11-04-2016

dcypher, Dutch Cybersecurity Platform for Higher Education and Research gelanceerd

Patricia Zorko, plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en Directeur Cyber Security, kondigde de lancering aan in haar NCSC One openingstoespraak.

Meer verbindingen in onderzoek en hoger onderwijs

dcypher gaat overzicht bieden van het aanbod aan hoger onderwijs over cyber security en zal verbindingen leggen tussen betrokkenen uit de publieke- en private sector bij het hoger onderwijs en onderzoek. Daarnaast zal dcypher het uitwisselen en het versterken van kennis faciliteren, en zorgen voor bottom-up agendering van cyber security onderzoek en onderwijs. Dit wil zeggen dat onderzoek en onderwijsagenda’s tot stand komen na brede raadpleging van het veld (kennis- en onderwijsinstellingen – ondernemingen – overheden).

Versterking van het onderwijs en onderzoek naar cyber security

dcypher wil bereiken dat het aantal cybersecurity specialisten groeit en dat meer studenten in het hoger onderwijs zich voor relevante curricula inschrijven en succesvol afronden. Dat vraagt om versterking van cyber security onderzoeksgroepen en om meer en beter opgeleide docenten. Ook moeten curricula in het hoger onderwijs en cyber security beroepsprofielen beter aansluiten bij de wensen van de markt. Tot slot zijn krachtige internationale coalities nodig en meer innovaties voortkomend uit dat cyber security onderzoek.

Over de oprichters van dcypher

dcypher is het antwoord op de doelstelling uit de Nationale Cyber Security Strategie (NCSS2): “Nederland beschikt over voldoende cyber security kennis en -kunde en investeert in ICT-innovatie om onze cyber security doelstellingen te halen.” De Ministeries van VenJ, EZ en OCW en het NWO-gebied Exacte Wetenschappen zijn oprichters van dit platform en vormden een samenwerkingsverband dat onder leiding staat van Jan Piet Barthel, hiervoor gedetacheerd door NWO, gewaardeerd partner van ECP. Een breed samengestelde Adviesraad zal borg staan voor draagvlak en inhoud.

Het ICT Innovatieplatform Veilig Verbonden (IIP-VV), een publiek-private samenwerkingsverband dat zich vooral richtte op de agendering van het onderzoek naar security en privacy, wordt volledig opgenomen in dcypher.