13-09-2012

ECP doet aanbevelingen voor het regeerakkoord

De verkiezingen zijn voorbij. Tijd voor samenwerking voor een betere toekomst. ECP doet aanbevelingen voor het regeerakkoord, want ICT biedt volop kansen voor het nieuwe kabinet. Dit is dan ook hét moment om op het gebied van bijvoorbeeld digitale veiligheid een slag te maken. Het gaat om het organiseren van maatschappelijke weerbaarheid, waar niet alleen regels en handhaving een rol spelen maar ook de eigen verantwoordelijkheden van het bedrijfsleven om adequaat met ICT en veiligheid om te gaan. Tegelijkertijd hebben burgers en MKB hulp nodig, omdat daar onvoldoende kennis zit. Het zou mooi zijn als in het komende regeerakkoord het organiseren van deze maatschappelijke weerbaarheid wordt vergroot, waardoor de kansen van de informatiesamenleving worden benut.

ECP heeft bij haar aanbevelingen aan het nieuwe kabinet twee thema’s benoemd:

–    Veilig internet in de kerndoelen van het onderwijs:

Het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs dient zich als doel te stellen kinderen/jongeren de vaardigheden bij te brengen die noodzakelijk zijn om veilig en verantwoord gebruik te maken van internet en andere digitale middelen als noodzakelijk voor de toekomst: vervolgopleiding, arbeidsbetrekking, maar ook voor deelname aan de economie en maatschappij in zijn algemeen.

–    Overheidscommunicatie moet volledig digitaal:

Burgers en bedrijven moeten alle aan de overheid gerelateerde taken online doen: dus geen een papierwerk meer invullen en veel minder bezoeken afleggen aan de gemeente en andere overheidsinstanties. De overheid moet dus in het contact met burgers, bedrijven en in de onderlinge communicatie nu de echte slag maken naar digitalisering.

Lees meer.