24-05-2018

ECP en de zorg

De zorg is de grootste werkgever in Nederland en de sector zal met de vergrijzing stevig doorgroeien. Daarbij krijgt iedereen met de zorg te maken, van huisarts tot verpleeghuis, van jeugdzorg tot operatiekamer, een goede zorg raakt ons allemaal. Wat betekent de informatiesamenleving voor (langdurige) zorg? Vijf jaar geleden kwam de toenmalige staatsecretaris met die vraag naar ECP. Sindsdien is ECP betrokken bij de transitie van digitalisering in de zorg. ECP ziet drie belangrijke elementen die de informatiesamenleving vormgeven: de technologische ontwikkelingen en trends, de nieuwe digitale randvoorwaarden en de maatschappelijke en economische domeinen. Vanuit elk van die drie invalshoeken dragen wij als platform bij om de kansen die de informatiesamenleving biedt op een verantwoorde manier te benutten. Dit doen wij vanuit de overtuiging dat de dynamiek van de informatiesamenleving zichtbaar wordt als deze drie elementen elkaar raken. Binnen het domein zorg publiceerde ECP afgelopen jaar ‘de zorgzame informatiesamenleving. De activiteiten van ECP in het domein zorg hebben betrekking op zowel digitale randvoorwaarden als technologie/trends. Hieronder een aantal voorbeelden van deze activiteiten.

Digitale randvoorwaarden in het domein zorg:

  • Digivaardig in de zorg

Na een eerst conferentie vier jaar geleden hebben partijen als NICTIZ, ACTIZ, enkele zorginstellingen, het zorginstituut een coalitie gevormd rondom zorgprofessionals. Dat heeft onder meer een zelftest voor verpleegkundigen opgeleverd. De coalitie is verbreed door de hele keten: patiënten – zorgprofessionals – ICT-ers, leidinggevenden en opleiders. Op 28 juni komt de coalitie (www.digivaardigindezorg.nl)  bijeen, lees verderop meer en wees welkom.

  • Zorg en privacy

Natuurlijk is mei de maand van de AVG, maar zorg en privacy is meer dan wetgeving en complience. ECP heeft een diverse werkgroep zorg en privacy samengesteld (NPF, Philips, Zorginstellingen, PI-lab, cap ea.). De groep gebruikt een ethisch model uit de zorg om spanningen tussen zorg en privacydoelen bespreekbaar te maken en oplossingsrichtingen te benoemen.

  • Interoperabiliteit

Standaardisering is de zorg is cruciaal. Elke sector heeft zijn eigen systeem, eigen taal etc., terwijl gegevens wel van de een naar de ander moeten. ECP organiseerde dit jaar samen met IHE, VWS en EZ de Weekonnect: week van de interoperabiliteit.

Technologie en trends in het domein zorg:

  • E-healthweek:

Voor adoptie van technologie in de zorg is het extreem belangrijk dat patiënten, mantelzorgers, zorgprofessionals weten wat er kan met e-health en hoe ze er zelf gebruik van kunnen maken. Zij zijn immers de eindgebruikers. De afgelopen twee jaar heeft ECP in samenwerking met het ministerie van VWS daarom de e-healthweek georganiseerd, waar in 2018 boven de 250 partijen (zorginstellingen, hogescholen, ICT-leveranciers) activiteiten met de doelgroep hebben georganiseerd. Er zijn rond de 30.000 mensen geweest en de waardering was 7,9.( www.ehealthweek.net)

  • E-health en gemeente:

Daarnaast is een e-health steden estafette georganiseerd om ook op gemeentelijk niveau de bewustwording te vergroten/verhogen. Bij 10 steden is een bijeenkomst geweest waarin de e-healthactiviteiten getoond werden en kennis en ervaringen gedeeld zijn (www.ehealthengemeente.nl).

  • (Big)data en de zorg:

Een van de veelbelovende technologieën in de zorg is big data. Er komen expertsystemen naast de dokter, uit generieke gegevens kunnen persoonlijke adviezen worden afgeleid. ECP organiseert daaromtrent in september een deelnemersbijeenkomst en is betrokken bij initiatief van de GGD. Houdt deze nieuwsbrief en onze website in de gaten om u aan te kunnen melden voor deze bijeenkomst.

  • Opschaling is een van de grote uitdagingen in de zorg.

Er zijn veel kleine initiatieven, maar weinig groeien uit tot nationaal gebruik. Veelal is er een gap tussen lokale initiatieven en nationale kaders. ECP probeert die gap te dichten, bijvoorbeeld bij oplossingen die de communicatie met en rondom kwetsbare patiënten en de vele betrokken partijen vergemakkelijken. Het is de ambitie van ECP om de zorg beter te maken en dat doen wij graag met u als onze partners.