17-02-2010

Visieontwikkeling ECP-EPN

ECP-EPN richt zich op belangrijke ontwikkelingen in de samenleving en de rol die informatie- en communicatietechnologie daarin speelt en kan spelen. In dit kader formuleert het platform een visie op een aantal vraagstukken die dankzij de toepassing van ICT deels zouden kunnen worden opgelost.

 

In de visienotitie, die in juni wordt afgerond, is de aandacht vooral gericht op problematiek waarvan iedereen, ongeacht politieke opvatting en geloofsovertuiging/levensbeschouwing,  de urgentie van een oplossing inziet. Denk onder meer aan het dreigend energie- en grondstoffentekort; demografische ontwikkelingen (vergrijzing/ontgroening en de verhoogde behoefte aan zorg, respectievelijk het ontstaan van krapte op de arbeidsmarkt); de tot nu toe toenemende mobiliteit; de groeiende internationale concurrentiedruk grotendeels als gevolg van opkomende economieën; vergrote risico’s op inbreuk op privacy en vertrouwen in (overheids)processen in de (informatie)samenleving en hogere efficiëntie daarvan.

 

ECP-EPN heeft een uitgebreid netwerk van personen in de top van de politiek en het bestuur die bereid zijn de opvattingen van het platform te becommentariëren (onder anderen Alexander Rinnooy Kan, Wim Deetman en Arthur Docters van Leeuwen, Feike Sijbesma en Elco Brinkman).
Mede om het draagvlak voor de in de visienotitie aangedragen antwoorden op maatschappelijke vraagstukken te vergroten, maakt ECP-EPN bij het opstellen van de notitie gebruik van verschillende al ontwikkelde ideeën van relevante maatschappelijke organisaties.