Bijeenkomst Massaal Digitaal

De Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Economische Zaken en het ECP | Platform voor InformatieSamenleving nodigen u uit voor de inspiratiebijeenkomst ‘Massaal Digitaal’ op donderdag 10 december van 10:00 tot 15:30  uur in het Centraal Museum te Utrecht.

De ambitie van ‘Massaal Digitaal’ is dat burgers en bedrijven in 2017 met volle tevredenheid optimaal gebruik maken van digitale overheidsvoorzieningen om hun zaken met de overheid af te handelen. Recent zijn er onderzoeken uitgevoerd naar bestaande barrières voor burgers en bedrijven bij het gebruik van digitale dienstverlening van de overheid en naar oplossingen daarvoor. In samenwerking met een aantal overheidsdiensten wordt er nu binnen het project gewerkt aan een online platform waar kennisdeling en verbinding centraal staan binnen de overheden.

U bent binnen uw overheidsinstelling belast met de taak de organisatie naar een accurate, online dienstverlening te begeleiden. Voor de optimalisering van het online platform, dat er voor en door alle overheidsorganisaties moet zijn, willen we graag gebruik maken van uw input, ervaring en kennis. De ontwikkeling van het platform gaat stapsgewijs en het blijft in elke fase zoeken naar de belangen en noden uit het veld.

Op donderdag 10 december presenteren wij, onder leiding van aanjager Daniel Ropers, managing director van bol.com, de belangrijkste bevindingen uit de eerder gehouden onderzoeken en de speerpunten van het platform. We geven inzicht in een aantal best practices binnen de overheden en gaan met elkaar in gesprek over mogelijke barrières en praktische oplossingen. De resultaten van de bijeenkomst worden meegenomen in de ontwikkeling van de eerste operationele versie.

Programma

10:00 Ontvangst

10:15 Dagopening- Jos Tilmans, projectleider Massaal Digitaal

Doel van de dag door dagvoorzitter – Daniel Ropers, managing director van bol.com en aanjager van het doorbraakproject Massaal Digitaal.

10:30 Presentatie van de belangrijkste uitkomsten van de onderzoeken naar barrières en oplossingen voor meer gebruik door burgers en bedrijven van digitale overheidsdienstverlening.- Ineke Graumans, Onderzoekster

10:40 Over het doorbreken van barrières

spreker 1: gemeente Pijnacker-Nootdorp – Wethouder Bernard Minderhout
spreker 2: DUO – Jacqueline Nieland, Innovatieadviseur klantcontact

11:15 Presentatie van het concept Online Platform – Joris Groen, Buyerminds

11:50 Introductie programma na de pauze – Arie van Bellen, ECP, Platform voor de informatiesamenleving

12:00 Lunch

12:40 Parallelle Sessie 1: Interne barrières en oplossingen
Onder leiding van tafelvoorzitter in gesprek over barrières binnen overheidsorganisaties bij de digitalisering van hun dienstverlening en het doorbreken daarvan.

13:15 Break

13:30 Parallelle Sessie 2: Externe barrières en oplossingen
Onder leiding van tafelvoorzitter in gesprek over externe barrières die burgers en bedrijven ervan weerhouden om meer gebruik te maken van de digitale overheidsdienstverlening, en over het doorbreken ervan.

14:10 Korte break

14:30 Afsluiting

15:00 Einde landelijke bijeenkomst Massaal Digitaal

Aanmelden

Uw aanwezigheid wordt erg op prijs gesteld. U kunt zich hier aanmelden

Een definitieve bevestiging volgt na aanmelding. Uiterlijk een week voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u het definitieve programma en een routebeschrijving.