Speech: dr. A. Rinnooy Kan – Meer dan technologie alleen – Jaarcongres ECP.NL 20 november 2008

Speech: dr. A. Rinnooy Kan - Meer dan technologie alleen - Jaarcongres ECP.NL 20 november 2008Terug naar publicaties