01-10-2010

Reactie ECP-EPN op Regeerakkoord: Onderstreping rol innovatie bij bevordering concurrentiekracht is positief

ECP-EPN is verheugd dat in het Regeerakkoord het belang wordt aangeven van innovatie en de toepassing van technologie, in het bijzonder informatie- en communicatietechnologie, voor de versterking van de economie. Ook ECP-EPN is van mening dat innovatie (met ICT in een sleutelrol) in alle sectoren van het bedrijfsleven essentieel is voor productiviteitsgroei en de ontwikkeling van exportproducten.

ECP-EPN onderschrijft dat bezuinigingsmaatregelen onvermijdelijk zijn en wijst er tegelijk op dat de Europese Commissie eerder bekend maakte dat tachtig procent van de productiviteitsgroei is terug te voeren op toepassing van ICT. Opkomende economieën (lagelonenlanden) worden steeds kennisintensiever en leveren hoogwaardigere producten. Nederland kan ondanks hoge lonen toch concurrerend zijn vooral dankzij een innovatief bedrijfsleven en een efficiënte overheid.

 

Afslanking overheid
Het platform gaat ervan uit dat efficiencywinst bereikt door het inzetten van ICT een belangrijk deel van effecten van de afslanking van de overheid kan compenseren. Dankzij efficiëntere gegevensuitwisseling kan die kleiner, transparanter en effectiever worden. Dit zal zowel de overheid als het bedrijfsleven ten goede komen en meer investeren daarin is daarom van belang.

 

Markt én overheid
ECP-EPN juicht het toe dat het kabinet Rutte I keuzes maakt voor kansrijke domeinen en samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven krachtig wil bevorderen om zo meer tot praktische resultaten van kennisontwikkeling te komen. In alle sectoren die het kabinet extra wil stimuleren speelt ICT een sleutelrol, in het bijzonder in de logistiek en de creatieve industrie.

 

Privacy
ECP-EPN is van mening dat in het Regeerakkoord nog te weinig aandacht is voor de generieke factoren die de toepassing van ICT mogelijk maken of remmen: voldoende IT-professionals, ‘digitale’ vaardigheden bij de gehele bevolking en een breed besef van het maatschappelijk en in het bijzonder (bedrijfs)economisch belang; privacybescherming en internetveiligheid, en het foutloos en makkelijk kunnen uitwisselen van gegevens (interoperabiliteit) tussen organisaties.

 

Flexibel werken voor productiviteitsgroei
Onlangs deed ECP-EPN een aantal aanbeveling om problemen in de samenleving, zoals de stijgende zorgkosten en het mobiliteitsvraagstuk, op te lossen mede door het toepassen van informatie- en communicatietechnologie. Het platform wijst er op dat de kilometerbeprijzing niet wordt ingevoerd, terwijl de wegen dichtslibben. ECP-EPN wil dat het kabinet het ‘nieuwe werken’ (tijd- en plaatsonafhankelijk werken) stevig gaat bevorderen. Naast filevermindering is hiermee veel ander maatschappelijk voordeel te realiseren, vooral productiviteitsgroei, bevordering van de arbeidsparticipatie, duurzaamheid en kostenreductie bij bedrijfshuisvesting. Dit eigentijds werken, waarvan herinrichting van werkprocessen deel uitmaakt, is alleen mogelijk dankzij het gebruik van moderne technologie, in het bijzonder ICT-toepassingen.

 

Energie
Het nieuwe kabinet streeft krachtig een toekomstbestendige energievoorziening na. ECP-EPN onderschrijft dat dit kabinet gegeven het lange transitietraject daar al fors op moet inzetten en wijst er op dat zonder geavanceerde toepassing van ICT die duurzaamheid niet kan worden bereikt. Het platform ECP-EPN verwacht dat investeringen op dit terrein zullen leiden tot uiteenlopende nieuwe innovatieve bedrijvigheid.

Bekijk hier het persbericht.