23-06-2014

NL IGF Event: een smeltkroes van ideeën, wensen en aanbevelingen

Het NL IGF event organiseert NL IGF in aanloop en als voorbereiding op het Internet Governance Forum (IGF), het mondiale multistakeholder overlegplatform onder de vlag van de Verenigde Naties waar de belangrijke vraagstukken rondom internet governance worden besproken. Het IGF vindt dit jaar van 2-5 september plaats in Istanbul, Turkije.

Het uitgangspunt voor kennis, ontmoeting en debat deze middag in Den Haag:   wat nemen we als Nederland mee naar het IGF?

Marjolijn Bonthuis, projectcoördinator NL IGF en adjunct-directeur ECP, leidde de middag in waarna een videoboodschap van Europarlementariër Marietje Schaake werd getoond. Hierin pleitte Marietje voor een open en vrij internet, benadrukte ze het belang van leiderschap in internet governance en stond ze stil bij het multistakeholder model dat het IGF kenmerkt.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Maarten Simon van SIDN schetste het internet governance veld, de verhoudingen en de ontwikkelingen. Van hoe het Internet Governance Forum is ontstaan en wie de belangrijkste spelers zijn tot het recentelijk, door o.a. Duitsland en Brazilië, separaat georganiseerde NETMundial. Dit mini-college bleek erg nuttig en leverde veel vragen op. Opvallend was hierbij het aantal vragen over betrokkenheid van Rusland bij internet governance Debat.

Senator Hans Franken benadrukte het belang van politieke betrokkenheid, ook vanuit Nederland. Vanuit de Eerste Kamer stuurt hij op bemoeienis vanuit Nederland met internet governance, maar ook vanuit de Raad van Europa waar hij o.a. een werkgroep voorzit. De Raad van Europa wil democratie en mensenrechten in heel Europa bevorderen, ook daar waar het gaat om internetvrijheid. Naast een kritische blik over de slagkracht van de Raad, kreeg ook het wetsvoorstel Computercriminaliteit III, dat voorziet inde mogelijkheid tot het binnendringen in geautomatiseerd werken met het oog op bepaalde doelen op het gebeid van opsporing, een duidelijke sneer. Franken spreekt zich duidelijk uit tegen de closed source software van grote bedrijven en benadrukte dat internet governance niet alleen nodig is om overheden binnen de perken te houden maar ook om andere grote groepen internetmakers aan boord te houden zodat het internet open kan blijven. 

Na de plenaire opening startten in 2 rondes 6 debatsessies:

`Internet of Things: tijd voor maatschappelijke (inter-) actie?`
Door: Arda Gerkens (Eerste Kamerlid SP) & Michiel Leenaars (ISOC).

Een aantal stellingen wordt gebruikt om het debat over de ontwikkelingen op het gebied van Internet of Things en hoe we hier, vanuit een burgerperspectief, mee om moeten gaan op gang te brengen. Snel werd de metafoor gevonden van een zelfrijdende auto. Zouden we niet naar een auto met afstandsbediening willen? En zouden we dan niet willen dat iemand met kennis van zaken deze afstandsbediening aan stuurt?

Een conclusie na deze sessie is dat het internet of things lijkt te gaan over het voor mensen onverwacht delen van informatie, en dat dat niet perse ongewenst hoeft te zijn.  

‘Internet Governance, why should I care?’
Door: NL IGF en Young Creators met Bart Schermer (partner Considerati en universitair docent Internet Recht, Universiteit Leiden), Jochem de Groot (Government Affairs Manager Benelux, Microsoft), Robert van Hoesel (Oprichter Young Creators en Woodify)

Het internet zal zich verder ontwikkelen. Niemand kan het internet volledig controleren en misschien is dat maar goed ook. Waarom maken we ons dan druk om Internet Governance? Wie heeft er nu eigenlijk welke verantwoordelijkheid? Kunnen wij als Nederland ‘wegkijken’ of hebben we serieus wat in de melk te brokkelen en moeten we onze verantwoordelijkheid nemen? Deze workshop draagt bij aan het inzicht in de ontwikkeling van een globale internetomgeving en de vragen die daarbij opkomen rond normen en waarden. Wat zijn de kernthema’s die nodig zijn om ook in de toekomst te kunnen blijven genieten van een internet waar we op kunnen rekenen, en waarmee we over de hele wereld betaalbaar kunnen communiceren? 

