12-10-2016

ECP eens met 'Advies Verhagen'

De belangrijkste vraag die bij ons voorligt is hoe wij bij kunnen dragen aan die zo noodzakelijke urgentie. Wat kunnen wij doen om de volgende stap te zetten?

Het dynamische vraagstuk rondom digitale veiligheid en vertrouwen blijft immers zeer dynamisch en zonder eindverantwoordelijken. Hoewel veiligheid en vertrouwen in het algemeen als publiek goed worden beschouwd laten zij zich, in tegenstelling tot andere publieke goederen (bijvoorbeeld water of schone lucht), lastig kwalificeren als niet-uitsluitbaar en niet-rivaliserend. Verschillende belangen worden gediend, verschillende doelen nagestreefd. De eindverantwoordelijkheid voor digitale veiligheid en vertrouwen is niet eenduidig belegd.

Er is sprake van een toename van digitale dreigingen, maar ook van hogere verwachtingen van de kennis en vaardigheden van gebruikers om met de dreiging om te gaan. Dit legt best een grote druk op die gebruikers en wij ontvangen regelmatig signalen dat het gevoel van “digitale onmacht” onder gebruikers toeneemt. De gebruikers, die niet alleen uit burgers, maar ook uit (lokale) overheden en bedrijven (in het bijzonder het MKB) bestaan, geven aan steeds minder “grip” op digitale veiligheid te hebben en digitaal vertrouwen te verliezen. Hoewel er sprake is van een toename van organisaties die zich richten op digitale veiligheid of cyber security, zijn er een stuk minder organisaties die zich toeleggen op het adresseren van deze “digitale onmacht

Daarom willen we dus blijven inzetten én doorzetten op het verstevigen van publiekprivate samenwerking die bijdraagt aan de weerbaarheid en zelfredzaamheid van eindgebruikers.

Voor de uitwerking van deze doelstelling is oa de portal Veiliginternetten.nl in het leven geroepen, wordt er door de ministeries van EZ en V&J samen met VNO NCW en MKB NL gewerkt aan een cybersecure MKB door samen met de Haagsche Hogeschool onderzoek te doen in diverse branches om daarna branchegerichte hulp te bieden in de vorm van een via veiliginternetten.nl aangeboden academy. En vindt er jaarlijks de campagne Alert Online plaats, waarbij dit jaar meer dan 200 partners zich aansloten.

Ook is er gestart met een overkoepelende eSkills beweging, waar digitale vaardigheden centraal staan. Want ook ECP vindt dat er binnen het onderwijs aan cybersecurity skills gewerkt moet worden, maar veranderingen in het traditionele onderwijssysteem duren te lang. Een by-pass is noodzakelijk om Nederland niet verder achterop te laten lopen. ‘All Up, eSkills in beweging” zet met oa CodePact, de Codeweek, GeefITdoor en activiteiten op EU-niveau in op de ontwikkeling van digitale vaardigheden van alle Nederlanders.