Werkgroep Notice and Takedown

Afgerond in 2014

In 2008 hebben overheid, bedrijfsleven en belangenverenigingen – onder leiding van de NICC (Nationale Infrastructuur ter bestrijding van Cybercrime) – samen de gedragscode Notice and Takedown opgesteld. Deze gedragscode is in oktober 2008 gepresenteerd aan staatssecretaris Frank Heemskerk van het ministerie van Economische Zaken.

De gedragscode is vrijwillig en beschrijft hoe particulieren en bedrijven in de online sector omgaan met klachten over onrechtmatige inhoud op internet, zoals kinderporno, plagiaat, discriminatie en aanbod van illegale goederen. ISP’s en webhosters zijn bijvoorbeeld aansprakelijk voor de informatie die ze hun klanten aanbieden, wanneer zij deze informatie na een terechte klacht niet weghalen. Daarnaast biedt de gedragscode meer duidelijkheid bij het bepalen of een klacht terecht is en welke stappen bij afhandeling gevolgd dienen te worden. In januari 2009 heeft ECP het secretariaat van de werkgroep Notice and Takedown overgenomen van de NICC.

De werkgroep valt onder de paraplu van het Platform Internetveiligheid. De belangrijkste doelstelling van de werkgroep is het beheer van de gedragscode (evalueren en eventuele wijzigingen doorvoeren) en het delen van kennis en ervaringen rond de werking van de gedragscode in de praktijk.
 

Onderschijvers van de NTD code.

 
De NTD-gedragscode is van belang voor Internetgebruikers, overheid, bedrijfsleven en belangenorganisaties.
 
Onderschrijvers:
KPN - (inclusief dochterondernemingen als XS4ALL)
SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland)
DHPA (Dutch Hosting Provider Association)
Vereniging ISPConnect Nederland
NLkabel (vereniging van kabelbedrijven met als leden onder meer UPC, Ziggo, CAIW en Zeelandnet)
T-mobile/Online
WeTransfer
 

Naast de initiatiefnemers zijn de volgende organisaties betrokken geweest bij de totstandkoming van de gedragscode en vinden dit een goede ontwikkeling:

 
Marktplaats/Ebay
Google.nl
Stichting BREIN
Meldpunt Kinderporno
Meldpunt Cybercrime
Meldpunt Discriminatie Internet
Algemene Inspectiedienst (dienstonderdeel Opsporing)
Inspectie voor de Gezondheidszorg
Belastingsdienst
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Justitie
Leaseweb
SNB-React
 
Bovenstaande partijen zijn bij ons bekend als onderschrijvers, maar dit wil niet zeggen dat deze lijst compleet is. We raden partijen wel aan het ons te melden als ze de code onderschrijven.
 
Veel gestelde vragen:
 
Wat is Notice-and-Take-Down?
Online-dienstverleners, zoals internet service providers, ontvangen regelmatig verzoeken om bepaalde informatie die op een website staat, die zij beheren, te verwijderen. Dat kan gaan om criminele phishingsites of kinderporno, maar ook om bijvoorbeeld misbruik van logo's of discriminatie. In het verleden was vaak onduidelijk hoe zij konden optreden tegen deze informatie op het internet. De Gedragscode Notice-and-Take-Down is in het leven geroepen om de online-dienstverleners duidelijkheid te geven hoe ze kunnen optreden als zij zo’n verzoek binnen krijgen.
 
Notice-and-Take-Down is een procedure die start op het moment dat iemand een melding doet over vermeende onrechtmatige en/of strafbare inhoud op internet bij een service provider. Dat is de “Notice”. De procedure kán eindigen met het uit de lucht halen van de betreffende website, de zogenoemde “Take Down”. Het doel van de NTD-code is om te zorgen dat een melding altijd afgehandeld wordt. Dit betekent dus niet dat de inhoud altijd verwijderd moet worden. Het kan immers zijn dat er melding wordt gemaakt van een
site die uiteindelijk niet in strijd met de wet blijkt te zijn.
 
Hoe weet ik welke bedrijven de code onderschrijven?
De code is alleen van toepassing op het Nederlandse deel van het internet. Bedrijven die ermee werken, maken dit kenbaar op hun eigen website. Op de website van de werkgroep Notice and Takedown kunt u een lijst vinden van de onderschrijvers van de Code.
 
Voor wie is de NTD-gedragscode bedoeld?
De Code wordt gehanteerd door tussenpersonen die in Nederland een openbare (telecommunicatie) dienst op Internet leveren. Wil van een openbare dienst sprake zijn dan dient deze voor iedereen beschikbaar te zijn. Ook is er sprake van een openbare communicatiedienst als die toegankelijk is voor leden van een bepaalde groep als (vrijwel) iedereen lid kan worden van die groep. 
 
Bij tussenpersonen kunt u bijvoorbeeld denken aan hostingbedrijven of Internet Service Providers (ISP's). Websites waarvoor de code bedoeld is, zijn bijvoorbeeld discussiefora en sites met ruimte voor (links naar) (zelfgemaakte) filmpjes of muziek.
 
