01-07-2011

Frank Heemskerk lid Nationale Cyber Security Raad

Op 30 juni jl. is de nationale Cyber Security Raad geïnstalleerd. Deze Raad adviseert de regering en bedrijfsleven over relevante ontwikkelingen rond digitale veiligheid. Frank Heemskerk, voorzitter van ECP-EPN, is toegetreden tot deze Raad om aandacht te vragen voor digitale veiligheidsaspecten voor eindgebruikers en MKB. De installatie van de Cyber Security Raad is de opmaat naar het Nationaal Cyber Security Centrum dat vanaf 1 januari 2012 operationeel moet zijn.

 
Platform Internetveiligheid
Het Platform Internetveiligheid, ondergebracht bij ECP-EPN, speelt een belangrijke rol bij het voorbereiden van relevante inhoud. Ook de ervaringen en doorlopende activiteiten van het programma Digivaardig & Digibewust kunnen een waardevolle inbreng leveren.

Dreigingsanaylse cyber crime
De installatie van de Cyber Security Raad vloeit direct voort uit de Nationale Cyber Security Strategie. Onder co-voorzitterschap van Eelco Blok (CEO KPN) en Erik Akerboom (NCTb) stelt de Raad prioriteiten in de aanpak van ICT-bedreigingen, bekijkt de behoefte aan nadere research & development, en kijkt hoe deze kennis vervolgens het beste kan worden gedeeld met de samenwerkende publieke en private partijen. De Raad zal bij haar werkzaamheden ook nadrukkelijk aandacht hebben voor kernwaarden, zoals het belang van privacy of fundamentele rechten zoals de vrijheid van meningsuiting en informatievergaring.  In oktober wordt de eerste dreigingsanalyse op het gebied van cyber security verwacht. Deze analyse vormt de basis van de adviezen van de Raad.

Leden van de Cyber Security Raad
In de Raad zitten vertegenwoordigers uit publieke en private sector en wetenschap. De Raad bestaat uit de volgende leden:

 • Eelco Blok, co-voorzitter van de Raad, CEO KPN
 • Erik Akerboom, co-voorzitter. Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding
 • Harry van Dorenmalen, namens de ict leveranciers, voorzitter ICT~Office en Chairman IBM Europe
 • René Steenvoorden, namens de grote ict-eindgebruikers, voorzitter CIO Platform en CIO Rabobank
 • Frank Heemskerk, namens eindgebruikers en het MKB, voorzitter Raad van Toezicht ECP-EPN en lid RVB Royal Haskoning
 • Ben Voorhorst, namens vitale infrastructuur. operationeel directeur Tennet en lid RVB Tennet
 • prof. Corien Prins, Universiteit van Tilburg
 • Mark Dierikx, DG Energie, Telecom en Mededinging, ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 • Mark van Nimwegen, College van PG’s, portefeuillehouder cybercrime
 • Prof. Michel van Eeten, TU Delft
 • Generaal-majoor Koen Gijsbers, Hoofddirecteur Informatievoorziening en Organisatie, ministerie van Defensie
 • prof. Bart Jacobs, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Ruud Bik, Korpschef KLPD
 • Jan Kees Goet, wnd Hoofd AIVD;
 •