Zorg & ICT: De zorgzame informatiesamenleving

Jaar: 2017

De komst van de informatiesamenleving heeft grote gevolgen voor de zorg. Het biedt ongekende mogelijkheden én uitdagingen. ECP verkent die in haar visiedocument De zorgzame informatiesamenleving, het nieuwe normaal in de zorg (aangeboden aan Martin van Rijn in november 2016). Vanuit die visie levert ECP, altijd in samenwerking met andere partijen, een waardevolle bijdrage om te komen tot een zorgzame informatiesamenleving. ECP focust op de volgende thema’s:

Visie-ontwikkeling Zorg&ICT

In 2014 heeft ECP het initiatief genomen tot het Platform (langdurige) zorg en ICT. In dit platform spreken zorginstellingen, ICT-partijen en bestuurders/kennispartijen over de ontwikkelingen in zorg en ICT. Zij benoemen onderwerpen die in verschillende werkgroepen worden uitgewerkt. Lea Bouwmeester, 10 jaar 2e kamerlid op het gebied van zorg, zit dit platform voor.

Digitale vaardigheden in de zorg

In de zorg zijn digitale vaardigheden hard nodig. ECP heeft in 2015 de coalitie digivaardig in de zorg opgericht. Hier hebben relevante partijen uit de zorg zitting (verpleegkundigen, zorginstellingen, het landelijk expertisecentrum Nictiz, informatieplatform ZiN, meerdere hogescholen). Verschillende activiteiten zijn ontwikkeld: online cursussen, zelftests en het vertalen van e-health naar rollen voor verpleegkundigen. Het onderwerp staat, mede door toedoen van het platform hoog op de agenda. Een motie is aangenomen en het ministerie van VWS heeft in een brief aan de Kamer duidelijk haar ambitie getoond. De coalitie richt zich op vijf categorieën: digivaardige patiënt, zorgmedewerker, ICT-er, management en de zorg opleidingen.

E-health en gemeenten

Gemeenten spelen na de decentralisatie een belangrijke rol in de zorg en weten nog niet altijd goed hoe om te gaan met de mogelijkheden van e-health. ECP heeft in samenwerking met DSA in het kader van de doorbraakprojecten de e-health stedenestafette georganiseerd. Die in 2017 door Den Haag en Amsterdam liep. De vervolgstap is een door ECP en DSA opgezette opschalingscoalitie e-health en gemeenten gericht op opschaling van e-health en de rol van de gemeente daarin. Zie www.ehealthengemeente.nl

Zorg en privacy

Privacy is een groot en vaak ongemakkelijk thema binnen de zorg(innovatie). ECP is in 2017 gestart met een platform gericht op zorg en privacy. Het platform kent een sterke en gebalanceerde samenstelling, van patiënten tot bedrijfsleven. Ook is er een onderzoek gestart waar gekeken wordt naar de spanning tussen zorg en privacy bij concrete cases, dit ism Vitavalley.

Patiënt/burger en e-health

Het is belangrijk dat de patiënt, de mantelzorger en de verpleegkundige weten wat er kan met e-health. Ten eerste om hier zelf gebruik van te kunnen maken en ten tweede om onderdeel te worden van het innovatieproces. ECP organiseert in 2019 voor de derde keer de nationale e-healthweek. Door deelname van 250 partners, ziekenhuizen, instellingen, gemeentes, patiëntenverenigingen, innovatoren etc. worden rond de 20.000 mensen bereikt, op 150 verschillende plekken in Nederland (alle provincies).

Opschaling

Er zijn veel start-ups en pilots op het gebied van zorg en e-health, maar slechts weinigen worden breed gebruikt. ECP heeft een duidelijke visie op opschaling en vindt onder meer dat er niet alleen naar de start-ups en scale-ups gekeken moet worden, maar ook naar gebruikers (meestal zorginstellingen). Als zij in staat zijn te articuleren wat ze willen en hun organisaties daarop in te richten hebben innovaties veel meer kans. Zo is ECP betrokken bij het Vliegwiel initiatief voor opschaling van de Patiënten Federatie, de Health Innovation School, heeft ECP regionale scenariosessies voor beeldschermzorg verzorgd en ondersteund zij het initiatief van OZO-verbindzorg dat bijdraagt aan een landelijke communicatie-infrastructuur.

Big data en zorg

In het kader van het nationale onderzoeksprogramma Commit2Data levert ECP ondersteunende diensten. Op het gebied van Life Sciences and Health werken we intensief samen met de kwartiermaker bij het tot stand komen van de strategie en invulling van dit deelprogramma. Ook organiseert ECP in 2018 een bijeenkomst over Big data in de zorg.

Meer informatie over Zorg&ICT

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daniël Tijink via daniel.tijink[@]ecp.nl en 070-419 03 09.Terug naar activiteiten