22-09-2010

PERSBERICHT: Reactie ECP-EPN op Miljoenennota: Onderkenning toepassing maatschappelijk belang toepassing ICT positief

Leidschendam, 22 september 2010 – Het platform ECP-EPN is verheugd dat in de Miljoenennota het belang wordt onderkend van innovatie en de toepassing van technologie, in het bijzonder informatie- en communicatietechnologie, om maatschappelijke vraagstukken zoals de druk op onze concurrentiekracht, een duurzame energievoorziening, de mobiliteit en de roep om een efficiënte overheid, het hoofd te bieden. Eerder publiceerde het platform een reeks concrete voorstellen op dit vlak.

 

Niet bezuinigen, maar juist investeren in ICT
ECP-EPN onderschrijft dat bezuinigingsmaatregelen onvermijdelijk zijn maar wijst er op dat de Europese commissie eerder bekend maakte dat 80 procent van de productiviteitsgroei is terug te voeren op toepassing van ICT. Opkomende economieën – lagelonenlanden – worden steeds kennisintensiever en leveren hoogwaardigere producten. Nederland kan ondanks hoge lonen toch concurrerend zijn vooral dankzij een innovatief bedrijfsleven. De onbelemmerde uitwisseling van digitale gegevens is cruciaal voor die productiviteitsgroei, mede als gevolg van vermindering van toezicht en handhaving. De overheid kan dankzij efficiëntere gegevensuitwisseling kleiner, transparanter en effectiever worden. Dit zal zowel het bedrijfsleven als de burger ten goede komen en meer investeren daarin is daarom van belang.

 

Markt en overheid samen
Positief noemt ECP-EPN dat verkenningen uitgevoerd gaan worden naar “de haalbaarheid en wenselijkheid van het starten van een publiekprivaat programma voor het integraal combineren van innovaties op het terrein van energie, zorg, veiligheid, mobiliteit en onderwijs binnen en rond de woning door middel van inzet van ICT”. Verder streeft het kabinet een toekomstbestendige energievoorziening na, meldt de begroting van het ministerie van Economische Zaken. Zonder geavanceerde toepassing van ICT zal die duurzaamheid niet kunnen worden bereikt en het platform ECP-EPN verwacht dat investeringen op dit terrein zullen leiden tot uiteenlopende nieuwe innovatieve bedrijvigheid.

 

Vaardigheden cruciaal
ECP-EPN juicht toe dat de regering ook het belang onderkent van generieke factoren die de toepassing van ICT mogelijk maken: voldoende IT-professionals en digitale vaardigheden bij de gehele bevolking, privacybescherming en het foutloos en makkelijk kunnen uitwisselen van gegevens (interoperabiliteit) komen op allerlei manieren terug in de op Prinsjesdag gepubliceerde stukken.

 

Flexibel werken voor productiviteitsgroei en duurzaamheid
Vorige maand deed ECP-EPN een aantal aanbeveling om problemen in de samenleving op te lossen mede door de inzet van informatie- en communicatietechnologie. Naar de mening van het platform kan onder meer de zorgkostenstijging worden verlaagd en de mobiliteit worden bevorderd door innovatieve toepassing van ICT. In het bijzonder door het ‘nieuwe werken’ (tijd- en plaatsonafhankelijk werken) stevig te bevorderen zijn veel maatschappelijke voordelen te behalen (onder meer op het vlak van productiviteitsgroei, arbeidsparticipatie, filevermindering, duurzaamheid, kostenreductie bedrijfshuisvesting). Dit eigentijds werken, waarvan herinrichting van werkprocessen deel uitmaakt, is alleen mogelijk dankzij het gebruik van moderne technologie, in het bijzonder ICT-toepassingen.