21-09-2011

Platform Open Data

Open data en meer specifiek: het hergebruik van overheidsdata, geeft een impuls aan de ontwikkeling van innovatieve toepassingen. De economische waarde van het hergebruik van overheidsdata wordt dan ook in verschillende studies hoog ingeschat; zo schat MEPSIR (2006) de markt voor overheidsinformatie in de EU op 27 miljard euro. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het kabinet, provinciale en lokale overheden initiatieven ontplooien, om zoveel mogelijk van de eigen data via open standaarden beschikbaar te stellen voor gebruik door burgers en doorontwikkeling door bedrijven.

Ondanks deze positieve verwachtingen zijn er nog weinig succesvolle voorbeelden en bijbehorende verdienmodellen bekend. Dit vormt een drempel voor een breder gebruik en een bredere beschikbaarheid van open data. Daarnaast ontmoedigen de kosten, technische barrières en de gebruiksvoorwaarden ondernemers om te investeren in het maken van nieuwe producten of diensten op basis van overheidsdata.

ECP-EPN richt dit najaar het Platform Open Data op, dat een bijdrage moet gaan leveren aan het verwezenlijken van het innovatiepotentieel van het hergebruik van overheidsdata. ECP-EPN gaat met ondernemers om tafel zitten om te kijken welke datasets interessant zijn en onder welke voorwaarden deze data vrijgegeven zouden moeten worden. Het is vervolgens de bedoeling dat we met de overheden, die deze datasets beheren in overleg gaan om deze datasets onder dusdanige voorwaarden open te krijgen, dat zij voor zowel overheid als ondernemer werkbaar zijn. Het Platform Open Data wordt officieel gelanceerd op het ICT Delta Congres van 16 november, dat dit jaar mede georganiseerd wordt door ECP-EPN.