04-06-2007

PERSBERICHT: EPN: ‘Ketenregisseur’ noodzaak voor welslagen samenwerkingsprojecten gezondheidszorg

EPN: ‘Ketenregisseur’ noodzaak voor welslagen samenwerkingsprojecten gezondheidszorg

Een informele ketenregisseur die partijen in de gezondheidszorg (huisartsen, specialisten, apothekers) individueel overtuigt van de noodzaak tot samenwerking en hen enthousiasmeert is een voorwaarde voor effectieve samenwerking tussen deze partijen.

Dit blijkt uit een studie van EPN – Platform voor de Informatiesamenleving, naar de manier waarop de zorgketen rond diabetes is georganiseerd in de regio Eemlanden. EPN vergeleek de totstandkoming van de samenwerking in de diabetesketen met de wijze waarop in de SUWI-keten wordt samengewerkt om te komen tot het digitale klantdossier. In de SUWI-keten (Structuur Uitvoering Werk en Inkomen) werken partijen samen om mensen sneller aan het werk te helpen.

De overheid heeft al jaren de vurige wens dat ketenpartners meer samenwerken maar kan hen niet daartoe dwingen. Dat betekent niet dat de overheid langs de kant moet blijven staan. Enkele eenduidige boodschappen over hoe de keten er op den duur uit moet zien, helpen de ketenregisseurs om de ketenpartners snel op een lijn te krijgen en de samenwerking vorm te geven. Zo blijft het momentum in de (regionale) keteninnovaties behouden.

Ook het bestaan van landelijke standaarden en richtlijnen blijkt een essentiële rol te spelen bij de totstandkoming van de samenwerking. De ketenregisseur kan daar naar verwijzen bij het maken van afspraken en kan veel discussies over de taken van de partners sneller tot een goed einde brengen. EPN bepleit daarom dat de overheid standaardisatie stimuleert en in nauwe samenspraak met de markt tot stand brengt.

De studie is verricht door Jojanneke de Goede, student aan de opleiding ‘Economics and ICT’ van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

Nadere informatie: info@ecp-epn.nl