11-01-2010

PERSBERICHT E-skills Project Nederland wil tekort vaardigheden bij professionals terugbrengen voor innovatie en kennissamenleving

Den Haag, 11 januari 2010 – Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat er wereldwijd en ook in Nederland een toenemend tekort bestaat aan voldoende geschoolde professionals met de juiste vaardigheden op ICT-gebied. Meer dan 50% van de grote organisaties geeft aan dat dit feit hun productiviteits- en efficiencyverbetering en daarmee innovatie in de weg staat. Afhankelijk van het groeiscenario na de recessie worden tekorten van 5-10% verwacht aan professionals met de juiste vaardigheden. Er zal dan met name een tekort zijn aan goed opgeleide projectleiders, security managers, enterprise-architecten, businessanalisten, technology managers, etc.. Deze tekorten belemmeren businessinnovatie en organisatievernieuwing en daarmee de ontwikkeling van de kennissamenleving. Om die tekorten terug te brengen starten het ministerie van Economische Zaken en ECP-EPN het e-skills Project Nederland. Dit project moet bovendien de aansluiting tussen onderwijs en de praktijk bevorderen.

E-skills vormen de basis voor vernieuwing in vrijwel alle vakgebieden en sectoren en stimuleren businessinnovatie en organisatievernieuwing. Arts, jurist, logistiek manager, ingenieur, ambtenaar en ICT-professional hebben gemeen dat ze allen over de juiste e-skills moeten beschikken om in deze tijd hun vak goed uit te oefenen en om tot vernieuwing in het eigen vakgebied te komen. Een tekort aan voldoende goed geschoolde topmensen met de juiste e-skills staat de ontwikkeling van de kenniseconomie en innovatie in de weg. Het gaat hierbij nadrukkelijk om professionals die al op enige wijze ICT-toepassingen gebruiken, maar onvoldoende vaardigheden hebben om die optimaal in te zetten voor het verbeteren en vernieuwen van hun werk. Dit is daarmee een andere doelgroep dan de mensen die nog helemaal geen computer of internet gebruiken. Voor deze laatste doelgroep bestaat reeds het programma Digivaardig & Digibewust, dat eveneens in opdracht van het ministerie van Economische Zaken wordt uitgevoerd door ECP-EPN.


Doelen

Het e-skills Project Nederland richt zich op het terugbrengen van het tekort aan professionals
met de juiste e-skills. Daarbij wordt gefocust op twee categorieën. Enerzijds gaat het om professionals in allerlei vakgebieden die bijvoorbeeld meer van ICT moeten weten om in het eigen vakgebied tot vernieuwing te komen, de zogenoemde e-business skills. Zo wordt het gebrek aan e-skills bij topmanagement vaak als oorzaak gezien van vastlopende ICTprojecten. Anderzijds gaat het om een betere aansluiting van ICT-professionals op de praktijkbehoefte. Er is bijvoorbeeld steeds meer behoefte aan ICT-ers met kennis van de business (marketing, commercie, logistiek e.d.) en minder aan pure technici. Naast een betere afstemming van opleidingen op de praktijk, blijkt uit de onderzoeken1 ook dat na de recessie een tekort van 5-10% gaat ontstaan aan hoogopgeleide professionals met de juiste e-skills. Het e-skills project richt zich daarom zowel op de afstemmingsproblematiek tussen opleiding en praktijk, alsook op het toenemende tekort. Daarom wordt veel aandacht gegeven aan een andere beeldvorming rond de studie van ICT, met als doel meer jonge mensen en met name ook vrouwen te interesseren voor de vele nieuwe vakgebieden waarbij e-skills gevraagd worden en die volop carrièrekansen bieden.
 

Nederlandse ICT-Agenda
Het e-skills Project Nederland sluit aan bij de lopende ICT-Agenda van het ministerie van Economische Zaken. Hierin is het bevorderen van e-Vaardigheden als speerpunt benoemd, omdat het van belang is voor het verhogen van de arbeidsproductiviteit en het versterken van innovatie van producten en diensten.
Rond de zomer van 2010 moet het project uitsluitsel geven of Nederland in navolging van enkele andere landen via een permanente opzet voor e-skills op nationaal niveau kiest, dan wel dat e-skills op een andere wijze worden ingebed in de ICT-Agenda.
 

Europese aansluiting
Er wordt aansluiting gezocht bij het lopende Europese e-skills programma dat is opgezet naar aanleiding van de Lissabon-afspraken voor een meer competitief en innovatief Europa. In dit programma lopen diverse activiteiten die ook op nationaal niveau van belang zijn, zoals de eskills week in maart 2010 met als doel de beeldvorming te verbeteren, het ontwikkelen van nieuwe competentieprofielen en curricula die beter afgestemd zijn op de nieuwe praktijk etc.. E- skills staat ook op de agenda van het World Congress on Information Technology (WCIT), dat van 25 tot en met 27 mei aanstaande in Amsterdam plaatsvindt.

___________________________________________________________________________
Definitie e-skills. Met e-skills worden (nieuwe) vaardigheden bedoeld voor drie categorieën (European e-skills Forum 2004):
– e-skills voor praktijkbeoefenaars: de ‘normale’ e-skills die nodig zijn om de PC te bedienen, internet te gebruiken etc..
– e-skills voor ICT-professionals: het gaat hier om de skills die nodig zijn voor ICTprofessionals om hun systemen goed af te kunnen stemmen op de ‘business’ waarvoor ze bedoeld zijn.
– e-skills voor andere professionals, meestal ‘e-business skills’ genoemd: de skills die nodig zijn om nieuwe technologie in te zetten voor businessvernieuwing.

 
E-skills Project Nederland richt zich op de laatste twee categorieën.