11-07-2016

Minister Kamp presenteert nieuwe Digitale Agenda

De agenda laat zien hoe de digitalisering in Nederland ervoor staat. ICT levert een grote bijdrage aan de economische groei en het omgaan met maatschappelijke uitdagingen. Het is een bron van innovaties, nieuwe bedrijvigheid en nieuwe toepassingsmogelijkheden. Dankzij digitalisering ontstaan nieuwe inzichten (analyse van complexe ziektebeelden), nieuwe producten (slimme meters, drones), nieuwe diensten (digitale marktplaatsen, gepersonaliseerde zorgdiensten), nieuwe werkprocessen (klant-specifieke productie, efficiënt transport) en nieuwe bedrijven (startups).

Nederland scoort hoog in de internationale vergelijkingen van gedigitaliseerde economieën, maar dat is geen reden om achterover te leunen. De digitale transitie is een mondiale ontwikkeling en de concurrentie in het buitenland zit niet stil. Versnelling van de digitalisering is nodig, zodat ondernemers, burgers, kennisinstellingen en overheden optimaal kunnen blijven profiteren van nieuwe toepassingen, verdienmodellen en banen.

Vijf actielijnen

De agenda werkt langs vijf actielijnen op het gebied van onderwijs, infrastructuur, digitale veiligheid, ondernemen en digitalisering van economisch en maatschappelijk belangrijke domeinen.

  • De actielijn ‘onderwijs, kennis en innovatie’ richt zich op de beschikbaarheid van voldoende talent en professionals met de juiste vaardigheden. Dit vormt een grote uitdaging voor de digitale economie in Nederland, en vraagt een blijvende inspanning van de overheid, het bedrijfsleven en de onderwijssector, te beginnen in het primair en voortgezet onderwijs.
  • De tweede actielijn is ‘snelle en open infrastructuur’. De snel voortschrijdende digitalisering stelt steeds hogere eisen aan de digitale infrastructuur. Met een ontwikkeling als Internet of Things wordt alles met alles verbonden, altijd en overal. Data worden steeds vaker in de cloud opgeslagen en moeten snel toegankelijk zijn. Betrouwbare vaste en mobiele netwerken dragen daardoor bij aan een gunstig ondernemings- en vestigingsklimaat in Nederland.
  • De derde actielijn richt zich op het vertrouwen in de veiligheid van de digitale infrastructuur en data. Dit is een belangrijke voorwaarde voor burgers en bedrijven om de kansen van ICT optimaal te benutten. Cybersecurity is daarmee een kritische succesfactor voor economische groei. Nederland is internationaal gezien een veilige en betrouwbare plaats om zaken te doen doordat privacy en veiligheid goed zijn geregeld. De dreiging die uitgaat van cybercrime en digitale spionage is zeer reëel en neemt toe. Door de groei van de digitale economie neemt deze kwetsbaarheid toe. Er wordt in Nederland hard gewerkt om de digitale veiligheid te verbeteren. Dit biedt ook kansen voor innovatieve ondernemers. De markt voor cybersecurity-oplossingen groeit.
  • Via de actielijn ‘ruimte voor ondernemers’ wil het kabinet ondernemers meer ruimte bieden om te ondernemen en daarbij optimaal gebruik te kunnen maken van ICT. Zij doet dit door het verminderen van regeldruk, het opstellen van toekomstbestendige regels, het verbeteren van digitale dienstverlening door de overheid en het wegnemen van barrières in de interne markt. Startups verdienen bijzondere aandacht: zij zijn een bron van vernieuwing en vaak gericht op de slimme toepassing van ICT.
  • De afgelopen jaren hebben overheid, private partijen en kennisinstellingen er samen aan gewerkt om de randvoorwaarden voor de digitale economie en samenleving op orde te brengen. Via de vijfde actielijn ‘digitalisering van domeinen’ werkt het kabinet nu verder aan digitalisering in de maatschappelijk en economisch belangrijke domeinen industrie, zorg, energie en mobiliteit.

Download de Digitale Agenda hier (pdf).

Visiedocument ECP

Benieuwd hoe ECP de toekomst van de digitalisering ziet? Bekijk ons visiedocument ‘De volwassen informatiesamenleving: het nieuwe normaal’.