Digitalisering en de nieuwe technologieën zoals big data, artificial intelligence, robotica en cloud computing roepen ethische vragen op. Voor ECP | Platform voor de InformatieSamenleving is het essentieel om daarin een rol te spelen. Om deze reden is de werkgroep digitalisering en ethiek in het leven geroepen.  Techniekfilosoof prof. dr. ir Peter-Paul Verbeek is hiervan de voorzitter. Hij introduceerde het concept begeleidingsethiek, dat ethiek niet ziet als een beoordelaar, maar als een ethische begeleider van de introductie van technologie in de samenleving.

De ECP-werkgroep bestaat uit ICT-partijen (IBM, Microsoft, KPN, Facebook), overheidspartijen (ministeries van EZK, BZK, J&V, VNG), sectoren (Alliander, SiZa/Rijnstate, Nationale Politie) en ethici van de TUD, RUL en EUR.
In 2019 heeft de werkgroep een praktische Aanpak begeleidingsethiek ontwikkeld.

Aanpak begeleidingsethiek

Eind 2019 is de aanpak succesvol toegepast binnen de nationale politie. Ook verscheen er een artikel in de NRC. In 2020 is het doel van de werkgroep om:

  • de aanpak op meerdere terreinen toe te passen
  • de resultaten breed beschikbaar te maken
  • de aanpak door te ontwikkelen.

ECP heeft een faciliterende en inhoudelijke rol. We brengen de experts samen en activeren hen om content en feedback te leveren voor een publicatie. De eindredactie rondom de publicatie ligt bij ECP. 

Digitalisering en ethiek

Technologische ontwikkelingen vinden steeds meer hun plaats in de maatschappij, waardoor we de (soms verstrekkende) gevolgen aan den lijve ondervinden. Dat roept bij veel mensen vragen en zelfs angstbeelden op. Is de mens de machi... + Meer over Digitalisering en ethiek

Betrokken ECP'ers

Daniël Tijink

Betrokken Deelnemers