16-12-2020

Kabinet vraagt inbreng in advies AIV over internetregulering

Het kabinet heeft de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) gevraagd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het reguleren van het internet. Om te zorgen dat dit belangrijke onderwerp vanuit diverse invalshoeken wordt belicht, zijn ze geïnteresseerd in de inbreng van het maatschappelijk middenveld en bedrijven.  

Nederland staat voor een open, vrij en veilig internet. Maar als gevolg van onder meer terroristische content online, hate speech en desinformatie groeien de zorgen over online content. De roep om internetregulering wordt dan ook steeds sterker. Internetregulering is echter een uitdagend vraagstuk, zeker omdat Nederland gericht is op minimale regulering en het vrijlaten van de internetmarkt. Zowel de infrastructuur als de contentlaag van het internet is in private handen. In veel democratische landen wordt door overheden met name verwezen naar de verantwoordelijkheid van deze bedrijven om zelfregulering toe te passen, om zodoende verspreiding van ongewenste online content tegen te gaan.

Implicaties voor internet en internetgebruikers

De verwachting is dat internationale en nationale regulering in andere landen implicaties kan hebben voor het wereldwijde open en vrije internet en vanwege het grensoverschrijdende karakter van het internet ook implicaties voor internetgebruikers in Nederland. Het kabinet heeft daarom de Adviesraad Internationale Vraagstukken (het AIV) gevraagd om de verschillende reguleringsopties te onderzoeken. De AIV pleit in haar advies voor herijking van het Nederlandse internetbeleid op basis van de volgende uitgangspunten:

  • Een aanwezige rechtsstaat
  • Goede nationale en internationale coördinatie
  • Strategische en politieke keuzes binnen rechtsstatelijke kaders
  • Een bijgesteld narratief: open en vrij internet binnen rechtsstatelijke en grondrechtelijke grenzen
  • Duidelijke kaderstelling voor de verantwoordelijkheid van internetplatformen
  • Onderkennen van het belang van alternatieve inrichting van technologieën en toepassingen
  • Aandacht voor internetgebruikers

Kabinet vraagt om inbreng

Het kabinet zal nu op basis van dit advies een reactie schrijven. Internetbeleid raakt (bijna) iedereen. Om te zorgen dat dit belangrijke onderwerp vanuit diverse invalshoeken wordt belicht en omdat nationale en internationale stakeholders op het gebied van internet(regulering) hierover kennis en ideeën bezitten die het kabinet graag wil horen, zijn ze bijzonder geïnteresseerd in de inbreng van het maatschappelijk middenveld en bedrijven. Dit geldt ook voor NGO’s die zich bezighouden met internet governance, internationaal opererende internetbedrijven en bedrijvenkoepels, denktanks, academia en onderzoekers.

Uw (onderbouwde) reactie op deze aanbevelingen kunt u tot 18 december aangeven op Overheid.nl | Consultatie Kabinetsreactie Regulering van online content, reageren (internetconsultatie.nl)

Internet governance

Cybercrime. Privacy. Toegankelijkheid. Mensenrechten. Cloud. Internet of Things. Het internet brengt niet alleen nieuwe mogelijkheden, maar ook blijvend vraagstukken met zich mee. Hoe gaan we daarmee om? Welke regels stellen we op... + Meer over Internet governance