30-11-2018

Terugblik IGF 2018 Paris

Van 12 tot 14 november 2018 vond het jaarlijkse Internet Governance Forum (IGF) plaats in Parijs. In deze week stond Parijs in het teken van ‘Paris Digital Week’, tegelijkertijd met het IGF vond er ook het Peace Paris Forum en Govtech Summit plaats. Nederland was, zoals elk jaar, vertegenwoordigd met een brede groep deelnemers vanuit overheid, technische gemeenschap, maatschappelijke organisaties, bedrijven en jongeren.

Openingsceremonie

De opening van het IGF2018 met meer dan 2000 deelnemers en 100 debatsessies stond in het teken van de key-note speeches van President Macron, SG VN Guterres en DG UNESCO Azoulay. Vooral de bevlogen speech van President Macron ging tijdens het IGF over ieders tong. De speech is hier terug te lezen. In zijn toespraak wees Macron erop dat het internet in toenemende mate te maken krijgt met schadelijke content. Van desinformatie en hate speech tot kinderporno en cyberterrorisme. Om daartegen adequaat te kunnen optreden en daarmee onze democratische waarden en normen te beschermen, is volgens Macron meer overheidsregulering van het internet nodig. Zelfregulering door de private sector enerzijds en overheidscontrole door autoritaire landen anderzijds achtte hij beide onwenselijk vanwege de economische en politieke dominantie die hiermee gepaard gaat. Het model van internetbeheer dat Macron als een soort derde weg voor ogen heeft, is dus meer regulering die voortvloeit uit een versterkte samenwerking tussen de verschillende betrokken actoren: overheid, maatschappelijk middenveld, private sector, technische en wetenschappelijke gemeenschap. Macron wilde verder meer concrete output uit het IGF en verwees daarbij naar vergelijkbare resultaten van andere internationale bijeenkomsten: het Tech for Good Initiative en de Paris Call for Trust & Security in Cyberspace.

Workshops met bijdrage vanuit NL

Nederland was, zoals elk jaar, vertegenwoordigd met een brede groep deelnemers vanuit overheid, technische gemeenschap, maatschappelijke organisaties, bedrijven en jongeren.

Internet Mega-Trends’ Impact on the Internet’s Architecture
Wout de Natris van De Natris Consult organiseerde samen met Internet Society en Internet Engineering Task Force een interactieve, informatieve workshop, ‘Internet Mega-Trends’ impact on the Internet’s architecture’ (Ws #40). Hierin kregen niet-technische stakeholders via een actieve reach out en gedegen voorbereiding de kans in te schatten welke impact megatrends op het Internet, te weten encryptie, consolidatie en Internet of Things, hebben op hun eigen beleids of commerciële beslissingen. Na afloop van deze nieuwe aanpak gingen beide partijen, internet technici en niet-technici met nieuwe inzichten huiswaarts. Deze aanpak is aangeslagen en voor herhaling vatbaar.”

