12-04-2017

Menselijke autonomie en kunstmatige intelligentie

ECP start werkgroep over juridische waarborgen voor de ontwikkeling en het gebruik van autonome systemen Zelfrijdende auto’s, robotica die de zorgprofessional ondersteunen en intelligente zoekmachines: we maken steeds meer gebruik van kunstmatige intelligentie in diverse toepassingsvormen. Maar dit roept wel nieuwe vragen op. Zijn er bijvoorbeeld voldoende waarborgen in onze wet- en regelgeving om onze grondbeginselen zoals gelijke behandeling, menselijke waardigheid en autonomie te beschermen? ECP zet een nieuwe werkgroep op om deze vragen te agenderen.

Achtergrond

In 2005 deed ECP onderzoek naar juridische randvoorwaarden bij het gebruik van autonome systemen. Omdat het autonoom handelen van systemen dankzij kunstmatige intelligentie toen nog toekomstmuziek was, werd geconcludeerd dat de toenmalige wetgeving nog toereikend was om het gebruik van deze systemen te reguleren. In het kader van zelf regulering is toen wel een “handreiking voor gedragsregels autonome systemen” geformuleerd. Nu hebben autonome systemen een steeds grotere impact op ons dagelijks leven. Die impact vertaalt zich in gemak. Bijvoorbeeld het makkelijk vinden van relevante informatie, spraakherkenning en het berekenen van routes. Maar het kan ook onbedoelde bijwerkingen hebben, waarbij bepaalde vrijheden onder druk komen te staan. Zo leidde het gebruik van kunstmatige intelligentie door rechters om de recidive kans van criminelen in te schatten, mogelijk tot discriminatie. De scope van deze werkgroep is autonome systemen die zelfstandig interacteren met hun omgeving en binnen deze omgeving een juridisch relevante handeling tot stand brengen.

Opzet van de werkgroep

ECP-deelnemers die zich vanuit een technisch perspectief bezighouden met kunstmatige intelligentie kunnen in de werkgroep participeren. De besloten werkgroep heeft een zeer praktische insteek. Onder leiding van Kees Stuurman (Van Doorne/ Tilburg Institute for Law, Technology and Society (TILT)) onderzoekt de werkgroep in 2017 een aantal casussen. De resultaten van dit onderzoek komen tijdens het jaarcongres van ECP (16 november 2017) beschikbaar. Als basis fungeert het onderzoek uit 2006 (zie bijlage).

Bijeenkomsten

ECP organiseert in 2017 bovendien een aantal bijeenkomsten voor haar deelnemers die zich richten op het op de (politieke) agenda zetten van en het discussiëren over ethische, juridische en technische vraagstukken die kunstmatige intelligentie met zich meebrengt. Een eerste bijeenkomst vond reeds plaats op 22 februari jongstleden. Een tweede bijeenkomst wordt ingepland. Handreiking voor gedragsregels autonome systemen 2006

ACTIE! Vragen? Meedoen?

Neem contact op met Corine d’Hulst, via corine.dhulst[@]ecp.nl of 070 41 90 309.