18-05-2011

ECP-EPN: Stevige Digitale Agenda.nl schreeuwt om implementatie

Op 17 mei 2011 heeft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie haar Digitale Agenda.nl gepresenteerd bij monde van Minister Verhagen, en deze aangeboden aan de Tweede Kamer.  Een stevig stuk met een opsomming van concrete acties die moeten bijdragen aan de beantwoording van de vraag hoe ICT slim kan worden ingezet voor groei en welvaart. Opvallend is de volledige focus van het ministerie op concurrentievermogen en economische groei door de inzet van ICT. De implementatie is nu cruciaal.

“Verfrissend is de concreetheid van de agenda en de afrekenbaarheid door het aankondigen van acties met doorlooptijd. Dat is precies wat Neelie Kroes gedaan heeft in haar Europese Digitale Agenda”,  zegt Arie van Bellen, directeur ECP-EPN | Platform voor de InformatieSamenleving. “De Nederlandse versie tracht met eenzelfde elan het benutten van ICT voor economische groei tot een versnelling te brengen. En dat is nodig, want tussen het daadwerkelijk benutten van ICT op grote schaal en de werkelijkheid zit in Nederland nog veel lucht. Grote ICT-trajecten ontsporen nog maar al te vaak en het vertrouwen bij de burger is een belangrijk struikelblok, bijvoorbeeld rond privacy. Verhagen toont een goede en stevige “roadmap” om aan de slag te gaan.”

 

Verbinden
Maar  “the proof of the pudding is in the eating”, stelt Van Bellen. “De implementatie van de Digitale Agenda.nl is cruciaal. Bijvoorbeeld door deze agenda als rode draad te zien in het eerder aangekondigde Topsectorenbeleid. Geen topsector zonder inzet van ICT. Daarnaast heeft EL&I bedrijven en burgers/consumenten nodig die bijvoorbeeld de infrastructuur bezitten of aan het eind van de keten bewust moeten leren omgaan met de kansen en de bedreigingen van ICT-toepassingen. Verhagen zal moeten uitvoeren maar ook ‘verbinden’. Niet door kabels of draden maar door overtuigingskracht naar marktpartijen en consumenten.  En ook naar andere beleidsdomeinen. De traditie van EL&I is en moet blijven: de collega’s vragen en plagen over de doorsnijdende elementen van ICT-toepassing. Zodat we schaal en massa krijgen. Want voor de burger en het bedrijf houdt ICT niet op bij een van zijn of haar toepassingen of identiteiten. ECP-EPN helpt minister Verhagen graag. In uitvoering en verbinding met derden. Maar ook in het bewaken van het grotere plaatje: een informatiesamenleving in Nederland waarvan we de kansen pakken en de bedreigingen oplossen.”

 

Vier actielijnen
De Digitale Agenda.nl omvat vier actielijnen. De eerste actielijn heeft als doel ondernemers ruimte te geven om slimmer te werken. Hieronder vallen veelbelovende beloftes als het verminderen van regeldruk (via het elektronisch ondernemersdossier), het recht voor ondernemers op elektronisch zakendoen met de overheid en het stimuleren van innovatie door het beschikbaar stellen van open overheidsdata. Actielijn 2 richt zich op een snelle en open infrastructuur met specifieke aandacht voor de buitengebieden. EL&I wil investeringszekerheid scheppen en stimuleert open internet en concurrentie maar laat de uitrol van breedband aan de markt. De derde actielijn gaat in op het creëren van voldoende vertrouwen in ICT. De aanbieders worden aangesproken op veilige ICT in het nieuwe beleid en er wordt een aanpak van botnets aangekondigd samen met bedrijven. De vierde actielijn onderstreept de noodzaak voor innovatie door meer digitaal vaardige mensen op de arbeidsmarkt en een goede ICT-onderzoeksinfrastructuur. Opvallend en positief is daar het aankondigen van een geïntegreerde en voortvarende aanpak van het ontbreken van digitale vaardigheden in de beroepsbevolking.

 

Dit jaar volgt nog een implementatieagenda die aangeeft hoe de in deze agenda aangekondigde beleidslijnen worden uitgewerkt. De Digitale Agenda.nl ligt in het verlengde van de Europese Digitale Agenda van Eurocommissaris Kroes. 
 

Klikt u voor meer informatie hier.