21-02-2019

Verslag tweede privacy workshop

Op 15 februari heeft een aantal organisaties uit verschillende sectoren verkend welke privacy maatregelen hun eigen organisatie zou kunnen nemen om innovatieve producten of diensten te ontwikkelen. De propositie die in workshop I is ontwikkeld is verder uitgewerkt en aan de hand van beschikbare tools concreter gemaakt in deze tweede workshop. Een mooie manier om op kleine schaal te werken aan privacy en innovatie. Deze drie workshops vormen een onderdeel van het actieprogramma dat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met PI.lab/TNO en ECP|Platform voor de InformatieSamenleving hebben opgezet. De volgende stap is het verder ontwikkelen van de community van practitioners; hierin zullen we privacy-oplossingen koppelen aan vragen van organisaties enerzijds en zullen we anderzijds de handreikingen die we hebben samengesteld verder vormgeven aan de hand van concrete voorbeelden en toespitsen op de vragen vanuit de verschillende sectoren. De website privacy-platform.nl geeft overzicht van de activiteiten en acties.

Doel tweede workshop

  • Kennis opdoen over de zeven principes van het RESPECT4U kader
  • Systematisch verkennen van privacy gerelateerde maatregelen die jouw innovatieve producten of diensten mogelijk maken
  • Leren van elkaar

Resultaat

  • Beter begrip hoe het RESPECT4U kan helpen om tot een privacyverantwoorde innovatiestrategie te komen
  • Voor jouw organisatie een overzicht van relevante privacygerelateerde maatregelen en instrumenten

“Het is niet altijd eenvoudig om deze innovaties in oude systemen te realiseren. Tijdens de workshop werd onderstreept hoe belangrijk ‘privacy by design’ is”, aldus Roman Volf Policy Advisor bij het Ministerie van Economische Zaken. Nieuwe privacy wetgeving vraagt om een make over. Die wetgeving is er om het belang van consumenten te dienen maar ook dat van ondernemers. Het vertrouwen in internet en in online diensten is voor ondernemers van cruciaal belang en staat datagedreven innovatie niet in de weg. Het ministerie van EZK heeft daarom ECP en TNO de opdracht gegeven om activiteiten te ontplooien die zich richten op innovatie, motivatie van het MKB om de kansen & uitdagingen van innovatie en adequate privacybescherming van consumenten. Tijdens de tweede workshop was mooi om te zien dat organisaties o.m. de Volksbank, Droginet, CZ, Datanext en verschillende leden van branchevereniging DDMA, privacybeleid belangrijk vinden en in dat kader interessante uitdagingen en kansen zagen om te innoveren.