Kan iedereen een Notice and Takedown verzoek uitbrengen?
Tussenpersonen hebben een eigen, openbaar toegankelijke Notice-and-Take-Down procedure in overeenstemming met deze code. Deze procedure beschrijft hoe de tussenpersonen omgaan met meldingen van strafbare of onrechtmatige inhoud op Internet. Er zijn tussenpersonen die voor bepaalde meldingen een duidelijke link tussen melder en de gemelde content vereisen (bijvoorbeeld bij schending van auteursrechten).
 
Bij wie moet ik een Notice and Takedown verzoek uitbrengen als ik onrechtmatige of strafbare informatie op internet ontdek?
Bij voorkeur bij degene die de informatie geplaatst heeft. Maar dat is niet altijd wenselijk of mogelijk. In dat geval stelt de code dat u moet opschalen naar de organisatie die het dichtste bij de bron zit. Dat kan bijvoorbeeld de beheerder van een webforum zijn, of als die onbekend is de eigenaar van de website. Als ook die niet bekend is, wordt er gekeken naar degene die de website host. Dus hoe dichter u bij de bron bent, hoe beter. Per situatie moet bekeken worden wie de eerstvolgende partner is in de hele keten.
 
Wanneer kan een verzoek tot Notice and Takedown worden ingediend?
Een concreet verzoek kunt u doen indien u informatie tegenkomt waarvan u denkt dat deze onrechtmatig en/of strafbaar is. Let wel, het gaat daarbij om een vermoeden. U hoeft dus niet 100% zeker te weten of de informatie ook daadwerkelijk onrechtmatig en/of strafbaar is. Wel zult u moeten aangeven waarom u van mening bent dat de informatie onrechtmatig en/of strafbaar is. 
 
Enkele voorbeelden van verschillende soorten informatie die strafbaarheid en/of onrechtmatigheid kunnen opleveren zijn:
 
  • Inbreuken op auteurs en/of merkenrecht
  • Verspreiden van kinderporno
  • Haatzaaiende en racistische uitlatingen
  • Smaad en lasterlijke teksten
  • Cyberstalking
  • Publicatie van andermans persoonsgegevens
 
 
Hoe kan een verzoek tot Notice and Takedown worden ingediend?
Partijen die de Code onderschrijven, melden dit op hun website. Zij geven daarbij ook aan hoe u bij hen een verzoek kunt indienen. Kijk daarom op de website van de partij bij wie u een dergelijk verzoek wilt indienen.
 
Wat moet er allemaal in zo’n verzoek tot Notice and Takedown worden vermeld?
De onderschrijvers van de code geven op de eigen website aan hoe u een dergelijk verzoek kunt indienen. U dient in ieder geval de volgende informatie te verstrekken: 
  • uw contactgegevens, 
  • de gegevens die de tussenpersoon nodig heeft om de inhoud te kunnen beoordelen waaronder ten minste de locatie (URL), 
  • een beschrijving waarom de inhoud volgens u onrechtmatig of strafbaar is of waarom deze volgens u strijdig is met door de tussenpersoon gepubliceerde criteria ten aanzien van onrechtmatige of strafbare inhoud en 
  • een motivering waarom deze tussenpersoon wordt benaderd als meest geschikt om op te treden.
 
Wat is een redelijke termijn voor de afhandeling van een verzoek?
De redelijke termijn voor het maken van een beoordeling en het afhandelen van een verzoek hangt af van verschillende factoren: de daadwerkelijke onmiskenbaarheid van onrechtmatige of strafbare inhoud, de ernst en maatschappelijke onrust, de aard en omvang van de schade, de betrouwbaarheid van de bron etc. In geval van onmiskenbare onrechtmatigheid of strafbaarheid kan de afhandeling binnen enkele dagen plaatsvinden, in de overige gevallen zal het langer duren, waarbij bijvoorbeeld 5 werkdagen een redelijke termijn is. Uiteindelijk is het echter aan de individuele inhoudsaanbieder om hiervan een inschatting te maken en te bepalen welke termijn(en) hij hanteert. De inhoudsaanbieder maakt deze termijn(en) in zijn NTD-procedure bekend. 
 
 
Hoe weet u nu zeker of een website onrechtmatige of strafbare informatie bevat?
Uiteindelijk weet u dat pas zeker als de rechter zich heeft uitgesproken.. Een tussenpersoon zal elke melding eerst zelf beoordelen om te zien of er sprake is van een onmiskenbare onrechtmatigheid of strafbaarheid.
 
Wat is ‘ongewenste’ inhoud?
Tussenpersonen kunnen criteria opstellen van inhoud die zij ongewenst vinden en waarvan zij niet willen faciliteren dat die inhoud via hen op Internet beschikbaar is. Feit is wel dat onrechtmatige en strafbare inhoud door de wet is bepaald. Ongewenste inhoud daarentegen, wordt bepaald door de tussenpersoon. Een melding over ongewenste inhoud wordt door de tussenpersoon beoordeeld aan de hand van diens opgestelde criteria.
Wat gebeurt er nadat een verzoek is ingediend?
Nadat een verzoek is ingediend zal de tussenpersoon beoordelen of er sprake is van onmiskenbaar onrechtmatige en/of strafbare inhoud. De tussenpersoon zal u op de hoogte stellen van het oordeel en het eventuele vervolg dat daaraan gegeven wordt.
 