Online child sexual exploitation – risks and response  EOKM-directeur en Senator Arda Gerkens was mede betrokken bij de organisatie van de workshop ‘Online child sexual exploitation – risks and response’. De workshop ging vooral in op welke problemen zich op dat gebied voordoen en in welke omvang en hoe daar tegen op te treden. Vanuit Nederlandse optiek werd in dat verband een lans gebroken voor publiek-private samenwerking. Daarnaast werd vanuit overheidszijde in verschillende sessies het buitenlands cyberbeleid van NL toegelicht. Inspanningen van Nederland om inclusieve processen te faciliteren werden uitgedragen in de sessie over cybersecurity, mensenrechten en ontwikkeling. Hierbij zowel aandacht voor multistakeholder initiatieven zoals Global Commission on the Stability of Cyberspace en Global Forum voor Cyber Expertise als het bewerkstelligen van zinvolle consultaties in multilaterale fora. Dit is ook door BZ tijdens het Open Forum van de Freedom Online Coalition (FOC) benoemd als één van de activiteiten waar de 30 landen van de FOC een cruciale rol kunnen vervullen. Tevens is tijdens het FOC Open Forum gesproken over de toegenomen bedreigingen van mensenrechten online. Mensenrechtenverdedigers gebruiken in toenemende mate het internet, maar worden ook in toenemende mate online bedreigd vanuit autoritaire staten. Een andere bedreiging is nationale wetgeving met impact op de rechten van internetgebruikers. De inspanningen van diplomaten op ambassades om dit te monitoren, waren uitgelicht in een sessie over de impact van nationale wetgeving op internet governance, en de redenen hiervoor. Nederland werd bevraagd op het eigen exportcontrolebeleid voor technologie waarmee mensenrechten kunnen worden geschonden en dat bood kans de voortrekkersrol in het zwaar laten meewegen van mensenrechten bij exportcontrole uit te dragen. Ook werd ingegaan op de FOC conferentie van 29 en 30 november in Berlijn. Deze multistakeholder conferentie richt zich op actuele thema’s, zoals illegale en ongewenste content online, de aanpak van desinformatie en de relatie tussen mensenrechten- en veiligheidsbeleid. Tijdens het Open Forum ‘Global alignment for improving the security of IoT devices’ dat EZK heeft georganiseerd, werd een toelichting gegeven op de Nederlandse Roadmap Veilige Hard en Software. Uit de discussie kwam o.a. naar voren dat Nederland, VK en Canada met hun plannen voor de aanpak van de onveiligheid van het Internet of Things voorop lijken te lopen. Overeenstemming was er over het belang van een ‘product lifecycle’ benadering, het helder beleggen van verantwoordelijkheid /aansprakelijkheid, en het vergroten van ‘awareness’ en transparantie (onder meer via een vorm van certificering). Standaarden kunnen bijdragen aan het realiseren van die doelstellingen, maar alleen als ze breed worden opgepikt en toegepast. Gezamenlijk optrekken is van belang. Andere belangrijk punt: de grenzen van wat je van consumenten/gebruikers kunt verwachten en wat je kan eisen van producenten zonder innovatie te verlammen. Een deel van de oplossing van de problematiek voor consumenten-IoT is het beveiligen van de ‘gateway’.

EuroDIG

De jaarlijkse Europese multistakeholder dialoog over Internet Governance, EuroDIG, vindt volgend jaar in Nederland plaats in Den Haag op 19 en 20 juni 2019. Ter bekrachtiging daarvan werd in de marge van IGF2018 de Host Country Agreement medeondertekend door de SG van EuroDIG, Sandra Hoferichter, in het bijzijn van Geert Moelker (EZK) namens het gastland.      Daags na IGF 2018 werd tijdens een bijeenkomst van het EuroDIG-secretariaat met partners, het EuroDIG 2019 host team, IGF2018 gastland Frankrijk en IGF 2019 gastland Duitsland besloten dat EuroDIG vanuit Europees perspectief een belangrijke (verbindende) rol zal gaan vervullen in het verder brengen van het debat richting Berlijn IGF 2019 op basis van de uitkomsten van IGF2018 (“Paris Messages”). Global Forum voor Cyber Expertise Bijeenkomst van GFCE Werkgroep A – Cyber Security Policy and Strategy heeft onder bezielend leiderschap van voorzitter Chris Painter en het GFCE-Secretariaat stappen gezet waarmee de werkgroep effectief haar leden verbindt en projecten kan uitvoeren. Er is besloten tot twee Task Forces, één met als thema ‘National Cybersecurity Strategies and Assessments’, de tweede betreft ‘Implementation of International Law, Norms & CBMs and Cyber Diplomacy’. De bijeenkomst werd gekenmerkt door een levendige discussie op beide thema’s. Global Commission on the Stability of Cyberspace De GCSC lanceerde rond het IGF een nieuw pakket aan normen en zag haar inspanningen verzilverd worden in de Paris Call for Trust and Security in Cyberspace. De commissarissen hebben bij zowel het IGF als het Paris Peace Forum hun ambassadeurschap voor een open, vrij en veilig internet vormgegeven en de GCSC-normen resoneren bij het bredere IGF-gezelschap. Multistakeholder Adviesgroep van het IGF Aan het einde van IGF2018 werd de benoeming van de leden van de MAG voor 2019 bekendgemaakt. Daarmee werd ook afscheid genomen van Arnold van Rhijn van EZK die de afgelopen 3 jaar (=maximale termijn) MAG-lid is geweest.

IGF 2019

Volgend jaar vindt van 25 tot 29 november 2019 het IGF plaats in Berlijn. Meer informatie hierover vindt u op nligf.nl.