26-03-2019

Geslaagde Conferentie Nederland Digitaal 2019

Van maandag 18 tot en met donderdag 21 maart 2019 vond de eerste Conferentie Nederland Digitaal plaats in Theater Gooiland in Hilversum. Het doel van de conferentie: slagvaardige coalities van bedrijven, ondernemersorganisaties, kennisinstellingen en overheden vormen om zo voorop te lopen op het gebied van digitalisering. Het overkoepelende thema van de conferentieweek was ‘Kunstmatige Intelligentie’ (AI). In de programmering kwam dit als rode draad terug. Bijvoorbeeld in onderwerpen als wetenschappelijk onderzoek, ethische vraagstukken en maatschappelijke en economische toepassingen. 

Doel was om kennis en inspiratie te delen en acties aan elkaar te verbinden. Dit gebeurde onder andere in debatten, workshops, plenaire sessies en een doorlopende innovatiemarkt.

De vier dagen Nederland Digitaal, georganiseerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de samenwerking rond digitalisering versterkt. Ruim 2000 deelnemers deden mee in meer dan 80 deelsessies over uiteenlopende onderwerpen. De afsluitende dag, donderdag 21 maart, leverde verschillende concrete initiatieven en thema’s op om partijen te verbinden, doelen te verscherpen en acties te versnellen. ECP | Platform voor de InformatieSamenleving heeft zowel organisatorisch als inhoudelijk bijgedragen aan de Conferentie, met een rol in de programmacommissie en door het organiseren van verschillende sessies over Artifical Intelligence en Digitale Inclusie.

Smart Industry Jaarevent

De eerste editie van de Conferentie Nederland Digitaal werd op 18 maart in Hilversum afgetrapt met het Smart Industry Jaarevent. Het event werd geopend door Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink en staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer. Nederland heeft in 2021 het meest flexibele en het beste digitaal verbonden productienetwerk van Europa. Om deze trend bij te blijven is intensief bijscholen van mensen en innovatie cruciaal. De voorzitter van FME en Smart Industry deed daarom ook een oproep aan de ondernemers: “Ga als ondernemer nu al nadenken over hoe je de productiviteit in jouw onderneming op peil houdt en verbetert en hoe je daar iedereen in je bedrijf bij betrekt. We moeten van ‘lean management’ naar ‘smart management’.”

ICT.OPEN 2019

Dinsdag 19 en woensdag 20 maart ontmoetten 500 wetenschappers en onderzoekers uit het bedrijfsleven elkaar tijdens de tweedaagse conferentie ICT.OPEN. Het doel van de conferentie is het ICT-onderzoeksveld samen te brengen en ook de brug te slaan naar innovatieve toepassingen van ICT onderzoek. Voor het tweede achtereenvolgende jaar organiseerde Commit2Data activiteiten tijdens ICT.Open door een volledige track parallel te laten lopen aan de conferentieprogrammering. Het doel van de track is het organiseren van kennisoverdracht ten aanzien van Big Data. Lees hier meer over Commit2Data activiteiten tijdens de conferentie.

Nederland Digitaal Dag

De Conferentie Nederland Digitaal werd op 21 maart in Theater Gooiland in Hilversum afgesloten met de Nederland Digitaal Dag. Ook deze dag werd geopend door staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer. Keijzer benadrukte het belang van een goede samenwerking tussen bedrijfsleven, wetenschap en overheid.

Artificial Intelligence

Tijdens het plenaire middagprogramma werd op initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland de Nationale AI Coalitie gelanceerd. De coalitie heeft de ambitie om van Nederland de plek in Europa te maken als het gaat om innovatie met AI. Daaropvolgend komt het kabinet voor de zomer met een strategisch actieplan AI zodat Nederland de kansen van AI kan benutten en waarmee we risico’s kunnen adresseren. Deze ambitieuze aanpak komt voort uit de Taskforce AI voor Nederland waarin ECP een secretarisrol vervult. Naast de lancering van de Nationale AI Coalitie werden ook de komst van kennislaboratoria gepresenteerd en gaan ondernemers aan de slag met de implementatie van een ethische gedragscode. De ethische vraagstukken kwamen ook terug in verschillende door ECP georganiseerde deelsessies. In ‘Transparantie en uitlegbaarheid van AI’ werd door Daniël Frijters en Cor Veenman (Senior Scientist Responsible Data) ingegaan op het belang van transparante AI technologie. Hans Bos (National Technology Officer Microsoft) benadrukte dat alleen transparant zijn niet genoeg is. Er bestaat een groot verschil tussen transparantie en uitlegbaarheid. AI technologie betrouwbaar maken is de grote uitdaging de komende jaren. Tijdens de sessie ‘Verantwoord innoveren: grondrechten als Chefsache’ sprak Anja Lelieveld (Directielid Informatiesamenleving en Overheid) over het inzetten van AI met respect voor grondrechten en publieke waarden. Naast transparantie is de volgende uitdaging om goede randvoorwaarden te creëren om op te trekken met innovatiepartners. In samenwerking met team Dutch Digital Delta organiseerde de Taskforce AI voor Nederland Coalitie ook een eigen sessie rondom slim samenwerken in ketens aan AI en de oprichting van een AI onderzoekscentrum. Tot slot is Daniël Frijters nog aangeschoven als panellid bij de sessie AI Europese aanpak.

Digitale Inclusie

Digitalisering en nieuwe technologieën als AI hebben ingrijpende gevolgen voor ons werk en de vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Het is bij deze ontwikkeling van groot belang om iedereen binnen boord te krijgen én te houden. Daarom is het cruciaal dat iedereen al vroeg digitale basisvaardigheden aanleert en zich een leven lang blijft ontwikkelen. Kwetsbare groepen moeten we daarbij ondersteunen. Om de digitale vaardigheden en inclusie te versterken zijn verschillende acties in gang gezet. Voortbordurend op de Nationale Werkconferentie DigitaalSamenleven presenteerde prinses Laurentien van Oranje de alliantie ‘digitaal samenleven’. De alliantie gaat zich inzetten voor digitale bewustwording, vaardigheden en voor de sociale impact. Inmiddels hebben al 17 organisaties zich aangesloten en beloven te investeren en zich in te zetten op dit thema. Dit zijn vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Princes Laurentien benadrukte dat iedereen mee moet kunnen doen in deze samenleving. Daarover is tijdens de Nederland Digitaal Dag ook gesproken in een burgerdialoog met ruim 100 betrokken deelnemers van jong tot oud. ECP|Platform voor de InformatieSamenleving is naast partner tevens initiatiefnemer van de alliantie ‘Digitaal Samenleven’.

Het vervolg

Digitalisering van economie en samenleving vraagt om een strategie die in ontwikkeling blijft. Deze opbrengsten van de Conferentie Nederland Digitaal vormen een eerste, belangrijke stap in die doorontwikkeling. Staatssecretaris liet weten dat alle input die door de rapporteurs verzameld is in de deelsessies van de conferentie, mee zullen worden genomen in de uitwerking van de digitaliseringsstrategie. Deze zomer zal het kabinet vervolgens de tweede editie van de Digitaliseringsstrategie naar de Kamer sturen. Daarin zal staan wat de overheid in samenwerking met alle betrokkenen doet om de ambitie van een vooruitstrevende digitale economie en samenleving waar te maken. Want digitalisering van economie en maatschappij werkt alleen, als iedereen er werk van maakt.

De eerste editie van de conferentie in beeld

Vind hier de resultaten en opbrengsten van de Conferentie Nederland Digitaal 2019 en bekijk hier de afsluitende video van deze week.