‘De risico’s en toenemende invloed van buitenlandse jurisdicties’
Door: Simon Besteman (ISPConnect) en Matthijs van Bergen (ICTRecht)

Als online sector maken we ons zorgen over de toenemende invloed van buitenlandse jurisdicties. Het leidt tot onzekerheid, complexiteit en roept veel vragen op. Hoever reikt de invloed van andere overheden en rechters nu precies, en welke effecten heeft dat?

Tijdens dit debat werden meerdere stellingen voorgelegd zoals: ‘Als je data op een disk in een ander land staat, ben je de controle over je data kwijt’. De stellingen zorgden voor een levendig debat met de zaal.

 
‘Privacy als innovatie’
Door: Bart Schermer (Considerati), Simon Hania (TomTom), Bastiaan Zwanenburg (Young Creators/Woodify), Rachel Marbus (NS)

In deze sessie stond de vraag centraal of het mogelijk is privacy juist te benaderen als het terrein van kansen en innovatie. Van bescherming van privacy naar privacy als middel voor innovatie of juist als Unique Selling Point. Hoe wordt privacyinnovatie nu al ingezet? En hoe kunnen we dat opschalen? In het debat werd privacy als vrijheid neergezet. Als je privacy beschermt wordt, dan heb je vrijheid, dat is het nieuwe businessmodel. Zaak is wel eerst een goede relatie op te bouwen met je klant of gebruiker. Er wordt gesproken over dat de gebruiker in controle’ van zijn of haar data een mooi Unique Selling Point zou zijn.
Rachel Marbus benadrukt dat de NS heel zorgvuldig omgaat met de privacy van de treinreizigers. De reizigers wordt duidelijk verteld wat er met hun gegevens gebeurt. Daarnaast nemen zij dataminimalisatie als uitgangspunt. Jonge ondernemer Robert van Hoesel (Young Creators & Woodify) zegt dit een gemiste kans te vinden. Met die data zou zo veel kennis kunnen worden opgedaan en de dienst verbetert kunnen worden!
Tijdens het IGF in Istanbul organiseert NLIGF samen met de Deense Mediacouncil een workshop over ditzelfde thema. De input van deze sessie is uitermate nuttig voor de voorbereiding.

‘Nederland en de toekomst van internet’
Door: Maarten Simon (SIDN), Roelof Meijer (SIDN), Arnold van Rhijn (EZ), Olaf Kolkman (NLnet Labs)

In deze workshop werden de resultaten van NETmundial besproken en wat we als Nederland met deze resultaten kunnen en moeten. Zijn we als Nederland tevreden? Willen we de principes aanscherpen? Welke zijn dat dan en wat zouden we graag aangepast willen zien? Hoe kan Nederland een blijvende of grote rol spelen in het debat?

‘Op weg naar de Global Conference on Cyberspace 2015’
Door: David van Duren, projectleider Global Confernce on Cyberspace 2015 (Veiligheid & Justitie)
Deze sessie ging over de Nederlandse aanpak en invulling van de vierde mondiale cyberspace conferentie die Nederland in april 2015 organiseert . De Global Conference on Cyberspace 2015 (GCCS2015) is het platform waar, over de grenzen van organisaties, landen en disciplines heen, gediscussieerd wordt over uiteenlopende thema’s binnen het digitale domein. De GCCS2015 biedt een goede gelegenheid om de Nederlandse visie te presenteren van een digitale wereld waarin de verbinding tussen vrijheid, veiligheid en maatschappelijke en economische groei centraal staan. Belangrijk doorsnijdend aandachtspunt publiekprivate samenwerking.

