ECP Deelnemersspecial Datadelen: een voorwaarde voor datagedreven bedrijfsvoering

Datum: donderdag 17 december 2020
Tijd: 14.30 uur – 16.00 uur
Vorm: online webinar

Wilt u profiteren van IT-technologieën? Deel dan uw data!

Om te kunnen profiteren van nieuwe datagedreven technologie, zoals AI, moeten publieke en private organisaties data delen, over sectorale en nationale grenzen heen. Om data te kunnen delen is governance nodig: zodat zaken als interoperabiliteit van data en processen, autorisatie en identificatie, ethische waarden, vertrouwen, juridische aspecten, privacy, en veiligheid geborgd worden.

ECP organiseert deze bijeenkomst samen met de Data Sharing Coalition: zij zullen laten zien hoe organisaties voordeel kunnen halen uit het delen van data met partners buiten de eigen sector en over landsgrenzen heen en welke hulp de Data Sharing Coalition daarbij kan bieden. Nederlandse en internationale praktijkvoorbeelden laten zien dat het delen van data noodzakelijk is om de kansen van datagedreven technologie te benutten. Datadelen is daarom een belangrijk onderdeel van zowel Nederlandse als Europese ambities: het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat licht de beleidsmatige kanten toe.

Programma

Erik Fledderus (ECP) | Welkom en introductie.

Erik Fledderus zit deze deelnemersspecial voor als voorzitter van de ECP Stakeholder Groep Europa (in oprichting). De groep verbindt de Nederlandse belangen op het gebied van het Europese technologiebeleid en –ontwikkeling.

Eefje van der Harst (Data Sharing Coalition) | Het belang van datadelen en de rol van de Data Sharing Coalition.

De Data Sharing Coalition legt uit hoe zij, in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het delen van data tussen organisaties faciliteert. Het doel is om governance op het gebied van datadelen tot stand te brengen door het ontwikkelen van generieke bouwstenen, gebaseerd op best practices in verschillende sectoren – in Europa en daarbuiten.

Arjen de Bake (HDN) | Toepassing Data Sharing Coalition bij Hypotheken Data Netwerk (HDN)

De casus waar HDN en de Data Sharing Coalition aan werken laat concrete cross-sectorale toepassingen van datadelen zien. Het verbinden van het energie-ecosysteem en hypothekenecosysteem maakt het mogelijk voor consumenten hun energiedata in te zetten om te profiteren van waardevolle producten en diensten in het financiële domein. De Data Sharing Coalition ondersteunt de samenwerkende partijen met het ontwikkelen van bouwstenen voor datadelen.

Dr. Eduardo Barbaro (IBM) | AI can’t do without data (AI kan niet zonder data, in het Engels)

IBM illustreert het internationale karakter van datadelen. In Europa en wereldwijd werken multinationals en Mkb’s uit verschillende sectoren samen om data te delen en governance te organiseren op het gebied van datadelen, om zo processen te optimaliseren en kansen te creëren voor innovatie.

IBM illustrates the international character of data sharing. Both in Europe and globally, multinationals and SMEs (small and medium-sized enterprises) from various sectors collaborate on data sharing and governance, in order to optimize processes and create opportunities for innovation.

Rogier de Boer (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) | Het belang van datadelen voor Europese innovaties

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vertelt over de ambities en het beleid van de Nederlandse en Europese overheid om governance te creëren op het gebied van datadelen. Door generieke bouwstenen te ontwikkelen, wordt het proces om data te delen en governance te implementeren eenvoudiger. Zo kan data gedeeld worden op een veilige, flexibele, effectieve en efficiënte manier – geheel conform Europese wetgeving.

 

Het wordt een leerzaam en interactief webinar met voldoende ruimte om al uw vragen te stellen aan de sprekers. Meld u nu eenvoudig aan. Deelname is gratis.

 

 

English description:

Date: Thursday December 17th 2020
Time: 14:30 – 16:00 hours
Form: online webinar

Do you want to benefit from IT technologies? Then share your data!

To take advantage of new data-driven technologies, such as AI, public and private organizations should share data across industry and national borders. Data sharing requires governance to ensure interoperability of data and processes, authorization and identification, ethical values, trust, legal aspects, privacy, and security.

ECP is organizing this meeting together with the Data Sharing Coalition: they will show how organizations can benefit from sharing data with partners outside their own sector and across national borders and how the Data Sharing Coalition can help in this regard. Dutch and international use cases show that data sharing is necessary in order to take advantage of the opportunities offered by data-driven technology. Data sharing is therefore an important part of both Dutch and European ambitions: the Ministry of Economic Affairs and Climate collaborates on the policy aspects.

Programme

Erik Fledderus (ECP) | Welcome and introduction (in Dutch).

Erik Fledderus is chairing this meeting as chairman of the ECP Stakeholder Group Europe (in formation). The group connects the Dutch interests in the field of European technology policy and development.

Eefje van der Harst (Data Sharing Coalition) | The importance of data sharing and the role of the Data Sharing Coalition (in Dutch).

The Data Sharing Coalition explains how, in collaboration with the Ministry of Economic Affairs and Climate, it facilitates the sharing of data between organizations. The aim is to establish governance in the area of data sharing by developing generic building blocks based on best practices in various sectors – in Europe and beyond.

Arjen de Bake (HDN) | Application Data Sharing Coalition at Mortgage Data Network (HDN) (in Dutch).

The case study that HDN and the Data Sharing Coalition are working on shows concrete cross-sectoral applications of data sharing. Connecting the energy ecosystem and mortgage ecosystem makes it possible for consumers to use their energy data to benefit from valuable products and services in the financial domain. The Data Sharing Coalition supports the collaborating parties in developing building blocks for data sharing.

Dr. Eduardo Barbaro (IBM) | AI can’t do without data (in English).

IBM illustrates the international character of data sharing. Both in Europe and globally, multinationals and SMEs (small and medium-sized enterprises) from various sectors collaborate on data sharing and governance, in order to optimize processes and create opportunities for innovation.

Rogier de Boer (Ministry of Economic Affairs and Climate) | The importance of data sharing for European innovations (in Dutch).

The Ministry of Economic Affairs and Climate talks about the ambitions and policies of the Dutch and European governments to create governance in the area of data sharing. By developing generic building blocks, the process of sharing data and implementing governance becomes easier. This way, data can be shared in a safe, flexible, effective and efficient manner – in full compliance with European legislation.

 

It will be an instructive and interactive webinar with enough time to ask all your questions to the speakers. Sign up now. Participation is free of charge.

Impact en gebruik van data

In onze informatiemaatschappij vertegenwoordigt data veel waarde. Aan klanten kan precies worden aangeboden wat ze nodig hebben, terrorisme en criminaliteit kunnen beter opgespoord en voorkomen worden en fraude kan effectiever bes... + Meer over Impact en gebruik van data