24-11-2014

Concrete bestuurlijke instrumenten Informatieveiligheid

Deze initiatieven zijn vastgelegd in de Actie-Agenda Informatieveiligheid. Een agenda die tot stand is gekomen door inhoudelijke interactie van wetenschappers en bestuurders uit zowel de private als de publieke sector. De activiteiten uit deze Actie-Agenda Informatieveiligheid hebben de afgelopen maanden concreet invulling gekregen. Naast de kennisexpedities zijn er concrete interbestuurlijke instrumenten ontwikkeld: zoals handreikingen op het gebied van Cloud Computing en Goed Opdrachtgeverschap, een verkenning Informatieveiligheid Buitenland en een Inspiratiebundel met essays over informatieveiligheid, geschreven door deskundigen.

Deze instrumenten zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met bestuurders en topmanagers uit de verschillende overheidslagen, vertegenwoordigers van de verschillende koepelorganisaties en inspanningen van diverse partnerorganisaties, universiteiten en het bedrijfsleven. De cassette ‘Informatieveiligheid’ bevat:

 • Een handreiking Cloud Computing
  Om te komen tot een handreiking Cloud Computing heeft de Taskforce BID een projectgroep met praktijkexperts uit de diverse overheidslagen bijeengebracht. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het College en Forum Standaardisatie, KING en de Taskforce BID vormden onderdeel van de projectgroep. De projectgroep heeft in nauwe samenwerking met de leden van de klankbordgroep de Handreiking Cloud Computing ontwikkeld. Een drietal bestuurders van diverse overheidslagen, te weten Erik Jungerius, directeur bedrijfsvoering provincie Overijssel, Maarten Schurink, gemeentesecretaris gemeente Utrecht en Paul Spaan, directeur Bedrijfsvoering waterschap Vallei en Veluwe, hebben dit initiatief van harte ondersteund als sponsoren. Het is een praktische handreiking geworden waarin het begrip Cloud Computing staat beschreven met een overzicht van de voor-en nadelen. De publicatie bevat enkele stuurvragen die alle bestuurders en topmanagers houvast bieden bij gedachtevorming over de toepassing van Cloud Computing.
 • Een handreiking Goed Opdrachtgeverschap Informatieveiligheid
  De Taskforce BID heeft opdracht gegeven aan Nederland ICT om een handreiking ‘Goed Opdrachtgeverschap’ te ontwikkelen. In samenwerking met de leden van de klankbordgroep en de Taskforce BID is deze handreiking ‘Goed Opdrachtgeverschap’ tot stand gekomen. Een publicatie die concrete handvatten biedt aan bestuurders en topmanagers bij het integreren van informatieveiligheid in projecten en aanbestedingen. De handreiking beperkt zich niet tot de uitvraag, maar geeft ook houvast tijdens de uitvoering van ICT-projecten en aanbestedingen. Een handreiking met als sponsoren Erik Jungerius, directeur bedrijfsvoering provincie Overijssel, Alexander Meijer, gemeentesecretaris gemeente De Ronde Venen, en Rob Nijman, directeur Public IBM, namens Nederland ICT.
 • De Verkenning Informatieveiligheid Buitenland
  De Taskforce BID heeft opdracht gegeven aan PBLQ om een verkenning uit te voeren naar inspirerende lessen die te leren zijn van buitenlandse overheden als het gaat om informatieveiligheid. Voor een zestal landen zijn de belangrijkste sturingsmechanismen voor informatieveiligheid beschreven. De verkenning biedt inspiratie om na te denken over het sturen van informatieveiligheid binnen het Nederlandse openbaar bestuur. Sponsor van deze verkenning is Rob van Gijzel, burgemeester gemeente Eindhoven, die van mening is dat de lessen die we kunnen leren uit het buitenland ons als Nederland sterker zullen maken.
 • Een inspiratiebundel ‘Informatieveiligheid’
  In samenwerking met diverse wetenschappers van uiteenlopende universiteiten heeft de Taskforce BID de afgelopen maanden gewerkt aan een verdieping van complexe sturingsvraagstukken op het gebied van informatieveiligheid. De uitwerkingen van deze vraagstukken zijn in de vorm van een inspiratiebundel ‘Informatieveiligheid’ gepubliceerd. De inspiratiebundel heeft als doel zowel inspiratie als concrete input te bieden voor de voortgaande dialoog over sturing op informatieveiligheid tussen bestuurders en topmanagers. Enkele deskundigen hebben hiervoor een bijdrage aangeleverd. De bijdragen van deze auteurs zijn in de bundel geordend langs drie lijnen: Agenderen (deel 1), Samenwerken (deel 2) en Organisatieleren (deel 3). De Taskforce BID heeft een redactieraad met bestuurders en topmanagers samengesteld die vanuit de bestuurlijke praktijk op de essays hebben gereflecteerd.

Benieuwd naar de instrumenten?
Download deze op de website van de Taskforce BID bij Instrumenten Informatieveiligheid.

Meer informatie?
De instrumenten Informatieveiligheid worden u aangeboden door de Taskforce BID. Wilt u meer informatie over deze instrumenten of heeft u vragen? Neem dan contact op met de Taskforce BID via info@taskforcebid.nl.