27-04-2011

Tekort aan e-Skills reële bedreiging innovatie

Leidschendam, 27 april 2011 – De TaskForce e-Skills  Nederland heeft haar eindrapport overhandigd aan mevrouw dr Nicole Kroon, Directeur ICT en Toepassing bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De TaskForce kreeg eind 2009 van dit ministerie de opdracht om de gesignaleerde tekorten aan goed geschoolde ICT-beroepsbeoefenaren in kaart te brengen en het ministerie te adviseren over een mogelijke aanpak van dit probleem. E-Skills zijn vaardigheden om ICT toe te passen in een beroepsmatige omgeving.

De belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit het eindrapport zijn:
• Nederland krijgt komende jaren te maken met een groot tekort aan goed geschoolde ICT-beroepsbeoefenaren (ca. 27.000 – 40.000 in 2015, afhankelijk van de economische ontwikkeling). Voornaamste oorzaak is een veel te kleine instroom bij ICT-gerelateerde opleidingen; dit komt ondermeer door het negatieve imago van ICT als zou dit ‘zo technisch’ en ‘echt iets voor nerds’ zijn.
• Deze tekorten gaan zich voordoen zowel bij de ICT-industrie, als in het overige bedrijfsleven en bij de overheid.
• Er is sprake van een tweeledig kwalitatief tekort. Er is veel vraag naar hoog opgeleide mensen die ICT kunnen toepassen in een bedrijfsmatige of maatschappelijke omgeving, terwijl de meeste afstudeerders een middelbare en technisch georiënteerde opleiding hebben genoten.
• Nederland besteedt relatief veel aandacht aan de “onderkant” van het e-skills probleem (het opleiden van achterstandsgroepen zoals via het publiekprivate programma Digivaardig & Digibewust). Ook worden diverse initiatieven genomen aan de “bovenkant” hiervan, waaronder opleiding van professionals via samenwerkingsverbanden als het Markiesoverleg (Strategisch samenwerkingsverband ICT-onderwijs en bedrijfsleven) en door de CIO Academy. Deze lossen echter op de korte termijn het probleem niet op.
 

Het bovenstaande vormt daarmee een groot risico voor het innovatief vermogen van Nederland, onder andere in de recent benoemde economische topsectoren. ICT en de vaardigheden om dit goed in te zetten vormt immers de kern van nagenoeg iedere innovatieactiviteit.

De TaskForce e-Skills Nederland heeft daarom aangedrongen op een e-Skills beleid waarbij bestaande initiatieven worden versterkt en waarbij in aanvulling:
• het e-Skills probleem primair aandacht krijgt in de economische topsectoren, zodanig dat in ieder geval in die gebieden in 2015 geen achterstand meer zal zijn.
• daarnaast aandacht gegeven wordt aan het professionaliseren van de ICT- beroepsbeoefenaren, mede ook door om- en bijscholing van de huidige beroepsbevolking. Aansluiting bij de Europese Digitale Agenda op dit punt, zoals het eCompetence Framework, is van belang.
• een Adviesraad voor e-Skills wordt ingericht die de strategische afstemming tussen de verschillende e-Skills initiatieven borgt.
 

Het Ministerie van EL&I neemt de belangrijkste punten uit het eindrapport over in haar voor medio mei aangekondigde Digitale Agenda.  
 

Over TaskForce e-Skills Nederland
De TaskForce e-Skills Nederland is opgericht in december 2009 op initiatief van het toenmalige ministerie van Economische Zaken en belegd bij ECP-EPN, Platform voor de InformatieSamenleving. Doel van de TaskForce was te onderzoeken welke tekorten er nu en op termijn dreigen aan goed geschoolde ICT-professionals en andere professionals die ICT-kennis nodig hebben voor een optimale beroepsuitoefening en aanbevelingen te doen voor een mogelijke oplossing van dit probleem. Voorts werd onderzocht of er in ons land behoefte is aan een centraal ankerpunt voor verbetering van de e-skills van onze beroepsbevolking.