16-11-2011

Platform Open Data opgericht

Op 16 november jongstleden heeft ECP-EPN tijdens ICT Delta 2011 het Platform Open Data gelanceerd. Dit platform wil het hergebruik van niet privacygevoelige (overheids)data door bedrijven bevorderen door overheden en bedrijfsleven over de streep te trekken om databases te openen of toepassingen te bouwen waarbij data hergebruikt wordt. Voorzitter van het platform is John Post, lid van het steering comité over Open Data in Rotterdam en voorzitter van het ICT Innovatieplatform Duurzame ICT. Twintig bedrijven participeren in het Platform.

 

Open data zijn gegevens die vooral overheidsorganisaties beschikbaar stellen zodat ondernemers en anderen die kunnen hergebruiken. Daarmee wordt maatschappelijk en commercieel waarde geschapen: nieuwe toepassingen met informatie waarvoor al door de belastingbetaler is betaald. Een studie van de Europese Commissie geeft aan dat de markt voor open data-toepassingen in de Europese Unie tientallen miljarden euro’s betreft. Nederland kan relatief sterk van het potentieel van open data profiteren omdat de economie sterker op diensten is georiënteerd dan in andere Europese landen.

 

ECP-EPN, als platform voor de informatiesamenleving, ziet via het Platform Open Data voor de organisatie een rol weggelegd in het bevorderen van de contacten tussen het bedrijfsleven en de overheid. Daarbij is in het bijzonder als doel gesteld ervoor te zorgen dat open data zodanig door overheden worden aangeboden dat bedrijven bereid zijn te investeren in het hergebruik doordat er sluitende business cases zijn te maken.

 

Bedrijven hebben aangegeven interesse te hebben in data als reisinformatie, informatie van de RDW, Geo-informatie en water- en weerinformatie. Dat bleek uit een verkennende bijeenkomst in september waarbij zo’n twintig partijen aanwezig waren. De vraag is nu hoe dit soort data en mogelijk ook andere data zodanig toegankelijk gemaakt kan worden, dat bedrijven/ondernemers er een solide verdienmodel op kan bouwen. Het Platform wil antwoord geven op deze vraag en ook aangeven welke voorbeelden dan wel nieuwe verdienmodellen er (denkbaar) zijn. De antwoorden vormen input om overheden en bedrijfsleven over de streep te trekken om databases te openen dan wel er toepassingen mee te bouwen. Daarom worden de relevante partijen binnen de overheid direct betrokken in het platform Open Data.Deelname aan het platform staat open voor alle ondernemers die toekomst zien in open data, ideeën hebben over hoe drempels voor hergebruik te verlagen zijn en/of willen investeren in het hergebruik van open data. ECP-EPN zal onder andere in overleg gaan met het Topteam Creatieve Industrie om daaraan gelieerde bedrijven bij het platform Open Data te betrekken. Voor de communicatie en informatie-uitwisseling wordt online ondersteuning ingericht, zoveel mogelijk in samenwerking met en gebruik makend van de ondersteuning voor andere open data-initiatieven.