25-08-2011

ECP-EPN richt 'Platform Open Data' op

Het publiceren van goed toegankelijke en ruwe overheidsdata, geeft een impuls aan de ontwikkeling van innovatieve toepassingen. De economische waarde van het hergebruik van overheidsdata wordt dan ook in verschillende studies hoog ingeschat; zo schat  MEPSIR (2006) de markt voor overheidsinformatie in de EU deze waarde op 27 miljard euro. Het Deense http://www.husetsweb.dk/ is een mooi voorbeeld. Het kleine bedrijfje achter deze website heeft een winstgevende webapplicatie gemaakt die de energie-efficiëntie van een huis kan berekenen en vervolgens advies geeft ter verbetering ervan. Het gebruikt daarvoor gegevens van het kadaster, informatie over overheidssubsidies en handelsregisters.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het kabinet in de Digitale Agenda.nl en de kamerbrief “Hergebruik overheidsinformatie en open data” aangeeft ondernemerschap te gaan stimuleren door zoveel mogelijk van haar eigen data via open standaarden beschikbaar te stellen voor doorontwikkeling door bedrijven. Ook lokale en regionale initiatieven zoals “Rotterdam Open Data” en “Apps for Noord-Holland” proberen door het uitschrijven van wedstrijden de markt te stimuleren om toepassingen te ontwikkelen, die gebruik maken van datasets van de overheden.
Ondanks deze positieve verwachtingen, zijn er nog weinig succesvolle voorbeelden en bijbehorende verdienmodellen bekend. Aangezien het vrijgeven van overheidsdata een relatief jonge ontwikkeling is, is het lastig om de impact ervan te meten. Deze onbekendheid met de  voordelen vormt een drempel voor open data, omdat het de motivatie bij overheden verkleint om data beschikbaar te stellen. Men weet van te voren niet wat voor en hoeveel applicaties er gebouwd gaan worden en of het openen van de databases kostenbesparingen gaat opleveren. Naast dit beperkte aanbod, ontmoedigen ook de kosten en met name de gebruiksvoorwaarden ondernemers om te investeren in het maken van nieuwe producten of diensten.

ECP-EPN richt dit najaar het Platform Open Data op. Het doel is om een bijdrage te leveren aan het verwezenlijken van de mogelijkheden die hergebruik van overheidsdata biedt. Hiertoe worden relevante partijen en informatie bijeengebracht, om vervolgens overheden en bedrijfsleven te kunnen informeren en hen over de streep te trekken databases te openen, dan wel er toepassingen mee te bouwen.  Zo is het bijvoorbeeld nodig te weten welke datasets in potentie interessant zijn voor het bedrijfsleven. Ook moet bekend zijn hoe de data op een zodanige wijze toegankelijk gemaakt kunnen worden, dat de ondernemer er een solide verdienmodel op kan bouwen. Tenslotte lijkt het economische ontwikkelingspotentieel momenteel vooral gebaseerd te zijn op ‘educated guesses’. Het zou mooi zijn als er feitelijke ondersteuning gevonden kan worden, middels inzicht in nieuwe verdienmodellen en het etaleren van goede voorbeelden; bedrijven die solide businesscases bouwen op basis van overheidsdata.

Deelname aan het platform staat open voor alle ondernemers die toekomst zien in open data en/of een idee hebben hoe drempels voor hergebruik te verlagen zijn. Wilt u een bijdrage leveren aan het Platform Open Data- initiatief van ECP-EPN? Neem dan contact op met Maartje Breeman via maartje.breeman@ecp-epn.nl