Veiliginternetten.nl

Veiliginternetten.nl informeert, ondersteunt en waarschuwt.

Veiliginternetten.nl is een informatieplatform. We ondersteunen met handelingsperspectieven en we leren vaardigheden aan. Dit doen we door ingewikkelde materie om te zetten in basistips in eenvoudige en heldere taal. Daarnaast zijn we onderdeel van een netwerk. Dit netwerk ondersteunen en faciliteren wij. De coördinatie van activiteiten in het netwerk rond veilig internetten ligt bij ons. Het netwerk zorgt voor duiding trends, prioritering en ondersteunt in het uitdragen van de zichtbaarheid van Veiliginternetten.nl als platform/portal.

Veiliginternetten.nl kan zinvol waarschuwen door altijd te verwijzen naar een handelingsperspectief dat te vinden is op Veiliginternetten.nl of op onze social mediakanalen.

De kennisbank over digitale veiligheid en cybercrime is de kern van Veiliginternetten.nl en de kern van de ondersteuning van de (rijks)overheid op het gebied van digitale veiligheid van de burger. In de huidige samenleving kan je niet meedoen wanneer je digitale vaardigheden achterblijven. Je valt buiten de boot en kan daardoor geen consument, producent, afnemer zijn. Immers je moet kunnen inloggen met DigiD, je moet tweestapsverificatie instellen om je apps en apparaten veilig te kunnen gebruiken, je moet toeslagen online aanvragen en je moet je updates doen van slimme apparaten om jezelf te beschermen tegen criminele hackers. Als dit niet of steeds minder goed lukt, kan je niet veilig digitaal consumeren, produceren, diensten verlenen en/of diensten afnemen. Je vormt steeds minder een onderdeel van de Nederlandse economie. Veiliginternetten.nl wil en kan de portal vormen om mensen te ondersteunen bij hun digitale veiligheid en te waarschuwen voor cybercrime. Dit doen in de vorm van tips en advies, antwoorden op vragen, oplossing voor problemen en duidelijke stappenplannen.

Veiliginternetten.nl geeft organisaties de mogelijkheid hun initiatieven voor een veiliger internet uit te dragen, ook zorgen deze samenwerkingen voor een groter bereik en een krachtiger geluid richting burgers en betrokkenen.

Wanneer jouw organisatie de doelstelling van Veiliginternetten.nl onderschrijft en mee wil doen, dan horen we dit graag.

Je kan ons bereiken via info@veiliginternetten.nl

Tijdens het ECP Jaarfestival organiseert Veiliginternetten.nl, in samenwerking met Netwerk Mediawijsheid, de sessie:

Digitale nalatenschap: doorleven als je dood bent

Daarnaast kunt u op de foto bij de Veiliginternetten.nl photobooth.