Plenaire afsluiting – een multistakeholder debat
Door: Monique Doppert (HIVOS), Astrid Oosenbrug (Tweede Kamerlid, PVDA), Robert van Hoesel (Young Creators), Arda Gerkens (Eerste Kamerlid, SP), Jochem de Groot (Microsoft)

Netneutraliteit & internet governance

De plenaire afsluiting werd afgetrapt door Brenno de Winter, onderzoeksjournalist. Hij ging in op netneutraliteit en governance in software. Brenno vroeg zich af of we als Nederland de digitalisering wel serieus nemen. Maken we ons niet te druk over stemcomputers terwijl we ons drukker zouden moeten maken over diepere waarden? Is het eng om iemand in je land te hebben die voor de informatiemaatschappij opkomt? Brenno vindt dat het parlement internet governance nog te weinig ter hand neemt. Hier moet verbetering in komen.

Reacties uit het panel onderstrepen ook het belang van netneutraliteit, waar ook aandacht moet zijn voor ondernemersvrijheid, belang van goede voorlichting/awareness, consumentenbescherming en Nederland als gidsland. 

Een tweede debatthema bleek op minder consensus te stuitten, ook vanuit de zaal: is het internet stuk of niet? En hoe krijgen we het vertrouwen terug?

Ja, het internet is stuk: het wantrouwen groeit nog steeds, want de overheid neemt nog steeds niet haar volle verantwoordelijkheid. Waarbij vooral onze perceptie van hoe het internet werkt stuk is en daaraan zou ook binnen het onderwijs gewerkt moeten worden.

Nee, het internet is niet stuk: de discussie blijft echter bij de ‘techies’, helaas zijn de ‘gewone’ burgers nog niet wakker geschud. We moeten wel zorgvuldig met data omgaan, ook de overheid. Want de mate van data opvraag van de overheid bij computerbedrijven is het basisprobleem. Met name Amerikaanse bedrijven die data opvragen buiten hun jurisdictie, buiten de grens. En: we moeten internetgebruikers leren zichzelf te verdedigen en beter te beschermen online.

Een mooie conclusie aan het eind van het debat is dat we de regie in eigen hand moeten nemen!

Wat moeten we meenemen naar het IGF in Istanbul?

Uit het panel en de zaal:
– Een brede, goede multistakeholder delegatie
– Keuzevrijheid; geef de gebruiker zelf de kans een profiel op te bouwen en aan te geven hoe ze willen opereren
– Nederland moet voortrekkersrol pakken op netneutraliteit, dit als export product zien.
– Nederland is op het gebied van mensenrechten & internetvrijheid een Utopia, dat moeten we koesteren
– Politici moeten deel uitmaken van de Nederlandse delegatie – is belangrijk. Juist in deze tijd waarin globalisering de trend is, is interesse van landelijke politiek in het internationale internet debat van groot belang.

De middag werd afgesloten met een feestelijke uitreiking van de twee tickets naar het IGF voor jongeren. NL IGF vind het belangrijk dat ook deze groep een stem heeft in het internationale debat en looft dan ook tickets uit aan de beste jonge debaters. Nathan en Pim mogen in Istanbul de Nederlandse Jeugd vertegenwoordigen.

    

Achtergrond
De toekomst van het internet is cruciaal voor onze samenleving. De maatschappelijke, economische, ethische en sociale vraagstukken die het internet met zich meebrengt, staan hoog op de agenda van niet alleen overheden, bedrijfsleven en politiek: wat is het belang van een open en vrij internet? Welke maatregelen nemen overheid en bedrijfsleven tegen cybercrime? Wat is de impact van sociale media? Welke ethische vraagstukken vragen om aandacht? De impact van het internet is enorm en vraagt om een open dialoog tussen alle betrokken stakeholders. Daarom organiseren het ministerie van Economische Zaken, SIDN en ECP het NL IGF Event. Zie ook www.nligf.nl.

 

Fotografie: www.rockinpictures.com