk verdienvermogen.

Geen sector kan nog zonder ICT

Van landbouw en gezondheidszorg tot onderwijs, logistiek en wetenschap: geen sector kan nog zonder ICT. Soms gaat het om specifieke uitdagingen en kansen, maar vaak kunnen sectoren van elkaar leren. Hiertoe moet er beter worden samengewerkt en kennis gedeeld over innovatieve ICT-oplossingen tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid. Alleen zo maken we Nederland toekomstbestendig.

Nederland staat de komende decennia bovendien voor complexe uitdagingen in de zorg, mede ingegeven door de vergrijzing. Ook bij het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg voor iedereen spelen ICT-innovaties een essentiële rol. Tot slot moet Nederland voor iedereen een veilig land blijven om te wonen, te werken en te leven. Dit vraagt om een proactieve houding en een innovatieve aanpak om potentiële dreigingen tegen te gaan.

Communities rond sleuteltechnologieën

Sleuteltechnologieën (ook wel key enabling technologies genoemd) zijn technologieën die brede toepassingsgebieden hebben in veel sectoren. Zij zijn vaak de drijvende kracht achter belangrijke innovaties. Topsector ICT kent vijf sleuteltechologieën: Artificial Intelligence, Big Data, Blockchain, Cybersecurity en Future Network Services. Deze technologieën hebben gemeen dat ze zichzelf razendsnel ontwikkelen. Een andere gemene deler is dat de technologieën veel potentie hebben om maatschappelijke uitdagingen op te lossen of een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de economie, door het ontstaan van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe markten. De sleuteltechnologieën hebben impact op de manier dat we leven, werken, leren en innoveren. 

Topsector ICT brengt bedrijven, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen samen in innovatie-coalities (Dutch Blockchain Coalition, Commit2Data, dcypher en de Nederlandse AI Coalitie) rondom de sleuteltechnologieën. Binnen de programma’s (Human Capital Agenda ICT, innovatief MKB en internationaal) wordt gewerkt aan tal van uitdagende ICT-vraagstukken. 

Publiek-private samenwerking

Binnen programma’s en initiatieven van Topsector ICT wordt gewerkt in publiek-private samenwerking met organisaties binnen de Topsectoren, Universiteiten, Kennisinstituten – zoals TNO, NWO, CWI, NLeSc-center –, meerdere Ministeries, brancheorganisaties – zoals Nederland ICT, CIO Platform ICT, FME, VNO-NCW, private organisaties en MKB-partijen.

Rol ECP

ECP ondersteunt Topsector ICT en subgroepen vanuit een programmabureau in de secretaris- en coördinatierol en levert projectondersteuning, communicatie- en coördinerende werkzaamheden in samenwerking met het programmateam.