27-05-2010

Betrek jongeren en maak gebruik van hun digitale kennis en ervaring

Op 27 mei jongstleden ondertekenden KPN, SIDN, UPC, Intel, Hogeschool InHolland en Platform Bèta Techniek de ‘oproep aan de wereld’ om meer jongeren te betrekken bij beleidsvorming, productontwikkeling en zakelijke aangelegenheden. De ondertekening vond plaats tijdens de track eInclusion op het World Congress on Information Technology (WCIT), waarin onder meer aandacht uitging naar de mogelijkheden die ICT biedt voor de internationale samenleving. Met deze ondertekening erkennen de betrokken organisaties het belang en de waarde van de mening, ervaring en digitale vaardigheden van jongeren. De oproep is een initiatief van de Nederlandse DigiRaad (Digivaardig & Digibewust), dat onder meer het ministerie van Economische Zaken adviseert over een veiliger digitale omgeving voor jongeren. Deze jongerenadviesraad reikt overheden en bedrijfsleven praktische handvatten aan om de kennis van deze digitale generatie beter te benutten.


De snelle digitalisering van onze wereld is een veelbesproken thema: hoe men zich daarin beweegt en zich daarin moet gaan bewegen? Een groep die daarmee geen moeite lijkt te hebben zijn  jongeren, de generatie van de toekomst.  De track eInclusion hecht daarom grote waarde aan hun mening. Zij, en met haar de DigiRaad, ziet het als haar taak om mensen ervan te overtuigen dat we heel veel van elkaar kunnen leren, zodat we met een gezamenlijke inspanning een optimaal functionerende gedigitaliseerde samenleving kunnen creëren.  Het is van groot belang dat wij de digitale kennis en vaardigheden van onze jongeren niet onderschatten, maar daar juist ons voordeel mee doen! Dat is de boodschap die de track eInclusion en haar partners willen overbrengen.

Vandaag heeft de DigiRaad vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven praktische tips aangeboden om zich door jongeren te laten adviseren. Het betreft een instructie waarin wordt beschreven hoe overheden en bedrijven jongeren bij hun activiteiten kunnen betrekken. Hierbij valt te denken aan een vaste groep enthousiaste jongeren die maandelijks bijeenkomt om een bedrijf of organisatie op diverse terreinen te adviseren, of aan een online forum dat alleen indien nodig als klankbord geraadpleegd kan worden. Volgens de DigiRaad draait daarbij alles om het gebruik van sociale media.

Deze instructie van de DigiRaad is te downloaden via www.digivaardigdigibewust.nl.

 
Partners onderschrijven oproep
“ Voor kinderen en jongeren is het internet een essentieel onderdeel van de weg naar volwassenheid. Aangezien zij bij veel toekomstige ontwikkelingen betrokken zullen zijn, moeten we ervoor zorgen dat hun stem en ideeën gehoord worden in een tijd waarin het internet tot volle ontplooiing komt.” (Roelof Meijer, Algemeen Directeur, SIDN)

“In de digitale omgeving zijn jongeren een belangrijke bron van inspiratie en juist zij zijn bepalend voor het vinden van nieuwe grenzen, qua mogelijkheden, maar ook qua risico’s.  Als internetprovider vinden we het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de grenzen van het gebruik van internet aan te geven, samen met partners”. ( Diederik Karsten, CEO, UPC Nederland)
 

“Als instelling voor hoger onderwijs, willen we dat onze 33.500 studenten zien en ervaren dat het leven meer is dan opstaan, studeren en plezier maken. Wij leren hen dat zij ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Nieuwe ideeën en ervaringen moeten gecommuniceerd en gedeeld worden, ook op internationaal niveau. Als de werkgevers en werknemers van de toekomst zijn onze leerlingen de schakel in deze keten.”  (Helmi Geeve, Managing Director Marketing & Communications,  INHolland University of Applied Sciences)

“Als KPN vinden wij het belangrijk dat mensen verbonden blijven met hun vrienden, hun sociale omgeving en de maatschappij. Voor met name jongeren is deze verbondenheid erg belangrijk, technologische toepassingen bieden hen daarbij nieuwe mogelijkheden.”  (Afke Schaart, President Public Affairs, KPN)
 

“Intel gelooft in de noodzaak om wereldwijd te bouwen aan een werkzame bevolking die de noodzakelijke vaardigheden heeft om innovatie te stimuleren en iedereen  voor te bereiden op deelname aan onze steeds verder globaliserende wereldeconomie. Kennis is daarbij van cruciale waarde en succes hangt ervan af in hoeverre iemand  innovatief is en zich makkelijk aan kan passen.” (Brian Gonzalez, WW Education Director, Intel)

Over Digivaardig & Digibewust en haar Digiraad
Het programma Digivaardig & Digibewust is een samenwerkingsverband tussen het ministerie van Economische Zaken, het bedrijfsleven (o.a. Microsoft, UPC, KPN, NVB, SIDN en NVPI) en maatschappelijke organisaties. Het heeft als doel te bewerkstelligen dat in de toekomst zoveel mogelijk Nederlanders op een veilige manier in staat zijn om de mogelijkheden van ICT in de samenleving te benutten en daardoor volwaardig deel kunnen nemen aan de informatiemaatschappij. Om dit doel te bereiken worden er vanuit het programma (bestaande en nieuwe) initiatieven en activiteiten op dit gebied ontplooid en ondersteund.
De DigiRaad is een raad voor en door jongeren die wordt ondersteund vanuit het programma Digivaardig & Digibewust. De DigiRaad werd in 2006 opgericht om jonge mensen de gelegenheid te bieden meer invloed uit te oefenen op de informatievoorziening rond veilig internetgebruik. De adviesraad dient onder meer de Staatssecretaris van Economische Zaken regelmatig van advies over uiteenlopende onderwerpen.