Wat gebeurt er als een verzoek wordt goedgekeurd?
Indien de tussenpersoon oordeelt dat sprake is van onmiskenbaar onrechtmatige en/of strafbare inhoud dan zorgt deze er voor dat de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderd wordt.
 
De tussenpersoon vraagt mij om een vrijwaring tegen aansprakelijkheid. Wat is dat?
De verantwoordelijkheid voor een melding ligt bij de melder. De tussenpersoon kan u daarom vragen om een expliciete vrijwaring. Als een tussenpersoon naar aanleiding van uw melding handelt (hij haalt bijvoorbeeld na de weging en het oordeel dat het gaat om onmiskenbaar onrechtmatige informatie deze informatie offline), dan is het mogelijk dat hij door degene die de informatie plaatste aansprakelijk gesteld wordt voor eventuele schade. Door de tussenpersoon expliciet te vrijwaren kan de tussenpersoon als hij aansprakelijk wordt gesteld voor eventuele schade deze schade op u verhalen.
De vrijwaring is met name van belang in gevallen waarbij niet onmiskenbaar sprake is van een onrechtmatigheid of een strafbaar feit. Een tussenpersoon kan dan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor het reageren op een melding die achteraf onrechtmatig blijkt te zijn.
 
Wat zijn NAW-gegevens en moet een tussenpersoon deze aan een melder verstrekken?
NAW-gegevens staan voor Naam, Adres en Woonplaats. 
 
Indien een melding gedaan wordt, zal de tussenpersoon de inhoudsaanbieder op de hoogte stellen. Deze kan dan zelf de informatie offline halen. Als de inhoudsaanbieder dit niet wenst te doen, dan kan de tussenpersoon hem verzoeken contact op te nemen met de melder. Indien de inhoudsaanbieder ook dit niet wil en er bestaat het vermoeden dat de informatie onrechtmatig is, ontstaat een mogelijke impasse. De tussenpersoon kan dan besluiten de informatie offline te halen of de NAW-gegevens aan de melder te verstrekken. 
 
Het is niet in alle gevallen juridisch afdwingbaar om de NAW-gegevens te laten verstrekken. Uit de jurisprudentie blijkt dat het verstrekken van NAW-gegevens door een tussenpersoon aan een melder dient plaats te vinden indien de gepubliceerde informatie jegens de melder (a) onrechtmatig zou kunnen zijn, (b) deze daardoor schade kan lijden en (c) er geen minder ingrijpende manier is voor de melder om achter de NAW -gegevens te komen. Vervolgens dient de tussenpersoon de onderlinge zwaarte af te wegen van het privacybelang van de websitehouder en het belang van het 'slachtoffer' van de publicatie om degene te vinden die hij kan aanspreken.
 
Kunnen ISP's die nu nog niet meedoen zich aansluiten bij de gedragscode?
Ja. Iedereen mag de gedragscode implementeren en dient dit op de eigen website kenbaar te maken. Er is een aantal initiatiefnemers, die de gedragscode in overleg met overheidspartners onderhouden. ECP faciliteert dit initiatief. 
Daarnaast kan men zich expliciet uitspreken als ondersteuner van de gedragscode. Dit wordt bijgehouden op deze website. Indien u de Code onderschrijft, maar de naam van uw bedrijf (nog) niet vermeld staat op de website van ECP, kunt u zichzelf aanmelden bij  info@ecp.nl.
 
Wordt de gedragscode binnenkort uitgebreid?
Het is de bedoeling om de gedragscode continu te blijven verbeteren aan de hand van technologische ontwikkelingen, de stand van de wetgeving en nieuwe inzichten. De initiatiefnemers van de gedragscode zullen deze in overleg met overheidspartijen gaan onderhouden. Bij de lancering van de gedragscode is afgesproken dat verdere verdieping en verbreding van dit instrument een volgende cruciale stap is.
 
Staat uw vraag er niet bij?
Stel uw vraag dan via info@ecp.nl
 
ISPConnect, een van de ondertekenaars van de NTD-code, heeft een eigen NTD-procedure vastgesteld. Deze procedure stellen zij beschikbaar voor gebruik door alle internet bedrijven (dus ook voor niet-leden): http://www.ispconnect.nl/ntd-procedure/
 
DHPA heeft in samenwerking met ICTrecht een procedure en workflow ontwikkeld voor deelnemers. De procedure geeft een concrete invulling en handleiding voor abuse desks en service desks die worden benaderd met een notice.
De NTD, policy, procedure en flowchart vindt u op de website van DHPA: http://www.dhpa.nl/ntd.html
Deel deze pagina